Ceny pro nejlepší knihovny roku 2013

4. 10. 2013 NKP Ostatní

Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000 Kč a diplom

Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín

 • Kraj: Středočeský
 • Knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Knihovna v Milíně pracuje od roku 2011 v nových bezbariérových prostorách vzniklých přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu se pod jednou střechou zabydlely knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň. Součástí Centra volnočasových aktivit je i zahrada s herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinami. Nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního provozu umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé. Velký důraz je kladen na nákup kvalitního fondu a jeho promyšlené umístění včetně netradičního označení. Klasické knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého dění v obci je právě knihovna.

Statistické ukazatele za rok 2012
 • Počet obyvatel: 2141
 • Knihovní fond: 15 950
 • Výpůjčky: 30 238
 • Čtenáři: 322
 • Návštěvníci: 11 422

Zvláštní ocenění a diplom

Místní knihovna Žabeň

 • Kraj: Moravskoslezský
 • Knihovnice: Mgr. Hana Pščolková

Knihovna nabízí své služby v nových, velkoryse pojatých a účelně vybavených prostorách od roku 2009. Ojedinělou organizací knihovnických činností umožňuje dostupnost plně profesionálních služeb i v malé obci. Občanům a návštěvníkům se nabízejí kromě besed, přednášek a divadelních představení i rozmanité a přitažlivé výstavy. Zábavné aktivity s dětmi doplňují ve spolupráci s místní základní školou lekce informační výchovy.

Statistické ukazatele za rok 2012
 • Počet obyvatel: 742
 • Knihovní fond: 4780
 • Výpůjčky: 3628
 • Čtenáři: 86
 • Návštěvníci: 1411

Místní knihovna v Měrunicích

 • Kraj: Ústecký
 • Knihovnice: Anna Holá

Obci se podařilo obnovit knihovnu zrušenou v devadesátých letech. Brzy se stala moderním komunitním centrem obce i okolí. Knihovna překvapuje nadstandardním počítačovým vybavením a kvalitním knihovním fondem včetně pestré nabídky časopisů. Výběr titulů probíhá ve spolupráci se čtenáři a vedením obce. Rozmanitá škála akcí zahrnuje aktivity přímo v knihovně i v přírodě. Přestože obec nemá školská zařízení, daří se jí v nebývalé míře získávat dětské čtenáře.

Statistické ukazatele za rok 2012
 • Počet obyvatel: 324
 • Knihovní fond: 1993
 • Výpůjčky: 3604
 • Čtenáři: 65
 • Návštěvníci: 2280

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cena: 70 000 Kč a diplom

Městská knihovna Litvínov

za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny

Objekt Městské knihovny Litvínov byl v letech 2009–2011 kompletně zrekonstruován a rozšířen. Z prostředků Strukturálních fondů EU byl podpořen projekt Komunitní knihovna Litvínov. Poprvé tak byla postavena budova určená přímo pro provoz knihovny. Díky novým prostorám se velmi rozšířily knihovnické, informační, vzdělávací, komunitní a kulturní služby pro občany Litvínova. Knihovna je pojata hravě ve stylu Člověče, nezlob se: informační průvodce tvoří velké figurky, doplňující názvy jednotlivých oddělení. Novou službu představuje dětská herna, která je využívána k informačně vzdělávacím lekcím pro všechny typy škol a poté pro volnočasové aktivity dětí. Součástí herny je pracovní zóna, kde jsou pořádány soutěže a tvořivé dílny pro děti. Při dětském oddělení vznikl i ekologický klub dětí Rangers Litvínov, pro mládež od třinácti let pak vznikl klub Teenzone. Knihovna připravuje rovněž program pro handicapované děti ze speciální školy. V neposlední řadě se rozšířila nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost, zahrnující mj. univerzitu volného času a další kurzy. Městská knihovna Litvínov poskytuje pestrý zájmově-vzdělávací program pro dětské i dospělé návštěvníky, čímž napomáhá zvýšit vzdělanostní úroveň v regionu.

Zvláštní ocenění a diplom

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny

Nová budova knihovny je samostatným objektem Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra. Architektonicky se jedná o koncept ležatého kvádru volného výběru, který je položen na sloupech nad kompaktním blokem administrativy. Celková užitná plocha budovy je 3192 m3, celková podlahová plocha 4207 m3, stavební náklady činily 125 milionů Kč. Pro uživatele je k dispozici 200 studijních míst ve skupinových i individuálních studovnách, 90 000 svazků ve volném výběru a 160 000 svazků ve skladech. V knihovně je instalován systém RFID Bibliotheca. V prostorách volného výběru se nacházejí Evropské dokumentační středisko a Rakouská knihovna. V literární kavárně jsou organizována autorská čtení, prezentace publikací vydaných univerzitou, počítačová učebna pak slouží ke školení uživatelů zejména v práci s elektronickými informačními zdroji a k informační výchově. Otevření knihovny výrazně zlepšilo podmínky pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb pro akademické pracovníky a studenty univerzity i pro veřejnost.

Městská knihovna roku 2013

Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska, a. s., vyhlásily již počtvrté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Letos poprvé nad soutěží převzal záštitu Svaz měst a obcí. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska, a. s. Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven.

Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

Knihovna Kraj Kategorie
Městská knihovna Nová Včelnice Jihočeský kraj Města do 5000 obyvatel
Městská knihovna Sedlčany Středočeský kraj Města do 10 000 obyvatel
Městská knihovna Ostrov Karlovarský kraj Města do 20 000 obyvatel
Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Města do 40 000 obyvatel
Knihovna města Hradce Králové Královéhradecký kraj Města nad 40 000 obyvatel

Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny – exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Zvláštní ocenění získala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která půjčila každému obyvateli svého města v průměru 9 výpůjček. Od firmy LSE Integracion získala bibliobox, tj. zvláštní schránku umístěnou mimo budovy knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených knih nezávisle na provozní době.

Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové je zřízena Statutárním městem Hradec Králové. Byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních služeb nabízí všem návštěvníků v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Její prostory jsou volně dostupné všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Knihovna patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám ve své velikostní kategorii. 20. března 2013 byla otevřena nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová ústřední budova nyní nabízí 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny. Veřejnosti se nabízí 25 000 svazků ve volném výběru, specializované hudební oddělení s největší sbírkou CD a not v republice, referenční centrum a Informační středisko Europe Direct, nové dětské oddělení s bohatým programem pro malé i větší čtenáře, zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Pro doplňkové služby a akce slouží víceúčelový sál/galerie s kapacitou cca 160 míst a 2 menší přednáškové sálky pro cca 30 posluchačů. K dispozici je též literární kavárna, terasa se zahradou a letní čítárnou a další výstavní prostory ve foyer v prvním patře. Knihovna změnila svůj vizuální styl a nabídla skutečně bohatou nabídku různých typů programů – výstavy, přednášky, semináře, workshopy, koncerty, hry, soutěže a exkurze pro různé cílové skupiny.

Statistické ukazatele za rok 2012
 • Počet obyvatel: 93 490
 • Knihovní fond: 585 070 knihovních jednotek
 • Výpůjčky: 721 522
 • Čtenáři: 16 188
 • Návštěvníci: 224 789

Vít Richter