Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 776 záznamů.

51. Makroekonomika a hospodaření územních samospráv

Hospodaření obcí a měst je v posledních letech trvale hodnoceno mnohem úspěšněji v porovnání se státním rozpočtem. Celkově vykazují územní rozpočty pravidelný přebytek hospodaření a relativně nízké zadlužení. Z makroekonomického pohledu však není příznivý trvalý růst prostředků na bankovních účtech obcí a měst. Malé využití těchto peněz k investování je, zejména v období vysoké inflace, pro obce jednoznačně neekonomické.
22. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

52. Hospodaření územních samospráv za deset měsíců 2023

Jak si vedly obce a kraje ke konci října 2023 rozebíráme v následujícím textu podloženém grafikou i tabulkami. Postupně rozebereme všechny tři segmenty samosprávných celků – hospodaření všech obcí (bez Prahy), hospodaření krajů, a nakonec samotné hlavní město.
17. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

53. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2023

Hospodaření územních samosprávných celků zaznamenává i na počátku posledního kvartálu roku 2023 rekordní přebytky hospodaření. Letos již počtvrté v řadě vykázaly kraje i obce historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu, čímž nadále potvrzují jejich výbornou finanční kondici. Mezi nejdůležitější faktory, které přispívají k tomu, že přebytky hospodaření dosahují od poloviny roku historicky nejvyšších hodnot, patří zejména posílené inkaso daňových příjmů a vyšší objem přijatých transferů (především neinvestičních).
11. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

54. Vstup do eurozóny – inflace, rozpočtová kázeň a výkonnost měny

Počátkem roku se opět rozeznívá diskuze o vstupu Česka do eurozóny. V nastávající debatě by měly fungovat fakta a argumenty, oproštěné od zbytečných emocí. Tři faktické pohledy na problematiku publikoval počátkem ledna Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Přestože se jedná především o makroekonomické záležitosti, konečné dopady se dotýkají každého občana, podnikatelské sféry, ale i veřejného prostoru, včetně hospodaření územních samosprávných celků.
10. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

55. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2022

V závěru roku zveřejnilo Ministerstvo financí souhrnné vyhodnocení zadluženosti územních rozpočtů v předchozím roce 2022. Hodnocení neprovádí pouze rozbor celkového zadlužení územních rozpočtů, ale sleduje také samostatně celkové výsledky krajů, hlavního města Prahy a obcí.
4. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

56. Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí

V posledních dnech loňského roku vydalo Ministerstvo financí druhé letošní Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Obsahem je devět sdělení a informací pro účetní v obcích, pro finanční odbory ve městech i na krajských úřadech. Některé příspěvky s vztahují i k hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

57. Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel, verze 2.0. Jedná se o doporučující metodický materiál, který dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, včetně správného způsobu stanovení tohoto sníženého odvodu dle zákonem daných možností.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

58. Jak mohou občané kontrolovat čerpání rozpočtu obce

Obecní rozpočet je dokument, který určuje, jak bude obec v daném roce hospodařit. Obsahuje informace o příjmech a výdajích obce, o investičních a neinvestičních projektech, o daních a poplatcích, o úvěrech a o dalších finančních operacích obce.
21. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

59. Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.
19. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

60. Hospodaření územních samospráv za tři čtvrtiny roku

Finanční hospodaření územních samosprávných celků vykazuje dlouhodobě pozitivní výsledky. Nejinak tomu bylo i za tři čtvrtiny letošního roku, kdy všechny tři segmenty samosprávy – obce, kraje i hlavní město Praha vykazují kladné saldo rozpočtu, které je navíc příznivější než ve stejném období loňského roku.
12. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

61. Aktuálně k vývoji inflace

I když vývoj většiny makroekonomických ukazatelů není právě pozitivní, najdeme alespoň jednu výjimku, a to míru inflace. V listopadu klesla inflace na 7,3 % z říjnových 8,5 %. V říjnu přitom inflace povyskočila vinou technické operace, kdy se do výpočtu promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu inflace.
11. 12. 2023 Moore Ekonomika

62. Inflace vítězí

Mzdy neustále rostou, ale inflace je rychlejší. Český statistický úřad ve své pravidelné zprávě informoval, že ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období loňského roku o 7,1 %, reálně však klesla o 0,8 %.
11. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

64. Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

65. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 9. 2023

Územní samosprávné celky v září letošního roku zaznamenaly historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu. Již od srpna územní rozpočty vykazují rekordní přebytky rozpočtu a nic se na tom nezměnilo ani ve třetím čtvrtletí. Ačkoliv tuzemská ekonomika čelí i v třetím kvartálu hospodářskému propadu, tak se to na výsledcích hospodaření ÚSC prozatím nepromítá.
6. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

66. Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC

Podle ustanovení § 2 odst. 3 se v rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se rozpočtová skladba uplatňuje v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
16. 11. 2023 MF ČR Ekonomika

67. Doporučení pro obce

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.
16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

69. Roste objem úspor územních samospráv

Hospodaření územních samosprávných celků za osm měsíců roku 2023 ukazuje, ve srovnání s předcházejícími lety, že u všech třech segmentů (obce, kraje i hlavní město Praha) se zvýšily jak úspory provozních prostředků, tak i rozdíl mezi objemem peněz, které mohly v daném období věnovat na investice a objemem uskutečněných kapitálových výdajů.
13. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

70. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
9. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

71. Nic nevzdáváme, osud samospráv je v rukou Senátu

Schvalování konsolidačního balíčku se posunulo z Poslanecké sněmovny do Senátu. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) apeluje na senátory, kteří prošli komunální politikou a mají za sebou práci pro obce ve funkci starosty či zastupitele, aby zvážili stávající podobu balíčku a jeho negativní dopady do obecních rozpočtů.
8. 11. 2023 SMO ČR Ekonomika

72. Změnou rozpočtového určení daní chceme řešit systém na další roky, říká hejtman Netolický po jednání s ministrem Výborným

Snaha Pardubického kraje o změnu rozpočtového určení daní pro kraje byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ministrem zemědělství Markem Výborným, který je zároveň poslancem zvoleným v Pardubickém kraji. Řeč byla také o podpoře Záchranné stanice Pasíčka či dotacím do vodohospodářské infrastruktury.
7. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

73. Zástupci samospráv nesouhlasí s konsolidačním balíčkem a přístupem státu

Na přelomu října a listopadu byla starostům měst a obcí v České republice rozeslána Říjnová výzva samospráv, jejímž iniciátorem je hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Spolu s ním výzvu potvrdily další osobnosti z řad starostů měst a obcí, ale také senátorů. K výzvě se mohou prostřednictvím internetového formuláře připojit všichni zástupci místních samospráv. Kompletní znění výzvy včetně informací o dopadu konsolidačního balíčku na obce a kraje je možné nalézt na internetových stránkách hlassamosprav.cz. Zde je také možné se k výzvě samotné připojit.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

74. Vláda zaujala k návrhu krajů na změnu rozpočtového určení daní neutrální stanovisko

Pardubický kraj patří mezi regiony, které dlouhodobě upozorňují na nespravedlivý systém přerozdělení rozpočtového určení daní. Přes 20 let starý systém nezohledňuje demografické změny ani reálné potřeby krajů. Současný systém tak vede k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zatímco některé kraje si mohou dovolit investovat do cenných papírů, jiné si na investice musí brát úvěry. Pro změnu stávajícího systému podalo hned šest krajů legislativní iniciativu, kterou se nyní zabývá vláda. Ta k těmto návrhům zaujala neutrální stanovisko. Podle hejtmana Martina Netolického je nyní důležité, jak se k návrhům postaví poslanci.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

76. Transfery ze státního rozpočtu

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 1/2023 byl publikován Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu. Problematika se týká zejména poskytování dotací, proto pro potřebu územních samospráv zveřejňujeme metodiku v plném znění.
31. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

77. Procesní hlediska uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
26. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

78. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 8. 2023

Územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) hospodařily v srpnu letošního roku s výrazným přebytkem hospodaření. Velice dobrou finanční kondici ÚSC neohrožuje ani současná stagnace tuzemské ekonomiky nebo stále vysoká míra inflace. O tom svědčí i výsledky hospodaření, které v srpnu dosáhly nejvyšších kladných hodnot od roku 2013.
20. 10. 2023 MF ČR Ekonomika

80. Výše odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
19. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

81. Kraje chtějí spravedlivé rozdělení daní

Zástupci šesti krajů předali dnes do podatelny poslanecké sněmovny návrh na změnu rozpočtového určení daní (RUD). Hejtmanka a pět hejtmanů vytvořili iniciativu „Férové financování krajů“, která nesouhlasí se stávající úpravou rozdělení výnosů daní v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Společně upozorňují na nedostatky stávající právní úpravy.
18. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

82. Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
12. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

83. Liberecký kraj již zná svůj střednědobý výhled rozpočtu, příjmy za letošek jsou vyšší, než byl předpoklad

Příjmy Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku rostou. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíc leden až září roku 2023 o 413 milionů korun vyšší, než kraj předpokládal. Krajští radní schválili střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2027. Ten se stane stěžejním dokumentem pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2024. Kraj v něm počítá s celkovými zdroji ve výši 6 135 363 470 korun, což je o 1 202 856 270 korun více než vloni.
5. 10. 2023 Liberecký kraj Ekonomika

84. Co je porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
5. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

85. Karlovarský kraj předloží vlastní návrh na rozpočtové určení daní

Radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, prostřednictvím níž chtějí změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Reagují tak na problematický konsolidační balíček, který je nyní v legislativním procesu, a na zastaralé nerovnoměrné a nespravedlivé nastavení financování, podle něhož kraje hospodaří s rozpočty založenými na socioekonomických reáliích platných v době jejich vzniku. O předložení zákonodárné iniciativy budou ještě jednat zastupitelé na říjnovém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje.
4. 10. 2023 Karlovarský kraj Ekonomika

86. Hospodaření územních samospráv v prvním pololetí

Podíváme se krátce na výsledky hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku. Zdá se, že úsporné hospodaření územních samospráv přetrvává, obce, města i kraje mají, na rozdíl od státního rozpočtu, příznivá salda svých rozpočtů.
2. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

87. Ekonomická svoboda v České republice

Studie Economic Freedom of the World byla poprvé vydána v roce 1996 a mimo jiné měří ekonomickou svobodu – možnost jednotlivců činit vlastní ekonomická rozhodnutí – na základě analýzy několika ukazatelů, mezi které patří regulace, velikost vlády, vlastnická práva, vládní výdaje a daně. Letošní zpráva, která vychází z údajů za rok 2021, zachycuje také vliv omezení souvisejících s COVID-19.
22. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

88. Daň z nemovitých věcí

V souvislosti s ozdravným balíčkem veřejných financí se předmětem diskuze stala také daň z nemovitých věcí. Na rozdíl od původního návrhu, dělit výnos ze zvýšené daně mezi stát a obce, se nyní uvažuje o tom, že by stát zvýšil výnos této daně pro obce, ale přitom adekvátně snížil jejich podíl na sdílených daních.
21. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

89. Pardubičtí zastupitelé podpořili iniciativu na změnu rozpočtového určení daní pro kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání téměř jednohlasně schválilo zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje ve věci změny rozpočtového určení daní pro kraje. Návrh, kterým se dlouhodobě zabývala Asociace krajů České republiky, počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje.
20. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

90. Problematika změn v dani z nemovitosti pro obce by se měla objevit na 58. DMO

Vládní konsolidační balíček přináší mnoho změn, ale také mnoho třecích ploch a neurčitostí, jak tomu při změnách bývá. Na podzimním 58. Dnu malých obcí, který proběhne 2. 11. 2023 v O2 Universu v Praze a 7. 11. 2023 na Výstavišti Flora v Olomouci, se starostové a starostky dozví přímo od zastupitelů Ministerstva financí, jak by daň z nemovitosti pro obce měla rámcově vypadat a jaké změny se jich jako zastupitelů přímo týkají.
19. 9. 2023 DMO Ekonomika

91. Středočeský kraj bojuje proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní a přichází se zákonodárnou iniciativou

Zastupitelé Středočeského kraje na svém zasedání schválili zákonodárnou iniciativu, jejímž cílem je návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je současné nastavení přerozdělování peněz vybraných na daních krajům, které je nastaveno nerovnoměrně a neodpovídá skutečnosti.
18. 9. 2023 Středočeský kraj Ekonomika

92. Do 1. října můžete změnit koeficienty pro daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je jedinou daní, jejíž výši může obec ovlivnit svou obecně závaznou vyhláškou. Ústavní soud navíc nedávno potvrdil, že obce mají v tomto rozhodování velkou variabilitu. Pokud chcete vyhlášku nově vydat, nebo jí určitým způsobem změnit, máte čas už jen do 1. října!
13. 9. 2023 SMS ČR Ekonomika

93. Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělení příjmů z daní, předkládá novelu zákona

Spravedlivější rozdělení peněz, které do krajů míří ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní (RUD), řeší novela zákona, již překládá Zlínský kraj. Znění novely ve středu 6. září projednali krajští radní na mimořádném zasedání a doporučili zastupitelům v pondělí 11. září schválit její předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
8. 9. 2023 Zlínský kraj Ekonomika

95. Netolický: Přístup vlády ke krajům je alibismus, naši občané si zaslouží stejné podmínky

Problematika rozpočtového určení daní pro kraje a změna nastavení, které některým krajům přináší výrazně méně prostředků než jiným, se dostala v posledních týdnech do zvýšené pozornosti médií. Jedním z krajů, které dlouhodobě na aktuálním nastavení tratí, je také Pardubický kraj. O tom, proč je nutné systém změnit, kolik prostředků kraj ročně ztrácí a kde se nerovnováha mezi regiony projevuje, hovořil v krajském podcastu Zaostřeno na… hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
7. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

96. Hospodaření státu není dobré

Povinností obcí a měst je projednat každoročně do 30. června následujícího roku závěrečný účet za rok uplynulý a spolu s ním i zprávu o výsledcích přezkoumání svého hospodaření. Každá obec přitom přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Česká republika je složitá struktura, kterou tvoří 6252 obcí, od těch nejmenších až po hlavní město. Každá obec řeší své specifické problémy, úhrnem však již několik let platí, že finanční hospodaření obcí je úspěšné.
7. 9. 2023 NKÚ Ekonomika

97. Ztrácíme pozice bohatého státu – stát, obce a jednotlivci

Česká republika v posledních dvaceti letech postupně ztrácí svoji pozici bohatého státu v rámci regionu střední a východní Evropy. Zatímco před 20 lety připadalo na Česko 17 procent veškerého finančního majetku v regionu a 14 procent reálného majetku, na konci roku 2022 to bylo už pouze devět procent finančního majetku a šest procent reálného majetku.
6. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

98. Dvacet let a dost, Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili legislativní iniciativu Pardubického kraje na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tento návrh počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje. Při výpočtu dopadů nového nastavení vůči daňově uzavřenému roku 2022 činí navýšení rozpočtového určení daní pro kraj 1,116 miliardy korun ročně.
5. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

99. Nesouhlasíme se změnou rozpočtového určení daní pro kraje, vzkazuje rada

Rada Ústeckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k návrhu změny RUD krajů zpracovaného Radou asociace krajů. Jakýkoliv návrh na přerozdělení podílů mezi kraji bez navýšení celkového podílu krajů na RUD je pro Ústecký kraj neakceptovatelný. Dopis s tímto stanoviskem byl zaslán čelním představitelům státu a všem parlamentním stranám a poslancům a senátorům zvoleným v Parlamentu ČR za Ústecký kraj.
25. 8. 2023 Ústecký kraj Ekonomika

100. SMO ČR: U daně z nemovitosti nakonec zvítězil zdravý rozum a naše argumenty

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.
24. 8. 2023 SMO ČR Ekonomika
Bylo nalezeno 776 záznamů.