Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

4. 10. 2007 MPSV ČR Reforma veřejné správy

Dne 24. září 2007 vláda České republiky projednala a schválila návrh věcného záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu a svým usnesením č. 1078 uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě předložit návrh tohoto zákona.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ve svém příspěvku bych se chtěla pokusit informovat čtenáře o této nové předkládané právní úpravě, tak jak vyplývá z jejího navrhovaného věcného záměru a příslušného zdůvodnění.

Předložený návrh je rozpracováním záměru vytvořit jednotný institucionální systém specializované státní správy pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí a jeho výsledkem bude koncentrace všech základních systémů sociální ochrany -- podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči, sociálně-právní ochrany dětí -- do rukou jednoho orgánu státní správy. Jednotný systém by měl být vybudován s účinností od 1. ledna 2009 na základě současné funkční a ověřené sítě úřadů práce, s převzetím odpovědnosti i za agendu státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči a sociálně-právní ochrany dětí, doposud vykonávanou v přenesené působnosti obcemi II. a III. stupně. Oblast zaměstnanosti tak bude úzce provázána s dávkovými agendami v sociální oblasti, což by mělo přispět k vyšší pracovní motivaci příjemců sociálních dávek. Současně se zvýší hospodárnost, efektivnost, adresnost, účinnost výplaty dávek a zjednoduší se přístup občanů k těmto službám. Stát bude mít větší možnost plnit své mezinárodní závazky, zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a v dalších sociálních agendách.

Vznikem jednotného institucionálního systému specializované státní stprávy pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí od roku 2009 by měl být sociální systém jednodušší a efektivnější.

Součástí navrhovaných změn s účinností od 1. ledna 2009 je i odstranění asymetrie týkající se výkonu státní sociální podpory na území hlavního města Prahy, kde i po 1. dubnu 2004, kdy tato činnost přešla z obcí na úřady práce, zůstal výkon této agendy v působnosti Magistrátu a jeho 22 městských částí hlavního města Prahy, a veškerá odvolací agenda zůstala na krajských úřadech.

Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu (dále jen "národní úřad") a okresní ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu (dále jen "okresní ředitelství") jsou správními úřady v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči a sociálně-právní ochrany dětí.

Takto vytvořený jednotný systém specializované státní správy bude provádět komplexně a samostatně výkon státní správy pro oblast zaměstnanosti a sociální správy. Základem národního úřadu budou příslušné věcné odbory Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") a krajských úřadů; 77 okresních ředitelství bude vytvořeno ze současné sítě úřadů práce, které budou ke dni zřízení národního úřadu a okresních ředitelství zrušeny, a z příslušných odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů.

Sídlem národního úřadu bude Praha, sídlem okresních ředitelství budou dosavadní sídla úřadů práce. V rámci národního úřadu a okresních ředitelství budou v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb občanovi vytvářena detašovaná pracoviště.

Do doby nabytí plné účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ministr práce a sociálních věcí bude jmenovat a odvolávat ředitele národního úřadu a ředitele okresních ředitelství a schvalovat Statut a Organizační řád národního úřadu.

Kompetence jednotlivých orgánů státní správy

Ministerstvo bude
 • řídit a kontrolovat výkon státní správy a dodržování zákonnosti v jednotlivých oblastech působnosti národního úřadu,
 • zpracovávat celostátní koncepci, strategii a programy státní politiky v jednotlivých oblastech působnosti národního úřadu,
 • zabezpečovat tvorbu právních předpisů v jednotlivých oblastech působnosti národního úřadu, včetně provázanosti národní legislativy s legislativou EU,
 • sjednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy v oblasti své působnosti,
 • zabezpečovat koncepci vzdělávání zaměstnanců národního úřadu,
 • spravovat prostředky na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a státní sociální politiky a poskytovat je národnímu úřadu,
 • zabezpečovat tvorbu národní soustavy povolání v souladu s vývojem trhu práce a bude druhoinstančním orgánem v případech, kdy v prvním stupni rozhoduje národní úřad.

Z výše uvedeného výčtu činností je zřejmé, že se ministerstvu ponechávají rozhodující činnosti v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči a sociálně-právní ochrany dětí.

Z dosavadních kompetencí ministerstva ve výše uvedených oblastech se na národní úřad přesouvají veškeré výkonné kompetence, včetně metodického řízení.

Národní úřad bude
 • realizovat koncepce a strategie ministerstva v jednotlivých oblastech působnosti,
 • řídit, kontrolovat a metodicky vést okresní ředitelství a koordinovat jejich činnost,
 • zabezpečovat správní řízení a dále odvolání, obnovy řízení a přezkumná řízení proti rozhodnutím okresních ředitelství,
 • zpracovávat statistiky, rozbory a výhledy v jednotlivých oblastech působnosti,
 • spolupracovat se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli, sociálními partnery a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření v rámci své působnosti,
 • provádět výkon kontrolní činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a zvláštními právními předpisy, včetně ukládání sankcí,
 • styčným orgánem pro vztah k EU a vztahy vyplývající z mezinárodních smluv v jednotlivých oblastech působnosti,
 • plnit úkoly v oblasti financování a finančního hospodaření a zabezpečovat rozpracování koncepce financování ve své působnosti stanovené ministerstvem,
 • zpracovávat návrhy dokumentací programů reprodukce majetku a předkládat je ministerstvu, řídit a realizovat jednotlivé investiční akce a projekty,
 • zabezpečovat právní služby ve svěřené oblasti,
 • podílet se na využívání zdrojů z EU,
 • zabezpečovat odborné vzdělávání zaměstnanců národního úřadu a okresních ředitelství v souladu s koncepcí ministerstva,
 • zajišťovat propagaci, osvětu a činnost call centra pro jednotlivé oblasti působnosti,
 • zabezpečovat činnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany utajovaných informací, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, BOZP a PO vyplývající ze zákonných ustanovení pro organizační složky státu.

Z výčtu činností vyplývá, že národní úřad přebírá řídící činnosti, které doposud vykonávalo vůči úřadům práce ministersvo v oblasti zaměstnanosti. Na národní úřad se dále převádí činnosti doposud vykonávané krajskými úřady v oblastech státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči a sociálně-právní ochrany dětí. Národní úřad bude vykonávat též metodickou činnost ve výše uvedených oblastech.

Co se týče speciálních kompetencí v jednotlivých oblastech, tak Národní úřad bude

 • za oblast zaměstnanosti
  • stanovovat prioritní úkoly v oblasti zaměstnanosti a trhu práce,
  • provádět monitoring trhu práce, statistiky a analýzy vývoje zaměstnanosti,
  • podle potřeb trhu práce přijímat opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil z České republiky do zahraničí, a zajišťovat jejich realizaci,
  • rozhodovat o povolování agentur práce a vést jejich evidenci,
  • přijímat opatření v oblasti modernizace forem a metod služeb zaměstnanosti,
  • zabezpečovat aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), včetně investičních pobídek,
  • rozhodovat o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti jejich zaměstnavatele,
  • rozhodovat o povolování výkonu kulturní, umělecké, reklamní a sportovní činnosti dítěte,
  • zabezpečovat činnosti Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) a
  • přijímat opatření na podporu a dosažení rovných příležitostí.
 • oblast státní sociální podpory
  • moci prominout v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu pro účely dávek státní sociální podpory.
 • oblast sociálně-právní ochrany dětí
  • vykonávat činnosti spojené se zprostředkováním osvojení a pěstounské péče, včetně zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poradenskou pomoc osvojitelům nebo pěstounům,
  • rozhodovat o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a vést tuto evidenci,
  • rozhodovat o vydání a odnětí pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně kontroly činnosti pověřených osob,
  • rozhodovat o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

V oblasti zaměstnanosti přecházejí tudíž na národní úřad některé činnosti dosud vykonávané z úrovně ministerstva (např. agentury práce), činnosti vykonávané doposud pověřenými úřady práce (tj. úřady práce v sídlech krajů), jakož i činnosti vykonávané jednotlivými úřady práce v celé ČR, jejichž efektivnost se zvýší přesunem na vyšší úroveň (např. povolování výkonu činnosti dítěte).

V oblasti státní sociální podpory přechází na národní úřad vedle dosavadní činnosti krajských úřadů jako druhostupňového správního úřadu možnost prominout podmínku trvalého pobytu, o které dosud krajské úřady rozhodují v prvním stupni.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se na národní úřad přenášejí činnosti dosud vykonávané krajskými úřady.

V oblasti Informačního systému (dále jen "IS") národního úřadu bude vytvořen jednotný centrální informační systém, jako nezbytný předpoklad fungování této specializované státní správy. Předpokládá se i zajišťování vazeb na další podpůrné informační systémy (ekonomika, finance, účetnictví a další). Dosavadní činnosti, které vykonávalo ministerstvo vůči IS v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi apod., se přenesou na národní úřad.

Okresní ředitelství bude
 • vykonávat činnosti v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvku na péči, sociálně-právní ochrany dětí a rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení v těchto oblastech,
 • spolupracovat se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli, sociálními partnery a dalšími subjekty,
 • provádět výkon kontrolní činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a zvláštními právními předpisy, včetně ukládání sankcí,
 • shromažďovat údaje potřebné pro zajišťování jednotlivých agend, předávat je do centrálních databází vedených národním úřadem,
 • zabezpečovat sociální šetření v daných oblastech,
 • podílet se na využívání zdrojů z EU,
 • realizovat mezinárodní smlouvy v jednotlivých oblastech působnosti národního úřadu,
 • zabezpečovat činnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany utajovaných informací, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, BOZP a PO vyplývající ze zákonných ustanovení pro organizační složky státu,
 • v oblasti zaměstnanosti vykonávat činnosti stanovené dosud úřadům práce právními předpisy o zaměstnanosti a předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 • v oblasti státní sociální podpory vykonávat činnosti stanovené dosud úřadům práce zákonem o státní sociální podpoře a na území hlavního města Prahy úřadům městských částí určených Statutem hl. m. Prahy,
 • v oblasti pomoci v hmotné nouzi vykonávat činnosti stanovené dosud pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem o pomoci v hmotné nouzi,
 • zajišťovat agendu příspěvku na péči dosud svěřenou zákonem o sociálních službách obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,
 • v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vykonávat činnosti stanovené dosud obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům zákonem o sociálně- právní ochraně dětí s výjimkou preventivní a poradenské činnosti, podávat podněty soudům, zajišťovat nedokladnou péči o děti a zajišťovat sociálně-právní ochranu ve zvláštních případech; zřizovat Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí,
 • v oblasti dávek pro těžce zdravotně postižené občany vyhledávat v součinnosti s obcemi a zdravotnickými a obdobnými zařízeními občany se zdravotním postižením žijící v nepříznivých podmínkách, kteří bez pomoci nemohou překonat a vykonávat činnosti stanovené dosud pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem o sociálním zabezpečení a zákonem o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení s výjimkou poskytování bezúročných půjček. Agenda bezúročných půjček bude převedena na obce v samostatné působnosti.

Na okresní ředitelství se tudíž přenášejí činnosti dosud vykonávané v jednotlivých oblastech na úřadech práce a obecních úřadech různých stupňů.

V oblasti zaměstnanosti okresní ředitelství budou tudíž zejména vyhodnocovat situaci na trhu práce a spoluprácovat se zaměstnavateli z hlediska jejich záměrů a potřeb, zprostředkovávat zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, poskytovat poradenské a informační služby, zajišťovat agendu podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, poskytovat příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti, rozhodovat o statusu osoby zdravotně znevýhodněné. Ředitel okresního ředitelství bude vytvářet poradní sbor k rozvoji zaměstnanosti a dále odbornou pracovní skupinu pro posuzování vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením.

Okresní ředitelství bude dále rozhodovat a vyplácet dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvek na péči. Okresní ředitelství bude rozhodovat o přiznání mimořádných výhod a vydávat průkazy mimořádných výhod.

V rámci zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí bude zejména rozhodovat o výchovných opatřeních a sledovat jejich výkon, pečovat o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zajišťovat opatření na ochranu dětí, zajišťovat činnosti spojené se sledováním výkonu ústavní a ochranné výchovy, realizovat výkon opatrovnictví a poručenství, provádět úkony v souvislosti s přestupkovým a trestním řízením proti mladistvým a dětem.

V jednotlivých oblastech působnosti bude zajišťovat činnosti spojené s koordinačními pravidly EU (zejména nařízení Rady EEC č. 1408/71) a s mezinárodními smlouvami.

Promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu

Výše uvedené změny si vyžádají přijetí nového zákona, kterým se zřídí národní úřad a okresní ředitelství s cílem vytvořit jednotný institucionální systém specializované státní správy pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí. Bude potřeba změnit další zákony a podzákonné normy, které se týkají všech dotčených oblastí (přenesení kompetencí, změna názvu dosavadních úřadů, místní příslušnost soudů apod.).

V souvislosti se změnou styčných orgánů v oblasti dávek v nezaměstnanosti, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči bude třeba provést vklad do příloh Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Posuzování zdravotního stavu pro účely převáděných agend bude organizačně uspořádáno obdobně jako před 1. 7. 2006. Prvoinstanční posuzování zdravotního stavu bude svěřeno do kompetencí okresních správ sociálního zabezpečení, které jsou upraveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Pro druhoinstanční posuzování budou nadále existovat posudkové komise ministerstva.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí

Všechny aktivity, k jejichž přeskupení má tímto řešením dojít, jsou kodifikovány a vykonávány. Jde pouze o jiné uspořádání těchto aktivit, přesun zaměstnanců a přesměrování finančních toků. Výše uvedené změny si vyžádají jednak přijetí nového zákona, kterým se zřídí národní úřad a okresní ředitelství, a dále převedení části kompetencí a systemizovaných míst, včetně stávajících zaměstnanců vlastního ministerstva do této struktury.

Předpokládá se, že v souvislosti se vznikem národního úřadu a okresních ředitelství dojde k převodu zaměstnanců obcí vykonávajících převáděné agendy, krajských úřadů, magistrátů statutárních měst (kteří vykonávají v převáděných agendách úkoly orgánu II. instance) a Magistrátu hlavního města Prahy do resortu ministerstva. Současně s převodem výše uvedených zaměstnanců dojde k převodu alikvotního objemu příspěvku na výkon státní správy v rámci státního rozpočtu.

Sjednocením všech předmětných agend do rukou jednoho státního orgánu a vytvořením jednotného datového prostředí dojde k synergickému efektu, jež se projeví ve střednědobém horizontu jednak snížením nákladů na dávky vynakládané z těchto systémů (předpokládá se postupná úspora ve výši cca 4 % z objemu všech vyplacených dávek), jednak zefektivněním činností v jednotlivých agendách, které umožní snížení počtu funkčních míst, čímž dojde k naplnění usnesení vlády č. 436 z 25. 4. 2007 (postupná úspora se předpokládá nejdříve v roce 2010).

Zřízení systému specializované státní správy je možné částečně financovat z fondů EU, především prostřednictvím operačních programů v programovacím období 2007--2013. Zároveň je možné využít již stávající prostředky ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), a to konkrétně v rámci Opatření 1.2. Modernizace služeb zaměstnanosti, kde by k jejich uvolnění mohlo dojít například využitím projektu "Institut trhu práce -- podpůrný systém služeb zaměstnanosti".

Předpokládá se současně financování z projektů Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 1, Modernizace veřejné správy.

Navrhované změny nebudou mít vliv na podnikatelské prostředí ČR, nebudou mít sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí.

Soulad navrhovaného řešení s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a se závazky, vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii

 • Předkládaný návrh je v souladu s mezinárodním právem a respektuje závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v Evropské unii.
 • V oblasti zaměstnanosti je návrh v souladu s úmluvou č. 88 MOP, o organizaci služeb při zprostředkování práce.
 • Otázka uspořádání (administrace dávek) není právem ES dotčena, neboť právu ES případně podléhají pouze jednotlivé dávky, nikoli jejich organizační uspořádání v systému státní (veřejné) správy.
 • Z mezinárodních smluv se na oblast sociálně-právní ochrany dětí vztahují zejména úmluvy OSN, úmluvy Rady Evropy a úmluvy Haagské konference o mezinárodním právu soukromém, s nimiž je rovněž v souladu.
 • Navrhovaná právní úprava se netýká úpravy postavení fyzických osob, a proto nebude mít žádné dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen a je v souladu s ústavním pořádkem ČR.

Mgr. Olga Bičáková, MPSV – sekce pro Správu služeb zaměstnanosti, odbor metodiky a správního řízení