Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 527 záznamů.

51. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce

Naše obec se rozhodla vybudovat chodník do sousední obce. Pozemek, na kterém má být chodník zbudován je v majetku dotčené sousední obce. Nová stavba bude majetkem naší obce. Jakým způsobem máme ošetřit smluvní vztah na stavbu a následné využívání chodníku mezi obcemi.
11. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

53. V Česku konečně nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“) a současně také zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Přijetím uvedených předpisů Česká republika konečně dostála své povinnosti implementovat Whistleblowingovou směrnici. Konečná podoba předpisů byla předmětem laických i odborných debat a v rámci legislativního procesu doznala oproti prvotnímu návrhu také řady změn. Koho se nová úprava týká? Jaká jednání je možné nahlašovat? A jaké zásadní dopady budou mít nově přijaté předpisy na podnikatele?
8. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

54. Věcná novela nového stavebního zákona povolování staveb nezrychlí, naděje na pozitivní změny je ztracena

Pandemie koronaviru a následná válka na Ukrajině z větší části překryly přípravu a schvalování velmi důležitého právního předpisu – nového stavebního zákona a jeho novel. V předchozích dnech byl završen legislativní proces schvalování velké věcné novely stavebního zákona. Z důvodu popsaných událostí se ani schvalování této velké věcné novely zákona netěšilo zvýšené pozornosti odborné veřejnosti, všichni se vesměs spokojili s ujištěním některých poslanců, že na novele panuje široká politická shoda, tato byla v Poslanecké sněmovně schválena jednomyslně a přišlo ujištění, že jde o výrazný posun k lepšímu na úseku povolování staveb v této zemi.
7. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

55. Zásady pro výstavbu – podstata, forma a účel

Stále častěji se v praxi setkáváme s problematikou tzv. zásad pro výstavbu, a to nejčastěji ze strany investorů (developerů), na něž dopadají, avšak také ze strany samotných obcí, které je vytvářejí a následně přijímají na základě schváleného usnesení zastupitelstva dané obce. Jelikož se v případě zásad pro výstavbu jedná o komplexní problematiku, z důvodu přehlednosti bude o nich pojednáno ve dvou samostatných článcích. Nyní si přiblížíme, co to vlastně zásady pro výstavbu jsou, druhá část článku se bude věnovat jejich závaznosti.
7. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

56. Daň z nemovitých věcí a Ústavní soud

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 stanovilo, že obce mohou místním koeficientem určit vyšší daň z nemovitosti i konkrétním objektům (Informace včetně plného znění nálezu Ústavního soudu). K této problematice nyní uvádíme text z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu.
7. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

57. Stavba umístěná na cizím pozemku: jak tento nežádoucí stav odstranit?

Tento článek se zabývá problematikou staveb umístěných na cizím pozemku a zřízených v době účinnosti „starého“ občanského zákoníku č.40/1964 Sb. Účelem tohoto článku je shrnout aktuální stav právní úpravy a judikatury týkající se této problematiky a nastínit možná řešení tohoto nežádoucího stavu.
4. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

58. Správa místních poplatků

K datu 31. 1. 2022 došlo ke zrušení § 16 zák. 565/1990 – využívání údajů z registrů pro správu místních poplatků. Jakým zákonem se tedy řídit při správě místních poplatků?
4. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

60. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady

Člen zastupitelstva města, který není členem rady, požaduje volný přístup ke všem podkladovým materiálům rady (včetně materiálů, které budou projednávány). Má na tento požadavek zastupitel nárok? Na vyžádání nebo běžně?
28. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

62. Noční klid a výjimky ve světle nálezů Ústavního soudu

Doba od 22.00 do 6.00 je všeobecně známa jako doba nočního klidu. Z právního pohledu má tato doba význam, jelikož ten, kdo v tuto dobu noční klid ruší (nejčastěji hlasitými projevy, pouštěním reprodukované hudby apod.), může se dopustit přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za což mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
24. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

63. Služebnost inženýrských sítí

Bývalé vedení obce se ústně dohodlo s majitelem pozemků, že obci poskytne svoje pozemky pro stavbu splaškové kanalizace a umožní na ně i vjezd stavební techniky. Majitel za to nepožadoval žádný pronájem a na oplátku mu měla být zřízena přípojka zdarma. O tom, že pozemky byly stavební technikou využívány není sporu, a majitel si vůči obci žádnou kompenzaci nenárokoval. Přesto však obec této osobě fakturu za zhotovení přípojky vystavila. Jakým způsobem má obec postupovat, pokud by chtěla fakturu stornovat, případně upustit od jejího proplacení? Obec není plátcem DPH a nemá radu.
21. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

66. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zákon říká, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce má být vyhotoven do deseti dnů. Je to myšleno na kalendářní dny, nebo na dny pracovní? Týká se lhůta čistě vyhotovení zápisu nebo i jeho podepsání starostou, popřípadě místostarostou a ověřovateli?
14. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

67. Novela zákona o obcích: Jednodušší, efektivnější a hospodárnější fungování obcí

Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To i další novinky přináší novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji.
13. 7. 2023 MV ČR Legislativa

73. Organizační členění obecního úřadu

Je možno v souladu se zákonem o obcích rozdělit pravomoci obecního úřadu a zřídit finanční oddělení (v současné době 3 zaměstnanci přímo podřízeni tajemníkovi), kdy vedoucí oddělení by byl přímo podřízen tajemníkovi, a ne vedoucímu odboru, který není zřízen. Jedná se o úřad s jedním odborem – stavební úřad.
23. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

74. Výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro obce do 10 000 obyvatel dle zákona o ochraně oznamovatelů

Ačkoliv zákon o ochraně oznamovatelů ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, již budí emoce. V rámci projednávání návrhu zákona v Senátu vyvstala otázka, zda povinnost zavést vnitřní oznamovací systém dopadá i na ty obce, které sice k příslušnému datu mají méně než 10 000 obyvatel, ale současně zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, nebo jsou orgánem veřejné moci vykonávajícím působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.
19. 6. 2023 SMO ČR Legislativa

75. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu

Obec zadala pokácení rizikového stromu z lesního pozemku obce (podnikateli zabývajícímu se touto činností). Při odstranění stromu došlo k poškození majetku ve vlastnictví třetí osoby. Je obec v tomto případě odpovědná či spoluodpovědná za vzniklou škodu?
16. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

76. Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].
15. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

77. Zákon o registru smluv

„Nejkrásnější“ protikorupční zákon, jak byl zákon o registru smluv někdy nazýván, je v platnosti již téměř sedm let. Jeho cílem bylo poskytnout široké veřejnosti informace o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky a posílit transparentnost veřejné správy. Zákon bezúplatně dálkovým způsobem zpřístupnil vybrané smlouvy a posílil tak právo veřejnosti podílet se na pasivní správě veřejných věcí.
13. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

79. Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem

Nový stavební zákon si kladl za cíl zásadně zlepšit způsob povolování staveb. Jeho cílem bylo eliminovat většinu podkladových vyjádření a závazných stanovisek a přesunout úředníky stávajících stavebních úřadů i odborných dotčených orgánů pod nově zřízenou státní stavební správu. Inspirace byla čerpána ze struktury katastrálních úřadů a cílem bylo, aby stavební úřady disponovaly takovou odborností, aby dokázaly rozhodnout o co nejvíce aspektech stavby „pod jednou střechou“. Tato integrace úředníků se ale nedotkla vybraných oblastí ochrany životního prostředí, památkové péče a požární bezpečnosti.
7. 6. 2023 ePravo.cz Legislativa

80. Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2022, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2022.
6. 6. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

81. Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat. V rámci metodické pomoci k rozpočtovým pravidlům Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na dotaz k rozsahu a formě zveřejňovaných dokumentů.
6. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

83. Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

85. Navrhované změny LEX OZE II vnímám jako netransparentní narušení legislativního procesu novely zákona

Novela energetického zákona LEX OZE II byla původně navržena s cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit tak podíl zelených technologií v naší energetické infrastruktuře. Měla přinést stabilnější a předvídatelnější podmínky pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což by přispělo k ekologické a udržitelné budoucnosti naší země. Nicméně v nedávných návrzích se objevují změny, které s sebou pravděpodobně přinesou i nežádoucí dopady.
30. 5. 2023 AKE ČR Legislativa

86. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?
26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

87. Dvojí sazba poplatku za odpady u Ústavního soudu

Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, konkrétně ustanovení zakotvující úlevu pro občany obce. Byť ustanovení zakotvující úlevu zrušil, vyvolal jeho nález možná více otázek, než kolik jich zodpověděl.
25. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

88. Komunitní energetika – praxe a právo

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností, říká to studie EGÚ Brno. Od širšího zavedení komunitní energetiky se očekává podstatné zvýšení energetické soběstačnosti obcí a měst. Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. A zejména s očekávaným rozvojem komunální energetiky bude potřeba rozvodnou síť radikálně posílit.
24. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

90. Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zčásti vyhovělo návrhu skupiny senátorů a zrušilo ustanovení § 73 odst. 1, § 134 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 48 odst. 1 a § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 54 odst. 1 a § 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
23. 5. 2023 Ústavní soud Legislativa

91. Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].
23. 5. 2023 MF ČR Legislativa

92. Územní obvody ORP a sdílená energie

Nejpozději od poloviny příštího roku by mělo být možné vytvářet v Česku energetická společenství, která umožní jejich členům vzájemně sdílet energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Novela energetického zákona, která je známá jako Lex OZE II prochází legislativním procesem a experti se shodují, že výhledově půjde o zásadní změnu v české energetice.
22. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

95. Vivat referenda! K otázce náležitostí podpisových archů

Místní referenda iniciovaná občany se v uplynulých letech stala nástrojem participace místních komunit na společenském dění v daných obcích. Rok, co rok, jsou místními společenstvími (tzv. přípravnými výbory) iniciovány desítky referend. Jaká jsou úskalí sběru podpisů pod petice na podporu zamýšleného místního referenda? A jak se k náležitostem podpisových archů staví správní soudy?
17. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

96. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku prošel Senátem

Senát schválil návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Od 1. ledna 2024 se díky němu stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ – namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA. Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí přitom ale zůstane plnohodnotně chráněn.
12. 5. 2023 MŽP ČR Legislativa

98. Senátoři budou ve středu hlasovat o novelách stavebního zákona a zakázkového zákona

Senát bude rozhodovat, jestli zachování stavebních úřadů v obcích stanoví zákon, nebo vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Výbory hospodářský a pro územní rozvoj senátorům doporučily přijetí novely stavebního zákona beze změn. O možných úpravách budou jednat i v případě novely zákona o zadávání veřejných zakázek. MMR se negativně staví především k možnému rychlému navýšení limitů u zakázek malého rozsahu bez vyhodnocení dat a nastavení pravidel.
10. 5. 2023 MMR ČR Legislativa

99. Výběrové řízení na vedoucího odboru

V rámci změny organizačního řádu úřadu se připravuje zřízení samostatného odboru, který byl doposud jako oddělení podřízen starostovi. I když má stávající oddělení svého vedoucího, musí v rámci změny proběhnout výběrové řízení na vedoucího odboru nebo může funkci vedoucího zastávat stávající vedoucí oddělení?
5. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

100. Metodika ke kamerovým systémům – zahájena veřejná konzultace

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil proces veřejné konzultace k materiálu „Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.“ Cílem zpracovaného návrhu metodiky ke kamerovým systémům je snaha zajistit lepší orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, stejně jako dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které se týkají návrhů, zřízení a provozování kamerových systémů.
3. 5. 2023 ÚOOÚ Legislativa
Bylo nalezeno 527 záznamů.