10 důvodů, proč by měla být architektura tématem komunálních voleb

18. 9. 2014 ČKA Bydlení a stavby

V souvislosti s konáním podzimních voleb Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí ve volebních programech jednotlivých stran i politiků samotných. Péče o bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našeho života, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha. ČKA proto předkládá 10 srozumitelných bodů, které se politikům vyplatí zařadit do svých programů a občané by je od svých zástupců měli vyžadovat.

Česká komora architektů

Cíl, který si Česká komora architektů vytyčila, je zahrnutí architektury (kulturního prostředí) jak do programů kandidátů v obecních volbách, tak do požadavků občanských iniciativ, které po kandidátech vyžadují přihlášení se k péči o kulturní prostředí, pokud se k tématu nepřihlásí sami nebo se k němu přiklonili jen částečně. Navíc je také dlouhodobějším podkladem pro informování občanů, které konkrétní kroky mohou kulturní prostředí pozvednout.

V programu ČKA pojmenovaném Architektura pro komunální politiku jeho autor architekt Petr Lešek uvádí: „Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických, …) a prostředí, ve kterém se tyto vztahy odehrávají. Většina politiků se bohužel primárně soustředí na vztahy a prostředí buď nevnímá, nebo je řeší pouze jako nutnou údržbu. Neuvědomují si, že kvalitní prostředí přitahuje občany a živí aktivitu ve městech a obcích. Investice do kvalitního prostředí se tak slovy dneška opravdu vyplatí.“ Česká komora architektů, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu kulturního prostředí, je připravena státní správě, samosprávě i veřejnosti poskytnout k otázkám spojeným s místním rozvojem své konzultace, v některých případech i bezplatné.

Od uchazečů o zastupitelský post ČKA očekává především zvýšený zájem o kvalitní podobu strategického plánu obcí a měst a následné uplatňování vizí v něm obsažených. Jasnou a srozumitelnou podobu by měl mít i územní plán, který na strategii obce navazuje. S architekturou souvisí i odpovědná správa městského či obecního majetku a včasná příprava projektů nejen pro možné dotace a rovněž působení městského architekta. Ten může plnit i funkci komunitního koordinátora (mediátora), který nečeká na zájem občanů, ale průběžně aktivně představuje činnost města a hledá způsoby zapojení veřejnosti.

Česká komora architektů dlouhodobě upozorňuje na výhody architektonických soutěží. Většina obcí přitom vybírá zpracovatele veřejných projektových zakázek pouze podle ceny, bez ohledu na kvalitu. Kvalitní projekt přitom zahrnuje nejen cenu budoucí stavby, ale i ekonomiku stavby a jejího provozu. Pro výběr projektantů strategického plánu, územního plánu, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí proto ČKA doporučuje využít tento typ soutěže s předkládáním návrhů, a to zejména pro její transparentnost a možnost odborného hodnocení.

Většina obcí se rovněž nevěnuje vzdělávání občanů v zájmu a péči o prostředí. To vede k pasivitě a nezájmu o společné prostředí. Přispívá k lhostejnosti a vandalismu. Brání přebírání osobní odpovědnosti a identifikaci s prostředím a hrdosti „být odtud“. Dalším smutným specifikem většiny měst a obcí v posledních 25 letech je i naprostá rezignace na výtvarné intervence do prostředí a regulaci reklamy. V západní Evropě a USA pak státní nebo městské předpisy přímo vyžadují věnovat část veřejné investice právě na výtvarnou složku. V českém prostředí byla tato tradice zrušena a výtvarné intervence zcela vymizely. V poslední době se mezi politiky sice zvedl zájem o umisťování pomníků, naneštěstí však převážně v kýčovité podobě.

Obavy z neefektivního rozvoje a nedostatečné kontinuity započatých prací pak pomůže překlenout harmonogram pro dané volební období. Předem stanovené priority a závazné termíny vymezí kompetence a napoví, co se bude s konkrétními plány dít i po volbách.

Další podrobnosti a všech 10 bodů programu Architektura pro komunální politiku