Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2018

1. Cena za distribuci hlasovacích lístků

č. j.: MF-23535/2018/1203 – ref. JUDr. A. Heřmanová

V souvislosti s úpravou směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, provedenou směrnicí č. j. MF-6629/2018/1203, a na základě dotazů k úpravě výdaje za distribuci hlasovacích lístků voličům, k ustanovení čl. I odst. 2 písm. i) „zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 5,54 Kč bez DPH na jednoho voliče a na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence v případech, kdy bude distribuce hlasovacích lístků zajišťována jeho prostřednictvím, a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1 Kč na jednoho voliče,“ uvádíme:

Dle uvedeného ustanovení směrnice může obec zajistit distribuci hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České pošty, s. p., nebo prostřednictvím jiné osoby.

Cena za distribuci hlasovacích lístků Českou poštou, s. p., byla sjednána Ministerstvem vnitra ve výši 5,54 Kč, s DPH celkem 6,70 Kč (Česká pošta, s. p., uplatňuje DPH na tuto položku podle Poštovních podmínek České pošty, s. p., Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p., poprvé počínaje rokem 2018).

Při zajištění distribuce hlasovacích lístků prostřednictvím fyzické osoby uzavře obec s takovou osobou dohodu o provedení práce – distribuci hlasovacích lístků voličům s odměnou ve výši 5,54 Kč na jednoho voliče.

Pokud je součástí dohody o provedení práce i vkládání hlasovacích lístků do obálek, činí celková odměna 6,54 Kč na jednoho voliče.

DPH nelze v takovém případě hradit z prostředků státního rozpočtu.

2. Zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK) a povinné odvody obce z odměn

č. j.: MF-23413/2018/1203 – ref. JUDr. A. Heřmanová

K možnosti úhrady odvodu sociálního pojištění obce z odměny člena OVK 2500 Kč a vyšší uvádí Ministerstvo financí pro případy, kdy bude odměna zúčtována v jednom měsíci, toto stanovisko:

Vyhláškou č. 185/2018 Sb. byly s účinností od 1. 9. 2018 zvýšeny odměny členů OVK. Tím může dojít k tomu, že výše odměny člena OVK dosáhne částky 2500 či vyšší, čímž bude překročen limit pro účast na nemocenském pojištění. V souvislosti se zvýšením odměn členů OVK a zúčtováním odměny ve výši nejméně 2500 Kč v jednom měsíci je možné zahrnout výdaj obce na sociální pojištění z poskytnuté odměny členům OVK do výdajů hrazených z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu volebních výdajů.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých webových stránkách stanoviska ke zvýšení odměn členů OVK.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách informaci o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018. Tato stanoviska uvádíme dále v plném znění.

Ministerstvo financí doporučuje obcím využít postupu podle stanoviska Ministerstva vnitra a odměnu člena OVK zúčtovat ve dvou kalendářních měsících. Odměna přitom může být vyplacena v jedné splátce.

3. Stanoviska Ministerstva vnitra ke zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK)

č. j.: MV-96667-2/OV-2018, č. j.: MV-96667-6/OV-2018

Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise

Dne 1. září 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony. Touto vyhláškou došlo k navýšení odměn členům okrskových volebních komisí, a to již s účinností pro volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.

Odměny členů okrskových volebních komisí se oproti dosavadním částkám navyšují následovně:

  dosavadní výše odměny nová výše odměny dosavadní příplatek za II. kolo nový příplatek za II. kolo
člen 1 300 Kč 1 800 Kč 200 Kč 700 Kč
místopředseda 1 300 Kč 2 100 Kč 200 Kč 1 000 Kč
zapisovatel 2 000 Kč 2 100 Kč 200 Kč 1 000 Kč
předseda 2 100 Kč 2 200 Kč 200 Kč 1 000 Kč

K dalšímu navýšení odměny nově dochází v těchto dvou případech:

 1. Ve volbách do zastupitelstev obcí se za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.
 2. V případě opakovaného hlasování, o jehož konání rozhodl soud, se odměna členům okrskových volebních komisí zvyšuje o dalších 400 Kč.

Stejně jako podle dosavadní právní úpravy i nadále platí, že konají-li se volby v souběhu s jinými volbami (např. volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu) zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise o 400 Kč.

Příklad 1:
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se konají pouze volby do zastupitelstev obcí, činí 1800 Kč.
Příklad 2:
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se konají volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu a bude se konat i II. kolo voleb do Senátu, činí:
1800 + 400 (souběh voleb) + 700 (II. kolo senátních voleb) = 2900 Kč.
Příklad 3:
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se konají pouze volby do Senátu a bude se konat i II. kolo voleb do Senátu (jde o obce, kde se pro nedostatek kandidátů nekonají komunální volby, ale spadají do obvodu, kde se v roce 2018 volí senátor), činí:
1800 + 700 (II. kolo senátních voleb) = 2500 Kč.

Navýšení se vztahuje i na členy zvláštních okrskových volebních komisí vykonávající svou funkci ve volbách, ve kterých lze hlasovat i ze zahraničí (volba prezidenta republiky, volby do Poslanecké sněmovny).

Současně připomínáme pravidla pro krácení odměn. Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

Citované ustanovení volebních vyhlášek nevylučuje způsob výplaty odměny přizpůsobit tak, aby bylo zachováno poměrné krácení odměny a zároveň došlo k odstranění výrazných disproporcí v poskytnuté celkové částce pro jednotlivé členy okrskové volební komise. Takovému postupu krácení pak odpovídá i možnost krácení podle hodin, která umožňuje vzít v potaz i to, jak dlouho okrsková volební komise zasedala, než předala výsledky za svůj volební okrsek.

V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům okrskové volební komise navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1000 Kč, není možné tento příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1000 Kč, za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen okrskové volební komise účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v okrskové volební komisi.

V souvislosti s navýšením odměn byla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí posuzována také otázka účasti na nemocenském pojištění a povinnosti odvodů pojistného na sociální pojištění, která vzniká od částky 2500 Kč v kalendářním měsíci. Činnost okrskových volebních komisí však spadá pravidelně alespoň do dvou kalendářních měsíců. Je tudíž na místě, aby obecní úřad v takovém případě evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která by zakládala povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění. K tomu podrobněji stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí na jeho webových stránkách.

Doplnění ke stanovisku v souvislosti s navýšením odměn členů okrskových volebních komisí od 1. 9. 2018

Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, doplňujeme stanovisko Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise o podrobnější návod k rozúčtování. S tímto postupem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo financí.

U většiny členů OVK vzniklo členství v OVK složením slibu na prvním zasedání OVK, které muselo být podle volebního zákona[1] svoláno nejpozději 21 dnů přede dnem voleb, tj. 14. září 2018. U převážné většiny členů OVK tak trvá členství nejméně od 14. září 2018.

Činnost OVK bude ukončena 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí[2]. Tam, kde se komunální volby konají v souběhu s volbami do Senátu, a senátor nebude zvolen v 1. kole, bude činnost OVK ukončena až 15. dnem po vyhlášení výsledků 2. kola voleb do Senátu Státní volební komisí[3].

Pokud zvláštní odměna člena OVK dosahuje výše alespoň 2500 Kč, je na místě, aby obecní úřad evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která zakládá účast na nemocenském pojištění a povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění.

S ohledem na počet dnů trvání členství v OVK v měsíci září a říjnu se pro rozúčtování započitatelného příjmu doporučuje poměr 2:3.

Počet dnů trvání členství v OVK v jednotlivých měsících Poměr pro rozúčtování započitatelného příjmu
září = minimálně 17 dnů : říjen = 24–31 dnů 2:3
Příklad:
Zapisovatel OVK ve volebním okrsku, kde se v souběhu s komunálními volbami budou konat i volby do Senátu ve dvou kolech, má nárok na zvláštní odměnu 3500 Kč.
[2100 (zapisovatel) + 400 (souběh voleb) + 1000 (2. kolo) = 3500 Kč]
Při rozúčtování v poměru 2:3 připadá na měsíc září započitatelný příjem 1400 Kč a na měsíc říjen 2 1000 Kč.
Ani v jednom měsíci tak nedosáhne započitatelný příjem částky 2500 Kč a člen OVK není z této činnosti účasten nemocenského pojištění, ze zvláštní odměny se neodvání pojistně na sociální pojištění a obec neoznamuje okresní správě sociálního zabezpečení nástup zaměstnance do zaměstnání.
S ohledem na zdanění zvláštní odměny se současně doporučuje provést rozúčtování do dvou měsíců tak, aby částky byly dělitelné 100.
Příklad:
Předseda OVK ve volebním okrsku v Praze, kde se konají pouze komunální volby, má nárok na zvláštní odměnu 2600 Kč.
[2200 (předseda) + 400 (Praha) = 2600 Kč]
Při rozúčtování v poměru 2:3 připadá na měsíc září započitatelný příjem 1040 Kč a na měsíc říjen 1560 Kč. V tomto případě je tedy na místě rozdělit částku např. na 1000 Kč (září) a 1600 Kč (říjen).

Výše uvedené doporučení pro rozúčtování odměny členů OVK nic nemění na dosavadních pravidlech pro krácení odměny podle evidence účasti na jednáních OVK – viz str. 2 stanoviska k Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Shora uvedený postup lze shrnout do těchto kroků:

 1. Obecní úřad zjistí, jaká odměna by náležela členovi OVK při 100 %ní účasti na všech jednáních OVK; v potaz se bere zda:
  1. člen zastával v OVK nějakou funkci,
  2. se komunální volby konaly samostatně, nebo v souběhu s volbami do Senátu,
  3. se volby do Senátu konaly ve dvou kolech a
  4. nešlo o komunální volby v územně členěném statutárním městě nebo v Praze.
 2. Výši odměny zjištěnou podle bodu 1. obecní úřad případně poměrně zkrátí podle evidence o účasti člena na jednáních OVK.
 3. Pokud zvláštní odměna člena OVK dosahuje výše alespoň 2500 Kč, rozúčtuje obecní úřad odměnu do více kalendářních měsíců (viz výše příklady na rozúčtování odměny do měsíců září a říjen v poměru 2:3).
 4. Obecní úřad vyplatí odměnu do 30 dnů po ukončení činnosti OVK[4]; rozúčtování odměny do více měsíců nebrání tomu, aby zvláštní odměna byla členům OVK vyplacena najednou.

Pokud by zvláštní odměna člena OVK dosáhla výše alespoň 2500 Kč[5] a byla zúčtována do jednoho kalendářního měsíce, byl by člen OVK v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění, z odměny by muselo být odvedeno pojistné na sociální pojištění a obec by oznamovala okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení nástup člena OVK do zaměstnání dnem složení slibu.

Povinnost platit pojistné by měl v takovém případě i zaměstnavatel (obecní úřad). Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb[6] však takový výdaj nezahrnuje mezi náklady spojené s volbami, které lze hradit z prostředků státního rozpočtu určených na volby.

Možnost úhrady tohoto výdaje z dotace ze státního rozpočtu řeší Ministerstvo financí. O svém stanovisku bude územní orgány informovat.

Poznámky

 1. § 15 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. § 52 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. § 77a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
 5. Od 1. 1. 2019 se částka rozhodného příjmu zvýší z 2500 Kč na 3000 Kč.
 6. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018.

4. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

Podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise“) za zaměstnance. Ze zvláštní odměny člena volební komise se odvádí pojistné na sociální pojištění, pokud je tento zaměstnanec z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění.

Člen volební komise se stává zaměstnancem dnem nástupu do zaměstnání a přestává být zaměstnancem dnem zániku členství ve volební komisi. Za den nástupu do zaměstnání se u člena volební komise považuje den složení slibu člena komise. Členem volební komise může být ve dvou i třech kalendářních měsících.

Činnost člena volební komise je z hlediska sociálního pojištění považována za zaměstnání malého rozsahu, protože zvláštní odměna člena volební komise je stanovena na celou dobu, v níž je považován za člena volební komise, tj. na dobu dvou i více kalendářních měsíců. Za zaměstnání malého rozsahu se považuje takové zaměstnání, u něhož sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc nedosahuje alespoň částky rozhodného příjmu, která v roce 2018 činí 2500 Kč. Z tohoto důvodu musí být zaměstnání členů volebních komisí považováno za zaměstnání malého rozsahu podle § 7 zákona o nemocenském pojištění, i když odměna za celou dobu výkonu činnosti člena volební komise bude činit 2500 Kč nebo bude vyšší než 2500 Kč, protože zvláštní odměna člena volební komise není stanovena tak, aby v každém kalendářním měsíci trvání zaměstnání činila její výše alespoň 2500 Kč.

Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec v roce 2018 účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž výše příjmu zúčtovaného do kalendářního měsíce činila alespoň 2500 Kč. Jestliže po skončení zaměstnání malého rozsahu byl příjem z tohoto zaměstnání zúčtován do kalendářního měsíce, v němž již zaměstnání netrvalo, považuje se tento příjem pro posouzení účasti na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž zaměstnání malého rozsahu skončilo. Pro posuzování účasti na nemocenském pojištění se nepřihlíží k tomu, v kterém měsíci byl příjem vyplacen. Jestliže zvláštní odměna byla vykázána účetně jako výdaj (náklad) do měsíce října a vyplacena v listopadu, jde o příjem zúčtovaný do října.

Trvalo-li v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu, a pokud úhrn příjmů činí alespoň 2500 Kč, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání.

Příklady na placení pojistného ze zvláštní odměny člena volební komise.

 1. Zvláštní odměna člena volební komise nedosahuje výše 2500 Kč. Člen volební komise nevykonává pro obec žádnou jinou činnost v zaměstnání, které by bylo považováno za zaměstnání malého rozsahu.
 2. Člen volební komise není z této činnosti účasten nemocenského pojištění, ze zvláštní odměny se neodvádí pojistné na sociální pojištění. Obec neoznamuje okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) nástup zaměstnance do zaměstnání.
 3. Zvláštní odměna člena volební komise nedosahuje výše 2500 Kč. Člen volební komise vykonává pro obec ještě jinou činnost v zaměstnání, které je považováno za zaměstnání malého rozsahu, například na základě dohody o pracovní činnosti sjednané tak, že rozsah výkonu zaměstnání nepřekročí 20 hodin týdně a odměna činí 80 Kč za hodinu.
 4. Člen volební komise je z této činnosti účasten nemocenského pojištění, pokud úhrn příjmů zúčtovaných do kalendářního měsíce z činnosti člena volební komise a z dalšího zaměstnání (z dalších zaměstnání) malého rozsahu trvajících v tomto kalendářním měsíci dosáhl výše alespoň 2500 Kč. Bude-li tento úhrn příjmu činit 2500 Kč nebo bude vyšší, odvádí se ze zvláštní odměny a z příjmů z ostatních zaměstnání malého rozsahu pojistné na sociální pojištění. Obec oznamuje OSSZ nástup člena volební komise do zaměstnání.
 5. Zvláštní odměna člena volební komise dosahuje výše alespoň 2500 Kč. Bude-li tato zvláštní odměna
  1. zúčtována do jednoho kalendářního měsíce, bude člen volební komise v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění. Z této odměny musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění. Obec oznamuje OSSZ nástup člena volební komise do zaměstnání dnem složení slibu.
  2. rozúčtována do kalendářních měsíců, v nichž byl člen volební komise považován za člena volební komise, a to podle rozsahu výkonu činnosti v těchto měsících, a v žádném z těchto měsíců zúčtovaná část odměny nedosáhla výše 2500 Kč,

není člen volební komise z této činnosti účasten nemocenského pojištění v žádném kalendářním měsíci, a proto se ze zvláštní odměny neodvádí pojistné. To platí za předpokladu, že člen volební komise nevykonával v těchto měsících pro obec další zaměstnání malého rozsahu anebo je sice vykonával, ale úhrn příjmů ze všech zaměstnání malého rozsahu nedosáhl v kalendářním měsíci výše 2500 Kč.

Při posuzování účasti na nemocenském pojištění člena volební komise a pro odvod pojistného ze zvláštní odměny tohoto člena se nepřihlíží k tomu, zda

Poznámka:
V době zveřejnění této informace nebylo schváleno zvýšení zvláštní odměny členům volebních komisí, proto se výše odměny v této informaci neuvádí.
Od 1. 1. 2019 se částka rozhodného příjmu zvýší z 2500 Kč na 3000 Kč. Ze zaměstnání malého rozsahu budou zaměstnanci v kalendářním měsíci účastni nemocenského pojištění, pokud do tohoto měsíce bude zúčtován příjem ve výši aspoň 3000 Kč.