Hexagon veřejné správy

17. 5. 2007 OF 2/2007 Reforma veřejné správy

Ministerstvo vnitra představilo odborné veřejnosti komplexní a koordinovaný přístup k organizaci a řízení veřejné správy, který je nutno uplatňovat v souvislosti s efektivním fungováním státu v současných podmínkách rozvoje informační společnosti.

Veřejnou správu je potřeba chápat jako ucelený systém, který v sobě obsahuje řadu aspektů, které představují zásadní prvky systému, jehož jednotlivé funkce jsou důležité samy o sobě, ale zároveň se vzájemně ovlivňují. Jinými slovy -- celkové působení systému je obecně o to efektivnější, čím kvalitnější je funkce každé jeho části, přičemž zanedbání funkce jednotlivých částí výrazně deformuje činnost celého systému.

Platí to i pro veřejnou správu, na kterou se přitom hledí jako na systém tvořený šesti základními prvky:

  • legislativa
  • občan
  • peníze
  • technologie
  • úředník
  • místo působiště.

Hexagon veřejné správy, tvořený těmito šesti vrcholy navazuje ve světě společenských věd na tvůrčí principy, které jsou časté a známé i v oblasti věd přírodních.

Je zřejmé, že správa věcí veřejných nemůže úspěšně fungovat bez kvalitní legislativy, dobrých právních předpisů, které upravují vzájemné vztahy občana, státu a všech subjektů společenského života. Jde přitom o to, abychom dokázali v předstihu hodnotit ekonomické, sociální i enviromentální dopady legislativních návrhů. Legislativa by přitom měla být na prvním místě mezi nástroji, které odstraní nadbytečnou administrativní a regulační zátěž ve veřejné správě. Významnou roli v této oblasti musí sehrát legislativní software, který v současné době povede k zjednodušení etapy přípravy, ale i tvorby a kontroly legislativních norem.

Druhou základní stranou hexagonalu je občan, kterému veřejná správa slouží. Proto je třeba dosáhnout co nejširšího zapojení veřejnosti na procesu přípravy dokumentů pro výkonné orgány veřejné správy včetně legislativy, usilovat o možnost připomínkování zásadních materiálů včetně vládních prostřednictvím internetu. Z toho pohledu se bude muset změnit zákon o svobodném přístupu k informacím a sjednotit procedury stížností občanů vůči jednání veřejné správy.

Dalším hlediskem jsou peníze, bez kterých nelze ani v oblasti veřejné správy dosáhnout uspokojivých výsledků. Z tohoto pohledu je důležité znát správnou metodu výpočtu nákladů na výkon státní správy, zejména pokud se přesouvá na územní samosprávné celky. Stejně tak je potřebné zavést integrovaný systém správy veřejných financí, dokázat účinně vyhodnocovat a ovlivňovat nakládání s veřejnými prostředky a se státním majetkem.

Základem každého společenského uspořádání je člověk a proto i ve veřejné správě tvoří úředník základní část hexagonalu. Úředník by měl mít morální kredit a splňovat požadavky odborné zdatnosti. Cestu k tomuto cíli by měl usnadnit nejen nový zákon o úřednících veřejné správy, který provede jednotnou úpravu postavení, práv a povinností úředníků na všech úrovních veřejné správy, ale i propracovaný systém ověřování zvláštní odborné způsobilosti a soubor opatření pro snížení míry korupce.

Zavádění nových technologií je bezesporu dalším hlediskem pro zdokonalení veřejné správy. Uspíšit by to měla realizace některých připravených projektů jako je centrální registr dat, eGovernment Act (zrovnoprávnění elektronické komunikace s "papírovou", další elektronizace správních agend a životních situací včetně zdokonalení elektronické Sbírky zákonů v úplném znění a jejich zveřejnění na internetu.

Místo přístupu je poslední z šesti hledisek, které je třeba zdokonalovat pro úspěšné působení veřejné správy. Patří sem mj. Czech Poiny, zřízení centrálních míst pro styk s orgány veřejné správy. Bude se usilovat jednotnou podobu správních úřadů na dané úrovni, aby veřejná správa byla symetrická z hlediska místní i věcné působnosti. Zavedou se metody řízení kvality v činnosti orgánů veřejné správy obdobné soukromému sektoru.

Hexagonal veřejné správy je systém, pomocí kterého by se nemělo na nic zapomenout. Každý, kdo bude do veřejné správy zasahovat -- vláda, zákonodárné sbory i místní orgány, by měl rozhodovat s vědomím, že zohledňuje všech šest aspektů, které veřejná správa obsahuje. Bez spolupráce a koordinace všech subjektů se veřejná správa nezlepší.

-as-