Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 450 záznamů.

51. Žádné stavební řízení se nebude zbytečně protahovat, rodinný dům může mít povolení už za 30 dní

Zajištění rychlého, jednoduchého a transparentního řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. To je základním cílem klíčové novely nového stavebního zákona předložené Ministerstvem pro místní rozvoj, kterou projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Novela mění nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady, a zároveň obnovuje stavební úřady na obcích, aby bylo zajištěno dostupné, přehledné a srozumitelné stavební řízení i pro běžného občana.
8. 3. 2023 MMR ČR Legislativa

52. Stavební zákon má šanci

Stavební zákon má šanci změnit se k lepšímu. Zůstanou před ním ale další výzvy pro blízkou budoucnost – to smysl stanoviska Platformy pro zdravý stavební zákon, která sdružuje profesní asociace stavebníků, investorů, architektů a zástupce velkých měst.
7. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

54. Odstraňování vozidel z pozemních komunikací z pohledu obce

Problematika odstraňování vozidel z pozemních komunikací je dle četnosti dotazů, které od obcí přicházejí, evergreenem. I přesto však zejména v případě vozidel, které lze označit za vrak, či svou polohou tvoří překážku v provozu, panuje mnoho mýtů a nejasností, které ve svém důsledku vedou k nesprávným postupům, jejichž výsledkem je sice všemožnými přípisy oblepené vozidlo, které však na svém místě stojí leckdy i několik let.
7. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

56. Problematika uveřejňování skutečně uhrazené ceny u „smluv na veřejné zakázky“ uveřejňované v registru smluv

Povinnost zveřejňovat určité údaje a smlouvy související s vynakládáním veřejných prostředků úzce souvisí s naplňováním politiky transparentního hospodaření s veřejnými prostředky v demokratickém zřízení státu a následné možnosti seznámit veřejnost s některými výdaji veřejných rozpočtů. Jedním z legislativních nástrojů pro naplnění požadavku na zajištění hospodárného nakládání s veřejnými prostředky je právní regulace zadávání veřejných zakázek.
2. 3. 2023 ePravo.cz Legislativa

57. Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnost

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co byly ve Sbírce právních předpisů řádně vyhlášeny.
28. 2. 2023 MF ČR Legislativa

58. Jsou všechny vaše smlouvy nahrané v registru smluv opravdu uveřejněné?

Kontroly smluv nahraných v registru smluv u veřejných subjektů ukazují, že u většiny povinných subjektů vykazuje třetina až polovina záznamů nedostatky v takové míře, že zákon o registru smluv je považuje za neuveřejněné (přesto, že jsou v nějaké podobě v systému registru smluv nahrány).
28. 2. 2023 OF 5/2022 Legislativa

59. Možné povolební komplikace a jejich řešení

V průběhu měsíce října se ve většině obcí uskutečnila po zářijových komunálních volbách ustavující zasedání zastupitelstev. V rámci běžného dění se předpokládá, že zvolení členové zastupitelstva zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce a začne běžné fungování orgánů obce. Ne vždy tomu tak však bývá.
24. 2. 2023 OF 5/2022 Legislativa

61. Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., doznala od 1. 1. 2023 několik změn.
22. 2. 2023 Ministerstvo zdravotnictví Legislativa

62. Poslanci projednají zásadní změny ve volbách

Návrh zákona o správě voleb čeká projednání v Poslanecké sněmovně. Novinkou bude například podání žádosti o voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadě, pevně daný termín komunálních, krajských a senátních voleb začátkem října nebo stálejší vymezení senátních volebních obvodů. Ministerstvo vnitra také zpracovalo odpovědi na nejčastěji otázky, které se týkají volebních změn.
21. 2. 2023 MV ČR Legislativa

63. Právní konference nezklamala

Kongresový hotel Jezerka v Seči (Pardubický kraj) hostil od 15. do 17. února tradiční právní konferenci Svazu měst a obcí ČR, která se koná pravidelně již od roku 2016. Organizátoři jako vždy připravili aktuální tematickou náplň programu z právního prostředí, které se úzce dotýká územní samosprávy. Ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří vystoupila řada kvalitních přednášejících pro téměř dvě stovky účastníků.
21. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

64. Výpověď nájemníkům obecních bytů

Obec zaslala nájemníkům obecních bytů výpověď z důvodu demolice stávajících objektů. Výpovědní lhůta je dle nájemní smlouvy v délce 3 měsíců. Konec výpovědní lhůty je 28. 2. 2023, lze nechat nájemníky bydlet dále, např. 2 až 3 měsíce, do doby započetí demoličních prací?
17. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

65. Další důvody pro odmítnutí žádosti o informace II

V předchozím článku jsme uvedli některé další důvody, které lze využít pro odmítnutí žádosti. Nejedná se však o jediné důvody. Protože obce při výkonu své činnosti vystupují také autoritativně či vrchnostensky, mohou odmítat žádosti o poskytnutí informací, které obec získala např. při kontrolní nebo jiné obdobné činnosti. Právě u tohoto důvodu lze vysledovat provázanost s jinými důvody pro odmítnutí žádosti nebo s výjimkou ze zákona.
15. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

68. Jednání za obec při uzavírání smluv

Uzavření smlouvy, případně realizaci jiného právního jednání obce, musí předcházet souhlas (schválení) příslušného orgánu obce. Pokud ke schválení právního jednání (typicky smlouvy) příslušným orgánem obce nedojde, je právní jednání od počátku, tedy absolutně, neplatné[1]. Důležité je ale rozlišení, že rozhodnutí o majetkové dispozici nelze zpravidla zaměňovat s aktem uzavření smlouvy.
7. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

70. Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v naplňování protikorupční agendy

Za uplynulý rok došlo na straně Ministerstva spravedlnosti coby gestora protikorupční agendy i vlády jako celku k významnému posunu při prosazování přelomových protikorupčních návrhů. Fakta v tomto ohledu hovoří jasně. Česká republika si polepšila v žebříčku korupce o dva body.
1. 2. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

71. Vedle novely energetického zákona by měla být připravena také novela zákona o obcích

Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit a momentálně je ve fázi připomínkování. Přinese možnost sdílet elektřinu v rámci sdružených subjektů, jejichž členy by kromě fyzických osob mohly být například malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané.
31. 1. 2023 AKE ČR Legislativa

72. Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V předchozím textu byla popsána odpovědnost územních samosprávných celků za vydaná správní rozhodnutí v samostatné působnosti podle § 20 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu, tj. v případě, že toto správní rozhodnutí v samostatné působnosti bylo vydáno podle správního řádu.
31. 1. 2023 OF 4/2022 Legislativa

73. Odpadové hospodářství v obci

Smyslem praktické příručky pro zastupitele obcí a měst Kraje Vysočina je poskytnout základní orientaci samosprávám obcí v odpadové problematice. Obsahuje informace, se kterými se zástupci samosprávy obcí setkávají. Příručka by měla být i praktickou pomůckou k vyhledání odpovědí na dotazy, které mohou směřovat občané na samosprávu obce.
30. 1. 2023 Kraj Vysočina Legislativa

74. Snížení odměny uvolněného místostarosty

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?
27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

75. Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona

Vzhledem k nově přijímaným požadavkům na energetickou účinnost staveb a hodnocení jejich energetické náročnosti, požadavkům na zvyšování míry zastoupení obnovitelných zdrojů při výrobě energie, a v současné době také k extrémním cenám za energie, jsme se rozhodli sepsat několik krátkých článků, zabývajících se realizací fotovoltaických elektráren („FVE“). Cílem těchto článků je poskytnout čtenářům základní právní náhled na problematiku realizace FVE v České republice se stručným přesahem do důvodů vhodnosti realizace FVE a možnosti jejich financování z veřejných prostředků.
25. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

76. Nová sbírka právních předpisů jako nechtěný dar

V českém právním prostředí se jako deux ex machina zjevil zčistajasna nový oficiální zdroj práva. Náš historicky první publikační prostředek v elektronické formě. Nová Sbírka právních předpisů má od počátku roku 2022 za úkol nabízet oficiální online přístup k předpisům tzv. nižší úrovně vydávaných státem i samosprávami.
24. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

77. Odmítnutí poskytnutí informace ve světle Nálezu ÚS sp. zn. IV. ÚS 3208/16

Ústavní soud se ve svém Nálezu sp. zn. IV. ÚS 3208/16 zabýval konfliktem práva na informace a práva na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a odmítl tezi Nejvyššího správního soudu vyslovenou v rozsudku čj. 3 As 159/2015-32, že se v případě právní analýzy vytvořené na objednávku povinného subjektu jedná o autorské dílo, u kterého se (v podstatě bez dalšího) uplatní výluka z povinnosti poskytovat informace.
23. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

78. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?
20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

79. Vyhlašování právních předpisů měst a obcí

Od 1. ledna 2022 mají města a obce povinnost vyhlašovat své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Metodické materiály k novému způsobu vyhlašování právních předpisů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů včetně příslušných formulářů a instruktážních videí.
16. 1. 2023 SMO ČR Legislativa

83. Správní právo – budeme byrokraticky slučovat obce?

V Česku máme nyní 6254 obcí, připomeňme, že za obec se mj. pokládá z právního hlediska i město a městys. V počtu samostatných obcí, jsme spolu s Francouzi pomyslnými evropskými šampiony. Jestli opravdu něčeho máme hodně na počet obyvatel, tak je to počet obcí, ale i starostů a zastupitelů. Národní ekonomická rada vlády (NERV) aktuálně navrhuje kvůli veřejnosprávním finančním úsporám snížit zmíněný počet obcí. Navrhuje se především sloučením malých obcí pod tisíc obyvatel s většími.
12. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

85. MP/01/2023 – Poplatek z pobytu – Pobyt cizinců ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče

Dotaz: Vztahuje se ust. § 3a odst. 2 písm. b) zákona o místních poplatcích, dle kterého předmětem poplatku není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí, i na cizince?
10. 1. 2023 MF ČR Legislativa

88. Jak na mimořádné odměny pro zastupitele? Ministerstvo dalo návod

Problematikou udělování finančních darů a mimořádných odměn starostovi jsme se zabývali v případě obce Hamr na Jezeře a následně v obci Rádlo. V případě obce Rádlo nedávno na náš podnět Ministerstvo vnitra provedlo dozor a ve sdělení nás informovalo o tom, jak vykládá klíčová ustanovení o přijetí usnesení týkajících se mimořádných odměn.
2. 1. 2023 Oživení Legislativa

89. Druhá pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní vyhlášku o hazardu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 1 274 000 korun hlavnímu městu Praze za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující provozování hazardních her. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
2. 1. 2023 ÚOHS Legislativa

90. Informace o aktuálním postupu Ministerstva vnitra při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek

Vzhledem k aktuálně vysokému počtu zveřejňovaných obecně závazných vyhlášek obcí ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který je způsoben zvýšenou normotvornou činností obcí v závěru roku 2022, nemůže Ministerstvo vnitra garantovat jejich řádné posouzení do 30 dnů od jejich zveřejnění ve Sbírce. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo vnitra stanovilo postup posuzování obecně závazných vyhlášek a jejich návrhů.
2. 1. 2023 MV ČR Legislativa

91. Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství

Již starý zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) umožňoval obcím, aby do systému odpadového hospodářství (dříve nazývaného systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) zapojili na základě písemné smlouvy původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu.
30. 12. 2022 OF 4/2022 Legislativa

93. Bartoš: Zachováme stavební úřady ve městech a obcích

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v prvním čtení klíčovou novelu nového stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.“
15. 12. 2022 MMR ČR Legislativa

94. Správní právo – Výbory zastupitelstva obce a vybrané personální aspekty

Předložené výzkumné otázky – může být předsedou finančního výboru zastupitelstva města člen zastupitelstva města, jehož syn pracuje na městském úřadě (na plný úvazek) jako ekonom? Může být členem kontrolního výboru zastupitelstva města člen rady téhož města? Mohou být sourozenci členy téhož orgánu obce – například komise rady obce nebo výboru zastupitelstva obce?
13. 12. 2022 ePravo.cz Legislativa

96. Jednotné environmentální stanovisko v rámci připravovaných legislativních změn nového stavebního zákona

Nový stavební zákon byl po několika letech legislativních příprav schválen Parlamentem ČR dne 13. července 2021 a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb.; spolu s ním byl přijat i ůdoprovodný zákon č. 284/2021 Sb., novelizující více než padesát zákonů v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Převážná část této nové legislativy nabývá účinnosti 1. července 2023.
8. 12. 2022 ePravo.cz Legislativa

97. Proč dnes vlastně městské části statutárních měst nesmí vydávat právní předpisy?

Městská část Brno-střed má přibližně 85 000 obyvatel, avšak nesmí vydávat své právní předpisy. Tedy ani obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, ale ani nařízení v přenesené působnosti. Naopak pomyslná Dolní Lhota s pouhými 357 obyvateli takové oprávnění má. V Praze jsou dokonce městské části s více než 100 tisíci obyvateli a také své předpisy vydávat nemohou.
7. 12. 2022 ePravo.cz Legislativa

99. Nový stavební zákon – připomínky k návrhu nové soustavy stavebních úřadů a organizačním hrozbám reformy

Sněmovna projednává sněmovní tisk č. 330/0, který se týká novely nového stavebního zákona, která krom jiného řeší především podobu systému stavebních úřadů. Jakkoliv systém čisté státní správy představoval celou řadu rizik, která by nepochybně směřovala k organizačnímu kolapsu systému, zdá se, že novela nového stavebního zákona přinese v důsledku politických kompromisů problémy jiné a v podstatě podobně závažné. Autor článku navíc krom rizik systémových vnímá i celou řadu organizačních překážek a problémů, ke kterým by rád přitáhl pozornost.
29. 11. 2022 ePravo.cz Legislativa

100. Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně

Vláda na svém jednání schválila Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během kterého byly vypořádány všechny uplatněné připomínky resortů i neziskového sektoru. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých klubů a prošel také komisemi Legislativní rady vlády.
24. 11. 2022 MS ČR Legislativa
Bylo nalezeno 450 záznamů.