Statistika veřejných zakázek – srovnání let 2011 a 2012

25. 3. 2013 OF 1/2013 Veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo aktuální statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s předchozím rokem 2011. Data ve statistikách jsou čerpány z informací uveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek.

Všechny údaje se týkají zakázek zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách (podlimitních a nadlimitních) a nezahrnují informace o zakázkách malého rozsahu.

Z porovnání statistik o zahájených veřejných zakázkách z let 2011 a 2012 vyplývají následující poznatky.

 1. V roce 2012 došlo k celkovému nárůstu počtu veřejných zakázek o 11,7 % a stejně tak došlo i k nárůstu objemu veřejných zakázek o cca 9 % v předpokládané hodnotě.
 2. Rok 2012 zaznamenal také zvýšení počtu i hodnoty nadlimitních veřejných zakázek, u podlimitních veřejných zakázek výrazné změny zaznamenány nebyly.
 3. Nárůst počtu zahájených zakázek je výrazný při srovnání prvního pololetí 2011 a 2012, kdy se patrně zadavatelé snažili zahájit zadávací řízení ještě před účinností novely zákona o veřejných zakázkách. Oproti tomu ve 2. pololetí 2012 dochází k poklesu ve vztahu ke stejnému období roku 2011.
 4. Výrazným způsobem v roce 2012 vzrostl počet zakázek zahajovaných veřejnými zadavateli, což je patrně způsobeno snížením dolního limitu pro podlimitní veřejné zakázky od 1. dubna 2012.
 5. Ve struktuře veřejných zakázek k výrazným změnám oproti roku 2011 nedochází (dodávky, služby, stavební práce).

Porovnání zadaných zakázek

Z porovnání statistik o zadaných veřejných zakázkách z let 2011 a 2012 vyplývají následující poznatky:

 1. V roce 2012 došlo k celkovému nárůstu jak počtu, tak hodnoty veřejných zakázek – o 34 % v počtu zakázek a o 17 % v předpokládané hodnotě.
 2. V roce 2012 se zvýšil počet i hodnota zadaných nadlimitních i podlimitních veřejných zakázek (u podlimitních zadaných zakázek je jiná situace než u zakázek zahájených z důvodů, že jsou ve statistice zahrnuty i zadané zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení).
 3. Nárůst počtu zadaných zakázek je výrazný při srovnání druhých pololetí 2011 a 2012, kdy se patrně projevilo snížení limitů pro podlimitní zakázky. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 1–2 mil. Kč, které byly do 1. dubna 2012 zadány jako zakázky malého rozsahu (a nebyly evidovány ve Věstníku veřejných zakázek), byly po 1. dubnu zadávány jako podlimitní, převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení.
 4. Výrazným způsobem v roce 2012 vzrostl počet zakázek zadaných veřejnými zadavateli, zejména ve 2. pololetí 2012 (viz zdůvodnění předchozího bodu). Tento trend blíže ilustruje srovnání 2011 a 2012 za srovnatelné období po účinnosti novely v roce 2012.

Počet a hodnota zahájených a zadaných veřejných zakázek v daném období není stejný, zejména proto, že zadavatelé jsou ze zákona povinni uveřejnit oznámení o zadání zakázky i pro druhy zadávacího řízení, u kterých nebylo jejich povinností uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení – a to např. zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení bez uveřejnění. Proto je počet zadaných zakázek vyšší než počet zahájených. Zároveň však soutěží dochází ve většině případů ke snížení konečné ceny veřejné zakázky v porovnání s předpokládanou hodnotou, a proto souhrnná cena všech zadaných veřejných zakázek bývá zpravidla nižší než souhrn předpokládaných hodnot.

Nadlimitní a podlimitní zakázky

V roce 2011, za období od 1. 4. do 31. 12. byly uveřejněny výsledky veřejných zakázek (VZ) pro:

 • 2692 nadlimitních VZ v hodnotě 100 553 mil. Kč
 • 4127 podlimitních VZ v hodnotě 40 184 mil. Kč

V roce 2012, za stejné období to byly výsledky:

 • 2475 nadlimitních VZ v hodnotě 126 494 mil. Kč
 • 5660 podlimitních VZ v hodnotě 38 912 mil. Kč.

Jde o ceny bez DPH.

Ve srovnatelném období tak v roce 2012 u nadlimitních veřejných zakázek, kterých se úprava limitů netýkala, došlo k nárůstu o 9 % v počtu veřejných zakázek a o nárůst celkové ceny zakázek o 26 %, zatímco u podlimitních veřejných zakázek, u kterých se snižovaly dolní limity, došlo k výraznému nárůstu počtu zakázek o 37 % a to dokonce při poklesu celkové ceny o 3 %.

Co se týká struktury veřejných zakázek (dodávky, služby, stavební práce) došlo v roce 2012 k nárůstu počtu i hodnoty zakázek jak na dodávky, tak stavební práce – patrně opět v důsledku snížení limitů a zadávání zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Proto je markantní nárůst oproti zahájeným veřejným zakázkám.

V době zveřejnění ještě nebyla provedena kontrola dat za měsíc prosinec 2012, a proto se ještě konečné hodnoty za rok 2012 mohou nepatrně změnit.

Tab. 1. Základní informace o zahájených veřejných zakázkách
Zahájené veřejné zakázky 2012 2011
Počet oznámených VZ Předběžná cena (mil. Kč) Počet oznámených VZ Předběžná cena (mil. Kč)
Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol.
A.Podle limitu
Neuvedeno 208 129 79 2 439 1 737 701 108 41 67 1 529 921 607
Nadlimitní 3 141 1 792 1 349 255 443 126 109 129 334 2 671 1 248 1 423 228 367 68 369 159 998
Podlimitní 1 991 1 167 824 36 192 23 955 12 237 2 003 1 034 969 39 524 20 157 19 367
Celkem 5 340 3 088 2 252 294 074 151 801 142 273 4 782 2 323 2 459 269 42 89 449 179 970
B. Podle zadavatele
Neuvedeno 32 23 9 1 284 1 062 222 595 335 260 17 195 9 905 7 290
Sektorový 283 160 123 50 355 22 767 27 588 323 125 198 86 261 24 606 61 655
Veřejný 5 025 2 905 2 120 242 435 127 972 114 463 3 864 1 863 2 001 165 963 54 937 111 026
Celkem 5 340 3 088 2 252 294 074 151 801 142 273 4 782 2 323 2 459 269 420 89 449 179 971
C. Podle zakázky
Dodávky 2 162 1 169 993 100 099 32 178 67 921 1 744 827 917 87 277 22 539 64 738
Služby 1 491 855 636 60 572 26 812 33 760 1 469 678 791 68 781 16 878 51 903
Stavební práce 1 687 1 064 623 133 402 92 811 40 591 1 569 818 751 113 361 50 032 63 329
Celkem 5 340 3 088 2 252 294 074 151 801 142 273 4 782 2 323 2 459 269 420 89 448 179 971

Poznámka k tabulce 1: V tabulce jsou uvedeny statistiky o zahájených veřejných zakázkách. Jedná se o veřejné zakázky, u kterých zadavatel odeslal v uvedeném období k uveřejnění příslušný formulář, kterým zahájil zadávací řízení např. oznámení o zakázce, oznámení o zakázce – veřejné služby (pro sektorového zadavatele). Jedná se o veřejné zakázky zadávané v režimu zákona (tj. nadlimitní a podlimitní) a o zahájení otevřeného, užšího řízení či jednacího řízení s uveřejněním, nebo soutěžního dialogu. V případě, že je v přehledu informace „ neuvedeno“ znamená to, že zadavatel, který formulář odesílal, opomněl vyplnit příslušné pole. Ceny uváděné v těchto statistikách představují předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kterou zadavatel stanovil před zahájením zadávacího řízení.

Tab. 2. Základní informace o zadaných veřejných zakázkách
Zadané veřejné zakázky 2012 2011
Počet oznámených VZ Předběžná cena (mil. Kč) Počet oznámených VZ Předběžná cena (mil. Kč)
Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol.
A. Podle limitu
Neuvedeno 541 200 341 3 986 1 546 2 440 310 112 198 2 995 430 2 565
Nadlimitní 3 463 1 625 1 838 213 759 138 926 74 832 3 312 1 837 1 475 176 166 100 773 75 393
Podlimitní 6 789 2 634 4 155 49 324 22 268 27 055 5 051 2 149 2 902 48 976 21 504 27 472
Celkem 10 793 4 459 6 334 267 070 162 741 104 328 8 673 4 098 4 575 228 138 122 707 105 431
B. Podle zadavatele
Sektorový 477 268 209 67 718 50 006 17 712 421 238 183 51 355 21 862 29 493
Veřejný 10 316 4 191 6 125 199 351 112 734 86 617 8 252 3 860 4 392 176 782 100 845 75 937
Celkem 10 793 4 459 6 334 267 070 162 741 104 328 8 673 4 098 4 575 228 138 122 707 105 430
C. Podle zakázky
Dodávky 3 372 1 272 2 100 96 080 69 270 26 809 2 206 942 1 264 91 572 60 655 30 926
Služby 3 057 1 467 1 590 62 853 40 712 22 140 3 027 1 759 1 268 39 058 17 569 21 488
Soutěž o návrh 20 9 11 0,00 0,00 0,00 16 7 9 0,00 0,00 0,00
Stavební práce 4 344 1 711 2 633 108 137 52 758 55 378 3 424 1 390 2 034 97 497 44 482 53 015
Celkem 10 793 4 459 6 334 267 070 162 741 104 328 8 673 4 098 4 575 228 138 122 707 105 430

Poznámka k tabulce 2: V tabulce jsou uvedeny statistiky o zadaných veřejných zakázkách. Jedná se o veřejné zakázky, u kterých zadavatel odeslal v uvedeném období k uveřejnění příslušný formulář, kterým ukončil zadávací řízení – tj. byla uzavřena smlouva např. oznámení o zadání zakázky, oznámení o zadání zakázky – veřejné služby (pro sektorového zadavatele). Podle zákona tak do 1. dubna 2012 musel učinit do 48 dnů od uzavření smlouvy (veřejný zadavatel) nebo do 2 měsíců (sektorový zadavatel). Od 1. dubna 2012 jsou lhůty kratší – 15 dnů veřejný a 30 dnů sektorový zadavatel.