Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 597 záznamů.

51. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby

Došlo-li v kolaudačním řízení k pravomocnému zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, jedná se o rozhodnutí „platné navždy“? Nebo je možné podat ve věci novou žádost, např. opatří-li stavebník dodatečně doklady, které ve skončeném řízení chyběly?
19. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

52. Korespondenční volba

Návrh novely volebního zákona, která zavádí možnost korespondenčního hlasování, schválila vláda na svém prvním zasedání letošního roku a již nyní je zákon v diskuzi na pořadu Poslanecké sněmovny. Je korespondenční volba posílením demokracie nebo jde o etický a ústavně právní problém? Přinášíme z mediálního prostoru názor politologa a právníka.
18. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

53. Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.
17. 1. 2024 ÚOHS Legislativa

54. Vydávání potvrzení obcemi

Obec plní řadu povinností a je mimo jiné také povinna nejenom pro potřeby právnických, ale i fyzických osob vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy. Nejde však o jakékoliv vyžádané potvrzení. Povinnost obce vydat potvrzení platí výlučně jen pro případ, stanoví-li tak právní předpis. Pro uplatnění práva v cizině však obec potřebné potvrzení vydává i v případě, že jí právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
15. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

55. Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje síť stavebních úřadů.
12. 1. 2024 SMS ČR Legislativa

57. Kola a koloběžky – možnosti právní regulace

Palčivým problémem řady měst v České republice se v posledních několika letech stal fenomén „bikesharingu“. Přestože tato nová forma podnikání v oblasti mikromobility veřejnosti přináší řadu benefitů, zejména možnost rychlé, flexibilní a ekologické přepravy na krátké vzdálenosti, je začasté spojena s ne zcela žádoucím využíváním veřejného prostoru.
11. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

59. Ve správním řízení s velkým počtem účastníků musí být odvolateli vždy doručováno individuálně

V prosinci 2023 dospěl šestý senát Nevyššího správního soudu k závěru, že pokud v územním řízení s velkým počtem účastníků podá vedlejší účastník (tj. osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) odvolání, stává se tím pro účely odvolacího řízení účastníkem hlavním (žadatelem), a musí mu být doručováno individuálně.
4. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

60. Ústavní soud zrušil vyhlášku Obce Tchořovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obec Tchořovice vyhláškou zavedla místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. V obecně závazné vyhlášce stanovila z poplatku za obecní systém 700 Kč ročně úlevu ve výši 200 Kč pro osoby přihlášené v obci, které v kalendářním roce, za který se poplatek platí, dosáhly věku v rozmezí 1–79 let.
3. 1. 2024 Ústavní soud Legislativa

61. Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit?

Několikrát ročně se na poradnu obrátí opoziční zastupitele s tím, že jim odmítají ve zpravodaji otisknout jejich příspěvek. Přestože již 10 let platí tiskový zákon, stále se najdou města, která se snaží cenzurovat názory opozičních zastupitelů. Co dělat, když k tomu dojde?
2. 1. 2024 Oživení Legislativa

62. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury

Stanoví nějaký právní předpis povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (orgánu státní památkové péče) v případě zjištěných nedostatků při obnově kulturní památky z dotacích titulů Ministerstva kultury neprodleně informovat o takových (jím tvrzených) nedostatcích Ministerstvo kultury?
29. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

63. Je možné zřídit detašované pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro zápis silničních vozidel mimo jeho správní obvod?

Detašovaným pracovištěm lze obecně rozumět oddělenou či vyloučenou část jednotky – v konkrétním případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností – mimo sídlo základního celku. Tento příspěvek poskytuje odpověď na otázku, zdali může obecní úřad obce s rozšířenou působností zřídit detašované pracoviště pro zápis vozidel v registru silničních vozidel, které se bude nacházet mimo jeho správní obvod.
28. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

64. Darování nespotřebovaných pokrmů

Odbor financování územních rozpočtů Ministerstva financí vydal metodické vyjádření k problematice darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem (obcí, městem, krajem).
28. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

65. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti

Původní majitel nemovitosti jako oprávněná osoba udělil souhlas s přihlášením několika osob k trvalému pobytu na adrese dané nemovitosti. Mezitím dotčená nemovitost několikrát změnila majitele. Poslední z nich pak podal návrh na zrušení trvalého pobytu osob hlášených na adrese nemovitosti s tím, že žádný souhlas neudělil. Zaniká užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu se změnou majitele?
22. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

67. Novela zákona o obcích – přehled nejzásadnějších změn

S účinností od 1. ledna 2024 by měla nabýt účinnosti novela právního předpisu, který zřejmě nejvíce zasahuje do každodenního chodu obcí a měst – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ačkoliv se na první pohled jedná spíše o kosmetickou novelu, některé změny jsou poměrně zásadní a je třeba na ně upozornit.
18. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

68. Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu

Obce jsou podle § 2 odst. 2 zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Přitom však obce čelí zvyšujícím se nárokům na výstavbu nové a údržbu stávající veřejné infrastruktury, tj. zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení. Financování veřejné infrastruktury je totiž mimořádně nákladné. Aktuální nastavení rozpočtového určení daní nijak nezohledňuje to, jak rozsáhlá probíhá v obci výstavba a kolik tedy obec potřebuje investovat do rozvoje veřejné infastruktury tak, aby zajistila kvalitní životní podmínky nejen pro své občany, ale pro všechny, kdo infrastrukturu a veřejné služby obce užívají.
15. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

70. Darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem

Obecně lze konstatovat, že darování nespotřebovaných pokrmů z jídelen a kantýn, které jsou příspěvkovými organizacemi („PO“) zřízenými obcemi nebo kraji, je možné již dnes za stávající právní úpravy, avšak s omezením specifikovaným v ustanovení § 37 zákona č. 250/200 Sb. Důvodem zákonného omezení poskytovat dary je ochrana majetku zřizovatele příspěvkové organizace. PO není vlastníkem majetku zřizovatele, ale pouze správcem toho majetku, který jí byl svěřen zřizovací listinou z vlastnictví jejího zřizovatele. Poskytování darů je nezadatelným právem vlastníka, nikoliv správce.
13. 12. 2023 MF ČR Legislativa

71. Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

72. Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum ústavního soudu zrušilo

Obec Stachy zavedla obecně závaznou vyhláškou systém odpadového hospodářství. Některými z ustanovení vyhlášky upravila poplatky za ukládání určitých složek odpadu, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a určila místo pro ukládání rostlinného odpadu. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení popsaných ustanovení obecně závazné vyhlášky pro rozpor se zákonem o odpadech (§ 59 a následující).
6. 12. 2023 Ústavní soud Legislativa

73. Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem. Místo obcím teď opuštěné nemovitosti připadají státu. Zároveň ale musel stát počkat deset let, než se mohla nemovitost opravdu považovat za opuštěnou. Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne.
5. 12. 2023 Veřejný ochránce práv Legislativa

75. Plánovací smlouvy dle nového stavebního zákona – druhy a obsah

Plánovací smlouvou chápe zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako veřejnoprávní smlouvu, kterou mezi sebou uzavře na jedné straně stavebník a na straně druhé obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj (všichni uvedení v samostatné působnosti) nebo vlastník veřejné infrastruktury, přičemž dále budeme hovořit především o plánovacích smlouvách v souvislosti s obcemi.
29. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

77. Výjimka z počtu žáků

V obci, kde není volena rada, povoluje výjimku z počtu žáků příspěvkové organizace starosta nebo zastupitelstvo obce?
24. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

78. Změny v pravidlech volebních kampaní, nový zákon zpřísní jejich financování ze zahraničí

Rozšíření subjektů, od kterých nemohou politické strany přijmout dar a bezúplatná plnění, nebo sjednocení pravidel pro volební kampaně do jednoho zákona pro všechny druhy voleb. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o volebních kampaních, který upravuje jejich stávající pravidla s cílem je doplnit či na základě dosavadní praxe zjednodušit.
21. 11. 2023 MV ČR Legislativa

79. Plánovací smlouvy – podstata, pojem a právní úprava

Plánovací smlouvu můžeme definovat jako veřejnoprávní smlouvu, která může obsahovat i soukromoprávní ujednání. Jedná se o smlouvu uzavíranou mezi stavebníkem a obcí, případně stavebníkem a krajem či vlastníkem veřejné infrastruktury. Jejich smyslem je závazně stanovit práva a povinnosti zúčastněných stran v kontextu výstavby na území například obce (v drtivé většině půjde o developerské projekty).
20. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

81. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky

Je možné si v rámci podlimitní veřejné zakázky definovat v zadávacích podmínkách na dodávku elektřiny požadavek na maximální možnou cenu za dodávku 1 MWh silové elektřiny v Kč bez DPH? Například uvedením maximální hodnoty 3500 Kč/MWh. Nebo už je takový konkrétní požadavek v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
16. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

82. Může obec nařizovat četnost sekání trávy?

Problematika sekání trávy bývá často předmětem velkých diskuzí. Zatímco u travních porostů na zemědělské půdě je celkem jasno, debaty se o to více týkají sekání trávy na veřejných prostranstvích ve městech a obcích. Zejména jde o to, kde sekat a jak často, přičemž se argumentuje z hlediska estetického i z pohledu ochrany životního prostředí (zadržování vody, podmínky pro život drobného hmyzu atd.). Zajímavá je i otázka vlastnictví daného pozemku.
14. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

84. Štrasburský soud: Politik může nést odpovědnost za komentáře třetích osob na sociální síti

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud se politici rozhodnou využívat sociální média pro politické účely a zřídí si na nich veřejně přístupný účet, může z toho pro ně za určitých okolností plynout i trestněprávní odpovědnost v souvislosti s příspěvky přidanými třetími osobami.
8. 11. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

86. Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, poslanci schválili novelu

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství.
6. 11. 2023 Ministerstvo dopravy Legislativa

87. Přidělování bytů ve vlastnictví obce – pravidla a zásady

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, jejíž postavení, hospodaření a vnitřní poměry upravuje zákon o obcích. Za hlavní činnost obce je pak považována péče o všestranný rozvoj jejího území, o potřeby svých občanů a ochrana veřejného zájmu vyjádřeného v právních předpisech. Jedním ze způsobů, jak obec může v samotné působnosti pečovat o potřeby svých občanů, je i například uspokojování bytové potřeby občanů prostřednictvím obecních bytů, jak uvádí ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích.
6. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

89. Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastní

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy obsahově zásadní a rozsáhlé.
30. 10. 2023 Zelený kruh Legislativa

90. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatelka podala žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V zákonné lhůtě (desátý den po doručení žádosti) byla zaslána odpověď. Obratem žadatelka odpověděla, že poskytnuté informace jsou nedostatečné a požaduje novou odpověď ve lhůtě, která se vztahovala k první žádosti. Jednalo se o dotazy k údržbě zeleně v některých částech města. V jaké lhůtě máme povinnost na tuto výzvu k doplnění reagovat?
27. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

92. Novinky při volbě prezidenta: poslanci a senátoři budou moci podpořit jen jednoho kandidáta

Ministerstvo vnitra rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, který zavádí důležité novinky ve volbách prezidenta republiky. Poslanci a senátoři budou moci podpořit pouze jednoho kandidáta, sběr podpisů pod petice na podporu občanských kandidátů bude zase moci probíhat online. Ministerstvo vnitra také plánuje změnit kontrolu podpisů na listinných peticích.
19. 10. 2023 MV ČR Legislativa

93. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku

Jakým způsobem postupovat při odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, který není komunikací. Jedno vozidlo je bez RZ, majitel je dlouhodobě mimo ČR a má v ČR zrušen pobyt, je nekontaktní. Druhé vozidlo je již tři roky odstaveno na pozemku obce (veřejné prostranství), má RZ, dva roky neplatnou STK, majitel se v obci nezdržuje a je nekontaktní.
13. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

94. Zneužití práva na informace jako důvod pro odmítnutí žádosti podle informačního zákona

Je vaše organizace povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) a trápí vás žádosti o informace, jejichž cílem není pouze realizace práva na informace, ale primárně další pohnutky jako jsou například snaha o šikanu povinného subjektu či zcela převažující soukromý zájem žadatele? Předmětem tohoto článku je možný způsob obrany proti takovému zneužívání práva na informace.
10. 10. 2023 ePravo.cz Legislativa

95. K problematice cenové regulace hřbitovních služeb

Pohřebnictví je jeden z oborů, které náleží rovněž do působnosti obcí a měst. Do této sféry patří rovněž hřbitovní služby. Zatímco v pohřebnictví je nejvyšším orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj, otázky cenové regulace hřbitovních služeb spadá do působnosti Ministerstva financí. V této souvislosti vydalo oddělení cenové politiky MF ČR stanovisko čj. MF-22516/2023/2601-1.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

96. Vlastnictví mostu

Jak se postupuje v otázce vlastnictví mostů? Obec neeviduje mosty v majetku, ale vede po nich místní komunikace.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

97. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy

Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek na dobu neurčitou s jistou společností a podepsanou jejím jednatelem. Nyní došlo ke změně názvu společnosti, změně sídla i změně jednatele společnosti, IČO zůstalo stejné. Platí nadále tato nájemní smlouva a stačí uzavřít jen dodatek smlouvy na změny společnosti?
29. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

98. K novele zákona o státní službě

V současné době je připravena novela zákona o státní službě za účelem depolitizace transparentnosti a větší efektivity státní služby. Navrhované změny jsou dosti rozsáhlé a týkají se zásadních koncepčních změn, jako je například zrušení koordinační úlohy Ministerstva vnitra, až po změny týkající se personálních otázek či oblasti vzdělávání státních zaměstnanců.
26. 9. 2023 ePravo.cz Legislativa

100. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci

Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?
22. 9. 2023 Obec a finance Legislativa
Bylo nalezeno 597 záznamů.