Příjezdový cestovní ruch 2009–2015 – první regionální výstupy unikátního výzkumu

19. 11. 2012 OF 4/2012 Regiony

V oblasti statistiky cestovního ruchu patří šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009–2015“ o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků České republiky a jejich výdajích na cestovní ruch svým rozsahem a délkou trvání celkem k unikátním výzkumům.

Výsledky jsou prezentovány v pravidelných čtvrtletních intervalech odborným kruhům a na webových stránkách MMR ČR i široké veřejnosti. Výzkum se realizuje v rámci projektu „Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR“, jehož je klíčovou aktivitou. Projekt je součástí stávajícího systému projektů na zkvalitnění statistických dat odboru cestovního ruchu MMR ČR.

Kdo by se zajímal o to, jaký celkový počet zahraničních turistů zavítal třeba do Jihočeského kraje či jaká je národnostní struktura návštěvníků Moravskoslezského kraje, které regiony navštěvují spíše turisté s přenocováním, a které naopak jednodenní návštěvníci, jistě ocení doplňující aktivity projektu, které začaly být realizovány v souvislosti s celostátním šetřením v průběhu 1. poloviny roku 2012. Doplňující aktivity projektu jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení – především na poli kvality statistických dat.

Jedná se o pilotní výzkum zaměřený na organizovaný cestovní ruch. Vstupem České republiky do Schengenského prostoru došlo de facto ke zrušení přirozeného místa dotazování objektivního vzorku cizinců. To se negativně odrázilo ve stále se zhoršujících možnostech tazatelů osobně kontaktovat zahraniční návštěvníky, kteří přicestovali autobusovými zájezdy. Získání vyplněných dotazníků od této skupiny návštěvníků se stávala stále náročnějším úkolem, což by se jednou v budoucnosti projevilo ve snížené spolehlivosti zjištěných dat.

Krajské analýzy

Realizace pilotního výzkumu umožnila zpřesnění stávajících dat na celostátní úrovni do takové míry, že bylo možno přistoupit i k dlouho očekávané prezentaci dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR na podrobnější úrovni regionální, aniž by byla významně narušena spolehlivost těchto údajů.

Od pilotního výzkumu se odvíjí i druhá doplňující aktivita projektu – zpracování a prezentace čtrnácti analýz za jednotlivé kraje ČR a jedné souhrnné analýzy srovnávací, ze které jsou vybrána data v uvedené tabulce č. 1. Z ní je patrno, že hlavní město během svého pobytu v ČR navštíví drtivá většina zahraničních turistů, kdežto do většiny ostatních krajů zavítají spíše jednodenní návštěvníci, jejichž hlavním účelem je nákup levnějšího zboží v příhraničních oblastech ČR z důvodu rozdílných cenových hladin.

Tab. 1. Odhad celkového počtu zahraničních turistů a jednodenních návštěvníků v krajích ČR v období 2009–2011 (mil. osob)
Kraj Turisté Jednodenní návštěvníci
Praha 13,8 1,1
Středočeský 0,9 1,0
Jihočeský 1,3 3,7
Plzeňský 0,9 5,4
Karlovarský 1,8 4,8
Ústecký 0,6 5,7
Liberecký 0,7 2,5
Královéhradecký 1,0 3,0
Pardubický 0,2 0,2
Vysočina 0,3 0,1
Jihomoravský 2,5 4,4
Olomoucký 0,5 0,4
Zlínský 0,4 1,2
Moravskoslezský 0,7 3,1

V krajských výstupech jsou vedle zmíněného počtu zahraničních návštěvníků v členění na turisty, jednodenní návštěvníky (a tranzitující, které však není technicky možno členit dle krajů) obsaženy další významné statistické ukazatele jako:

  • struktura zahraničních návštěvníků z hlediska sociálních a demografických charakteristik,
  • jejich zdrojová země,
  • hlavní důvod návštěvy ČR a frekvence jejich návštěv,
  • zda se jedná o organizovanou či individuální formu pobytu.

Dále jsou návštěvníci členěni dle nejčastěji navštívených míst v rámci České republiky i jednotlivých krajů. Šetří se i průměrné výdaje na cestovní ruch (osoba/den) a jejich struktura. U turistů se navíc zjišťuje druh ubytování a délka pobytu v ČR.

Výdaje na cestovní ruch

Vše je doplněno podrobnou metodikou výzkumu včetně mapy vybraných hraničních přechodů, v jejichž blízkosti k dotazování návštěvníků dochází. Poměr mezi turisty, jednodenními a tranzitujícími návštěvníky je stanoven na základě tzv. čárkovací metody a v průběhu výzkumu se nepatrně mění. V současné době činí turisté 39,5 %, jednodenní návštěvníci 50,9 % a tranzitující 9,6 % celkového počtu všech zahraničních návštěvníků ČR.

Podobná situace jako v poměru turistů a jednodenních návštěvníků je v členění dle krajů i u velmi významného ukazatele výdajů na cestovní ruch – z tabulky 2 je patrný kontrast mezi poměrem výdajů zahraničních turistů a jednodenních návštěvníků v Praze, oproti zbytku republiky. Téměř opačná situace je v Plzeňském a Ústeckém kraji, ve kterých byly vykázány několikanásobně vyšší výdaje jednodenních návštěvníků oproti výdajům turistů, tedy návštěvníků s alespoň jedním přenocováním. Ukazatel výdajů na cestovní ruch je využíván stejně, jako počet návštěvníků a je to jeden z hlavních pilířů tvorby poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR, jediného objektivního nástroje umožňujícího mezinárodní srovnání základních ukazatelů statistiky cestovního ruchu.

Tab. 2. Odhad výdajů zahraničních návštěvníků ČR dle krajů za období 2009–2011 (v %)
Kraj Turisté Jednodenní návštěvníci
Moravskoslezský 1,8 4,6
Zlínský 0,6 2,1
Olomoucký 1,0 0,7
Jihomoravský 4,3 12,1
Vysočina 0,5 0,3
Pardubický 0,7 0,4
Královéhradecký 3,1 4,8
Liberecký 1,9 4,5
Ústecký 1,4 15,1
Karlovarský 7,4 17,3
Plzeňský 2,4 18,3
Jihočeský 3,6 11,1
Středočeský 2,2 1,7
Praha 69,0 6,9

Celostátní čtvrtletní výstupy „Příjezdového cestovního ruchu“ i jejich krajská podoba mají velký význam především pro zlepšení informovanosti krajských orgánů státní správy aktivních v oblasti cestovního ruchu a regionálního destinačního managementu. Všechny zmíněné materiály jsou stejně jako pravidelné čtvrtletní výstupy dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Ing. Štěpán Hervert, odbor cestovního ruchu MMR ČR