Průzkum stavebních úřadů provedl Spolek pro obnovu venkova

13. 7. 2011 OF 2/2011 Reforma veřejné správy

Průzkum stavebních úřadů prostřednictvím on-line dotazníku zahájil Spolek pro obnovu venkova ČR 26. ledna 2011. Průzkum se nejprve týkal stavebních úřadů s územím působnosti s maximálně 50 tis. obyvateli, postupně byl rozšířen na celé území ČR s výjimkou stavebních úřadů největších měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Průběžné výsledky průzkumu jsou od 3. února 2011 zveřejňovány na webu Spolku pro obnovu venkova ČR na adrese v agregované podobě za stavební úřady (dále jen "SÚ") na základních obcích (typ 1), obcích s pověřenými úřady (typ 2) a obcích s rozšířenou působností (typ 3). A to za úřady, které vyplnily dotazníky a v odhadu za všechny stavební úřady s výjimkou čtyř výše uvedených měst.

Velikostní skupiny

Celkový odhad průběžných výsledků je na webu vypočten tak, že pokud stavební úřad na otázky průzkumu neodpověděl, byla jeho data nahrazena dosaženým průměrem za stavební úřad v rámci dané velikostní skupiny. Bylo použito 7 velikostních skupin s následujícími počty obyvatel v území působnosti jednotlivého stavebního úřadu (viz tabulka 1).

Tab. 1.
Počet obyvatel v území SÚ Počet stavebních úřadů Z toho v obcích
typu 1 typu 2 typu 3
do 3000 71 65 6 0
3001–4000 56 38 18 0
4001–7000 153 91 61 1
7001–10 000 96 27 59 10
10 001–20 000 123 9 37 77
20 001–50 000 87 0 1 86
50 001 a více 28 0 0 28
Celkem 614 230 182 202

Pro účely tohoto vyhodnocení bylo použito jemnějšího výpočtu, odvozeného z dosaženého průměrného ukazatele na jednoho obyvatele v rámci dané velikostní skupiny. Počet velikostních skupin byl rozšířen na 12, což přibližuje realitě zejména odhad ve velikostních skupinách nad 20 tisíc obyvatel (viz tabulka 2).

Tab. 2.
Počet obyvatel v území SÚ Počet stavebních úřadů Z toho v obcích Odpovědělo %
typu 1 typu 2 typu 3
do 3000 71 65 6 0 66 92,96
3001–4000 56 38 18 0 52 92,86
4001–5000 54 36 18 0 47 87,04
5001–6000 58 38 19 1 47 81,03
6001–7000 41 17 24 0 35 85,37
7001–10 000 96 27 59 10 80 83,33
10 001–15 000 78 8 31 39 55 70,51
15 000–20 000 45 1 6 38 31 68,89
20 001–30 000 53 0 1 52 33 62,26
30 001–50 000 34 0 0 34 22 64,71
50 001–70 000 15 0 0 15 9 60,00
70 001 a více 13 0 0 13 7 53,85
Celkem 614 230 182 202 484 78,83

K výše uvedenému datu na otázky dotazníku odpověděl z 230 úřadů v obcích typu 1 celkem 218 úřadů, tj. 94,78 %. Ze 182 úřadů v obcích typu 2 odpovědělo 136 úřadů, tj. 74,73 %. A z 202 úřadů v obcích s rozšířenou působností odpovědělo "pouze" 130 úřadů, tj. 64,36 %. Celkově tedy ze všech 614 úřadů odpovědělo 484, což je 78,83 % – nevídaná úspěšnost v počtu odpovědí pro průzkumy tohoto typu. Procenta odpovědí všech velikostních skupin jsou rovněž patrná údajů tabulky 2.

Rozsah a předmět činnosti

Pro stavební úřad je typický výkon státní správy, závislý na rozsahu a charakteru podání. V průzkumu se tohoto tématu týkaly otázky:

  1. Kolik podání Váš stavební úřad obdržel v roce 2010?
  2. Kolik jste vydali v roce 2010 rozhodnutí?
  3. Kolik jste vydali v roce 2010 souhlasů nebo jiných opatření bez možnosti opravného prostředku?

Porovnání podílu jednotlivých typů podání jak podle výsledků průzkumu, tak celkového odhadu dokládá, že podíl rozhodnutí na celkovém počtu podání se významně neliší, větší rozdíly prokazuje podíl souhlasů jak je patrno z tabulky 3.

Tab. 3.
Typ obce Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) % z počtu podání Počet souhlasů atp. (otázka 5) % z počtu podání Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) % z počtu podání Počet souhlasů atp. (otázka 5) % z počtu podání
1 109 544 26 972 24,62 42 607 38,89 116 017 28 607 24,66 44 991 38,78
2 110 957 27 442 24,73 36 594 32,98 148 020 36 640 24,75 50 053 33,82
3 268 709 70 234 26,14 102 626 38,19 437 683 113 701 25,98 166 932 38,14
Celkem 489 210 124 648 25,48 181 827 37,17 701 720 178 949 25,48 261 976 37,33

Při zvolené metodě výpočtu celkového odhadu zůstane v rámci velikostních skupin podíl rozhodnutí ve vztahu k počtu podání stejný v průzkumu i celkovém odhadu. Pro celek jsou proto uvedeny jen absolutní hodnoty (viz tabulka 4).

Tab. 4.
Počet obyvatel v území SÚ Výsledky průzkumu Celkový odhad
počet podání (otázka 1) počet rozhodnutí (otázka 2) % z počtu podání počet souhlasů atp. (otázka 5) % z počtu podání počet podání (otázka 1) počet rozhodnutí (otázka 2) počet souhlasů atp. (otázka 5)
do 3 000 17 803 4 409 24,77 7 103 39,90 18 963 4 696 7 566
3001–4000 18 997 4 610 24,27 6 804 35,82 20 406 4 952 7 309
4001–5000 23 441 5 944 25,36 8 344 35,60 26 941 6 832 9 590
5001–6000 27 578 6 419 23,28 11 204 40,63 34 109 7 939 13 857
6001–7000 23 100 5 207 22,54 8 680 37,58 27 039 6 095 10 160
7001–10 000 65 811 17 334 26,34 25 188 38,27 78 570 20 695 30 072
10 001–15 000 70 083 18 448 26,32 23 036 32,87 100 889 26 557 33 162
15 000–20 000 51 994 10 684 20,55 15 546 29,90 76 286 15 676 22 809
20 001–30 000 64 519 17 108 26,52 25 264 39,16 104 229 27 637 40 813
30 001–50 000 55 703 17 340 31,13 21 770 39,08 84 619 26 341 33 071
50 001–70 000 30 890 7 946 25,72 12 198 39,49 50 623 13 022 19 990
70 001 a více 39 291 9 199 23,41 16 690 42,48 79 046 18 507 33 577
Celkem 489 210 124 648 25,48 181 827 37,17 701 720 178 949 261 976

Na jeden stavební úřad připadají průměrné kvantitativní ukazatele podle tabulky 5 a 6.

Rozsah agendy, kterou v odvolacím řízení řeší krajské úřady, charakterizuje otázka: 3. Kolik bylo proti nim (tj. rozhodnutím vydaným v roce 2010) podáno odvolání? Tabulka naznačuje, že největší nároky na administrativu vznikají na krajském úřadě Středočeského kraje. Následují Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, které jsou navíc odvolacím orgánem pro magistráty měst Brna a Ostravy, které nebyly do průzkumu zahrnuty. Pro činnost Ministerstva pro místní rozvoj ČR je charakteristický přezkum v mimoodvolacím řízení, jehož potencionální kvantifikaci lze odvodit z počtu zamítnutých odvolání, tj. rozdílu údajů zjištěných otázkou 3 a další otázkou: 4. Kolik odvolání bylo úspěšných? S ohledem na skutečnost, že ministerstvo působí ještě jako odvolací orgán pro Magistrát hlavního města Prahy, bude počet podání, které musí řešit, velmi vysoký (viz tabulka 7).

Skutečnost oproti uvedenému celkovému odhadu, který vychází z rovnoměrného rozložení stavebních aktivit, může být v některých krajích až o 20 % vyšší, právě pro neúčast uvedených stavebních úřadů velkých měst v průzkumu.

Tab. 5.
Typ obce Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet pracovníků (otázka 6) Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet souhlasů atp. (otázka 5) Počet pracovníků (otázka 6) Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet souhlasů atp. (otázka 5)
1 2,11 502,50 123,72 195,44 2,12 504,42 124,38 195,61
2 3,29 815,86 201,78 269,07 3,26 813,29 201,32 275,01
3 8,25 2 066,99 540,26 789,43 8,64 2 166,75 562,88 826,40
Celkem 3,45 1 010,76 257,54 375,68 4,61 1 142,87 291,45 426,67
Tab. 6.
Typ obce Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet pracovníků (otázka 6) Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet souhlasů atp. (otázka 5) Počet pracovníků (otázka 6) Počet podání (otázka 1) Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet souhlasů atp. (otázka 5)
do 3000 1,50 269,74 66,80 107,62 1,49 267,08 66,14 106,56
3001–4000 1,88 365,33 88,65 130,85 1,88 364,39 88,43 130,51
4001–5000 2,21 498,74 126,47 177,53 2,21 498,91 126,51 177,59
5001–6000 2,51 586,77 136,57 238,38 2,52 588,08 136,88 238,92
6001–7000 2,74 660,00 148,77 248,00 2,74 659,50 148,66 247,81
7001–10 000 3,26 822,64 216,68 314,85 3,25 818,44 215,57 313,24
10 001–15 000 4,49 1 274,24 335,42 418,84 4,56 1 293,46 340,48 425,15
15 000–20 000 5,74 1 677,23 344,65 501,48 5,80 1 695,24 348,35 506,87
20 001–30 000 7,76 1 955,12 518,42 765,58 7,80 1 966,58 521,46 770,06
30 001–50 000 10,14 2 531,95 788,18 989,55 9,96 2 488,79 774,75 972,68
50 001–70 000 13,44 3 432,22 882,89 1 355,33 13,22 3 374,84 868,13 1 332,67
70 001 a více 25,57 5 613,00 1 314,14 2 384,29 27,70 6 080,45 1 423,58 2 582,85
Celkem 3,45 1 010,76 257,54 375,68 4,61 1 142,87 291,45 426,67
Tab. 7.
Kraj Počet odvolání (otázka 3) Z toho počet úspěšných odvolání (otázka 4) % z počtu odvolání Počet zamítnutých odvolání (rozdíl 3–4)
Středočeský 782 337 43,13 445
Jihočeský 256 106 41,58 150
Plzeňský 244 103 42,16 141
Karlovarský 121 63 51,69 58
Ústecký 272 104 38,08 168
Liberecký 206 91 44,09 115
Královéhradecký 236 123 52,18 113
Pardubický 192 90 46,78 102
Vysočina 177 71 40,10 106
Jihomoravský 438 197 44,91 241
Olomoucký 300 136 45,23 164
Zlínský 291 119 40,85 172
Moravskoslezský 402 172 42,69 230
Celkem 3 917 1 710 43,66 2 207

Kvalita činnosti

Exaktní ukazatele, vyjádřené v procentním podílu z hlediska žadatele úspěšných odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů (Otázka 4: Kolik odvolání bylo úspěšných?) na celkovém počtu vydaných rozhodnutí, vykazují tak nepatrný rozdíl, že z něho nelze dovozovat horší kvalitu činnosti menších stavebních úřadů (viz tabulka 8).

Tab. 8.
Typ obce Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4) % z počtu rozhodnutí Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4)
1 26 972 287 1,06 28 607 302
2 27 442 268 0,98 36 640 360
3 70 234 640 0,91 113 701 1 048
Celkem 124 648 1195 0,96 178 949 1 710

Podle srovnání velikostních skupin dosáhly stavební úřady s působností v území do 6000 obyvatel lepšího průměru, nejhorší ukazatele mají stavební úřady ve velikostní skupině od 6 do 7 tisíc obyvatel (viz tabulka 9).

Tab. 9.
Počet obyvatel v území SÚ Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4) % z počtu rozhodnutí Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4)
do 3000 4 409 42 0,95 4 696 45
3001–4000 4 610 46 1,00 4 952 49
4001–5000 5 944 50 0,84 6 832 57
5001–6000 6 419 57 0,89 7 939 71
6001–7000 5 207 69 1,33 6 095 81
7001–10 000 17 334 160 0,92 20 695 191
10 001–15 000 18 448 199 1,08 26 557 286
15 000–20 000 10 684 111 1,04 15 676 163
20 001–30 000 17 108 139 0,81 27 637 225
30 001–50 000 17 340 147 0,85 26 341 223
50 001–70 000 7 946 88 1,11 13 022 144
70 001 a více 9 199 87 0,95 18 506 175
Celkem 124 648 1 195 0,96 178 949 1 710

Krajské srovnání dokládá nejkvalitnější prvoinstanční rozhodování, měřeno procentním podílem úspěšných odvolání na vydaném počtu rozhodnutí, v Jihočeském kraji a kraji Vysočina (viz tabulka 10).

Tab. 10.
Kraj Výsledky průzkumu Celkový odhad
Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4) % z počtu rozhodnutí Počet rozhodnutí (otázka 2) Počet úspěšných odvolání (otázka 4) % z počtu rozhodnutí
Středočeský 22 470 243 1,08 32 339 337 1,04
Jihočeský 11 299 59 0,52 16 457 106 0,64
Plzeňský 5 853 67 1,14 9 611 103 1,07
Karlovarský 2 993 38 1,27 5 358 62 1,16
Ústecký 8 107 61 0,75 12 394 103 0,83
Liberecký 6 015 53 0,88 10 129 91 0,90
Královéhradecký 7 182 88 1,23 11 032 123 1,11
Pardubický 5 686 53 0,93 9 589 90 0,94
Vysočina 8 834 52 0,59 10 915 71 0,65
Jihomoravský 16 200 157 0,97 20 175 197 0,98
Olomoucký 10 505 119 1,13 12 452 136 1,09
Zlínský 10 325 92 0,89 13 057 119 0,91
Moravskoslezský 9 179 113 1,23 15 441 172 1,11
Celkem 124 648 1 195 0,96 178 949 1 710 0,96

Odborná kvalifikace a výkonnost

Tato témata byla pokryta otázkami č. 6–11 v průzkumu, které se týkaly počtů pracovníků a jejich dosažené kvalifikace. Počty pracovníků celkem a jejich kvalifikaci podle uvedených otázek nebudeme dokladovat tabulkami, které jsou však k dispozici na www.spov.cz. Na úřadech obcí prvního typu pracuje dle průzkumu rozšířenému o odhad v úhrnu 490 pracovníků, v obcích s pověřeným úřadem asi 590 pracovníků a v obcích s rozšířenou působností 1750 pracovníků – celkem tedy 2830 pracovníků. Z toho dosáhlo 2375 zvláštní odborné způsobilosti, vysokou školu stavebního zaměření má 675 pracovníků, 75 získalo právnické vysokoškolské vzdělání a na úřadech působí 1460 středoškoláků stavebního zaměření s nejméně tříletou praxí.

Průměrné počty pracovníků na stavebních úřadech podle uvedených otázek jsou v obcích prvního typu 2,12 pracovníka, v obcích druhého typu 3,26 pracovníka a v třetím typu obcí je to průměrně 8,64 pracovníka. Zvláštní odbornou způsobilost má na prvním typu obcí v průměru 1,8 lidí, na druhém typu 2,74 a na třetím 7,24 pracovníků. Vysokoškoláků stavebního zaměření je v průměru na obcích prvního typu 0,46, v druhém typu 0,53 a ve třetím 2,22.

K výkonnosti se vztahovala poslední otázka průzkumu:

12. Kolik pracovníků k datu vyplňování na Vašem obecním úřadě řeší agendu stavebního úřadu na plný úvazek?

Přepočtený počet pracovníků na všech úřadech je po odečtení zkrácených úvazků odhadem 2605. Na jednoho pracovníka v průměru připadá 268 podání, 68 rozhodnutí a 100 souhlasů nebo jiných rozhodnutí. V rámci velikostních skupin se počet průměrných podání na pracovníka pohybuje v rozmezí od 191 (obce do 3000 obyvatel) do 319 (města 10–15 000 obyvatel). Nejméně rozhodnutí v průměru na pracovníka připadá opět obcím do 3000 obyvatel (47) a nejvíce (83) rozhodnutí se vydává ve městech od 30 do 50 tisíc obyvatel.

Nižší výkonnost podle těchto údajů na menších stavebních úřadech lze vysvětlit navyšováním pracovníků z důvodů zastupitelnosti, na druhé straně to umožňuje poskytnout vyšší kvalitu služby žadateli, jejíž finanční nároky jdou stejně za obcí, protože stát nehradí rozsah státní správy v plné výši.

Ing. arch. Jan Florian, Člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova