Úřední deska v novém správním řádu

12. 12. 2005 OF 5/2005 Reforma veřejné správy

Podle § 26 odst. 1 nového správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná (pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska) a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu.

Zákonem č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se současně s účinností nového správního řádu (1. 1. 2006) novelizují příslušná ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze upravující dosud úřední desky v obcích a krajích. Na úředních deskách (nejen) samosprávných celků se však na základě zvláštních zákonů publikují i jiné dokumenty než písemnosti doručované podle správního řádu. Pokusme se proto podrobněji popsat

  1. okruh dokumentů, které mají být podle tohoto ustanovení publikovány na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet)
  2. způsob publikace takových dokumentů z hlediska rozsahu, v jakém mají být na internetu zveřejňovány a konečně
  3. právní účinky (důsledky) publikace dokumentů vyvěšovaných na úřední desce v rámci postupů, na které se vztahuje správní řád
  4. právní účinky (důsledky) publikace dokumentů, jejichž vyvěšení na úřední desce předpokládají zvláštní zákony a nejde přitom o postupy, na které by se vztahoval správní řád.

Dálkový přístup

Jde nám tedy zejména o výklad poslední věty § 26 odst. 1 správního řádu, podle které se obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nemusí být na první pohled zcela jednoznačné, zda se toto (svým obsahem hmotněprávní) ustanovení vztahuje jen na dokumenty, jejichž zveřejnění na úřední desce ukládá sám správní řád v § 25 (doručování veřejnou vyhláškou) nebo i na jiné dokumenty, jejichž (povinnou) publikaci na úřední desce toho kterého správního orgánu stanoví zvláštní právní předpisy, které se správním řádem a postupy v něm upravenými nijak nesouvisejí.

A zcela jednoznačný nemusí být ani výklad pojmu "obsah úřední desky", a to v tom smyslu, zda se jím rozumí "pouhý" soupis (seznam) dokumentů publikovaných na úřední desce či jejich plné znění, a to ať již by šlo jen o dokumenty podle § 25 správního řádu nebo i dokumenty podle jiných zákonů (dojdeme-li k závěru, že i na ně toto ustanovení dopadá).

V případě odpovědi na první z položených otázek, tedy určení rozsahu (okruhu) dokumentů publikovaných způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce správního orgánu, musíme vycházet zejména z ustanovení věty první § 26 odst. 1, podle které každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Stejně jako zbývající části tohoto ustanovení je i tato věta ustanovením hmotněprávním, jehož prostřednictvím má být (především) naplněna povinnost správních orgánů doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.

Zřizování úřední desky

Obdobné ustanovení upravující povinnost správních orgánů zřizovat úřední desku stávající správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.) neobsahoval a neobsahuje. O existenci úřední desky správního orgánu se dnes výslovně zmiňují, pouze některé zákony upravující postavení a působnost orgánů, resp. subjektů, veřejné správy. Jako příklad lze uvést typicky § 112 zákona o obcích, § 71 zákona o krajích a § 83 zákona o hlavním městě Praze.

Dalšími příklady jsou dnes např. ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny předpokládající existenci úřední desky správy národního parku a správy chráněné krajinné oblasti, dále třeba ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví předpokládající existenci úřední desky krajské hygienické stanice. Upozornit je možné též na § 125 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který zatím jako zřejmě jediný zvláštní (ve vztahu k novému správnímu řádu) právní předpis výslovně mluví o elektronické úřední desce (v daném případě úřední desce Českého telekomunikačního úřadu).

Zejména s úředními deskami obecních (krajských) úřadů i Magistrátu Prahy však řada zákonů (včetně zákona o obcích, o krajích a zákona o hl.m.Praze) spojuje i povinnou publikaci řady dalších dokumentů, které podle své povahy a obsahu zjevně nejsou dokumenty, na které by se vztahovalo ustanovení § 25 nového správního řádu o doručování veřejnou vyhláškou.

Povinná publikace a její důsledky

Tak např. v případě obcí se na úřední desce obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (§ 12 zákona o obcích), záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku (§ 36 zákona o obcích), rozhodnutí krajského úřadu, resp. Ministerstva vnitra o odejmutí (části) výkonu přenesené působnosti (§ 65 odst. 2, resp. § 66 b odst. 2 zákona o obcích), uzavřené veřejnoprávní smlouvy (§ 66 c odst. 2 zákona o obcích), oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva, který má být volen v následujícím volebním období (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (§ 93 odst. 1 zákona o obcích), rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu obce (§ 125 odst. 1 a 127 odst. 2 zákona o obcích), nález, kterým Ústavní soud ruší obecně závaznou vyhlášku obce, nebo rozhodnutí, kterým soud ruší usnesení, rozhodnutí nebo jiná opatření orgánu obce v samostatné působnosti (§ 125 odst. 2 zákona o obcích), opatření krajského úřadu, kterým se ruší opatření orgánů obce v přenesené působnosti (§ 127 odst. 4 zákona o obcích). S publikací některých z uvedených dokumentů pak zákon o obcích spojuje závažné právní důsledky – v případě právních předpisů obce nabytí jejich platnosti, resp. účinnosti, v případě oznámení o majetkoprávních úkonech naopak možnou neplatnost příslušného právního úkonu. Obdobným způsobem a s obdobnými právními důsledky je publikace těchto dokumentů upravena i v zákoně o krajích a v zákoně o hl. m. Praze.

Publikace dle zvláštních zákonů

Povinnou publikaci určitých dokumentů na úřední desce obecního úřadu nemajících povahu písemností doručovaných ve správním řízení však stanoví i některé další zákony. Tak např. podle § 76 zákona o veterinární péči se vyhláška o mimořádných opatřeních vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech dotčených obecních úřadů.

Podle § 20 zákona o správě daní a poplatků se prostřednictvím úřední desky obce provádí doručení hromadným předpisným seznamem. Podle § 12 zákona o veřejných dražbách se u dražeb nemovitostí předpokládá uveřejnění oznámení o dražbě též na úřední desce příslušného obecního úřadu. Podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků povinně publikují mj. dokumenty týkající se tohoto procesu.

Podle § 37 zákona o odpadech se na úřední desce obecního úřadu zveřejňuje informace o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na vybrané parkoviště. Podle § 113 zákona o vodách rozhoduje krajská hygienická stanice o zákazu koupání a vydaný zákaz se zveřejní vyvěšením na úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod. Podle § 8 zákona o integrované prevenci se na úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být umístěno povolované zařízení, zveřejní stručné shrnutí údajů o žádosti o vydání povolení a informace o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. Podle § 14 zákona o místním referendu se vyhlášením místního referenda v obci rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.

Užší a širší výklad

Otázkou tedy je, zda se ustanovení nového správního řádu o tom, že se obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, vztahuje jen na dokumenty doručované prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu nebo na veškeré dokumenty, jejichž publikaci předpokládají zvláštní zákony.

Ustanovení § 26 správního řádu je ustanovením hmotněprávním. Nahrazuje dosavadní hmotněprávní úpravu a nadto pro (všechny) orgány územního samosprávného celku zřizuje (pouze) jednu úřední desku.

Pokud bychom se přiklonili k užšímu výkladu, podle kterého se ustanovení o úřední desce obsažené ve správním řádu vztahuje jen na dokumenty, jejichž zveřejňování na úřední desce ukládá správní řád, neexistovala by při takovém výkladu počínaje 1. 1. 2006 hmotněprávní úprava, regulující pravidla pro zřizování a přístupnost úředních desek v územních samosprávných celcích.

Takový výklad by však byl v rozporu s účelem a smyslem nového správního řádu, kterým zcela zřejmě nebylo zrušit bez náhrady zákonná pravidla pro fungování úředních desek v územních samosprávných celcích. Naopak, cílem bylo podřídit je jednotným pravidlům, vztahujícím se na všechny správní orgány.

Je-li tedy ustanovení § 26 odst. 1 správního řádu v případě územních samosprávných celků "právním nástupcem" zrušených ustanovení o úřední desce v zákoně o obcích, o krajích a o hl. m. Praze, vztahuje se potom celé toto ustanovení na úřední desku jako takovou. Nikoliv tedy jen na "úřední desku pro účely správního řádu".

Na základě toho je proto třeba se přiklonit k širšímu výkladu, že se § 26 odst. 1 vztahuje na veškeré dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce správního orgánu ukládají právní předpisy. Tedy jak na dokumenty publikované na základě správního řádu v rámci postupů upravených správním řádem, tak na dokumenty publikované na úřední desce správního orgánu na základě jiných právních předpisů, které nesouvisejí s postupy podle správního řádu.

Právní důsledky

Pokud však jde o právní důsledky publikace, resp. "nepublikace" (či chybného postupu při publikaci) dokumentů, které nesouvisejí s postupy podle správního řádu, na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, je třeba vycházet z toho, že ustanovení § 26 odst. 1 věta třetí má v jejich případě primárně informační význam. Jeho cílem je zajistit adresátům veřejné správy možnost seznamovat se "na dálku" s jakýmikoliv dokumenty publikovanými na úřední desce, čemuž nasvědčuje i slovní spojení "obsah úřední desky se zveřejňuje".

Obsahem úřední desky je přitom třeba rozumět zásadně plné znění dokumentů publikovaných na "klasické" úřední desce, zveřejnění pouhého jejich seznamu by z hlediska adresátů veřejné správy nemělo prakticky žádný význam. Účelem zákonného ustanovení je zajistit, aby měl kdokoliv možnost zjistit prostřednictvím internetu, jaké dokumenty se na úřední desce nacházejí a co je jejich obsahem.

Právní důsledky spojené s publikací, resp. "nepublikací" (vadou publikace) určitého dokumentu vyvěšovaného na úřední desce, resp. zveřejněného i způsobem umožňujícím dálkový přístup, musí stanovit zákon, jako to činí např. § 25 odst. 2 správního řádu.

V daném případě má skutečnost, že doručovaná písemnost nebude kromě publikace na "klasické" úřední desce zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, ten důsledek, že písemnost nebyla podle správního řádu platně doručena. Pokud však zákon právní důsledky toho, že takový dokument nebude zveřejněn (též) způsobem umožňujícím dálkový přístup, výslovně neupravuje, nelze neplatnost či jiné právní důsledky této skutečnosti dovozovat z "pouhého" porušení § 26 odst. 1 věta třetí správního řádu, kde žádné takové důsledky stanoveny nejsou.

Argumentace výkladu

Argumentem pro uvedený výklad ustanovení § 26 odst. 1 věta třetí je též obsah § 26 odst. 3 a 4. Ty upravují postup pro případ, že správní orgán není schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. uzavření veřejnoprávní smlouvy). Pokud by důsledkem nezveřejnění na internetu měla být například neplatnost vyhlášky, ustanovení § 26 odst. 4 by neobsahovalo řešení této situace. V případě, že by nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva, říká se v poznámce pod čarou, bylo by možné přistoupit na základě § 65 zákona o obcích "pouze" k odejmutí výkonu přenesené působnosti obce a jejímu přenesení na příslušný pověřený obecní úřad. To by se však nemohlo vztahovat na publikování např. obecně závazných vyhlášek, neboť v případě těchto dokumentů jde o výkon samostatné působnosti obce, kterou nelze obci jednostranně odejmout a svěřit jiné obci. Platnost a účinnost obecně závazných vyhlášek obce nemůže být i z tohoto důvodu vázána na jejich publikaci na "elektronické" úřední desce provozované pověřeným obecním úřadem, takový postup by byl přímým popřením územní samosprávy.

Závěrem

Je proto obecně povinností správních orgánů (§ 1 odst. 1 správního řádu) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak dokumenty doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu tak i veškeré další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce správního orgánu ukládají jiné právní předpisy.

Skutečnost, že takový dokument nebude vedle jeho vyvěšení na "klasické" úřední desce zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup, má však právní následky spočívající v neplatnosti, resp. neúčinnosti pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví, což se podle stávajícího právního stavu týká jen dokumentů zveřejňovaných ve smyslu § 25 správního řádu, tedy dokumentů doručovaných veřejnou vyhláškou v rámci správního řízení.

JUDr. Josef Vedral, Ph. D., jeden ze spoluautorů návrhu nového správního řádu