Veřejné zakázky: povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy

21. 1. 2015 eNovation Veřejné zakázky

Nestačí pouze vybrat dodavatele, uzavřít s ním smlouvu a považovat veškeré práce na zadávacím řízení za ukončené. Kvůli úsilí o větší transparentnost musí zadavatel veřejné zakázky splnit několik dalších povinností. Část z nich následuje zanedlouho po podpisu, některé jsou relevantní až po dokončení prací na zakázce. Povinností není mnoho, je však potřeba dodržet všechny bez výjimky (definuje je § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nestane-li se to, hrozí zadavateli pokuta až do výše 20 mil. Kč.

Začněme s povinnostmi, jimiž se zadavatel musí zabývat nedlouho po zaschnutí inkoustu na dodavatelské smlouvě. Podepsaný kontrakt spolu s případnými změnami a dodatky musí být zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů. Na stejném místě a ve stejné lhůtě se musí objevit i písemná zpráva zadavatele o průběhu řízení. Zákon taktéž nařizuje, aby se do 15 dnů od podepsání kontraktu objevilo oznámení o uzavření smlouvy ve Věstníku veřejných zakázek. Nelze v této souvislosti opomenout, že veřejné zakázky malého rozsahu se řídí mírnějšími pravidly – smlouvy s dodatky se uveřejňují pouze v případě, že hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč bez DPH.

Uveřejňování smluv bývá zadavateli opomenuto jen zřídka, problematičtější jsou ovšem povinnosti, které následují až po realizaci zakázky. První takové pravidlo se týká uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny zakázky na profilu zadavatele. Lhůta v tomto případě trvá 90 dnů a rozbíhá se od data řádného dokončení a předání předmětu díla. V případě, že je doba plnění smlouvy delší než jeden rok, uveřejní zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za předchozí rok, vždy nejpozději k 31. 3. následujícího roku. Jak to udělat? Legislativa sice nedefinuje oficiální formulář, z vyhlášky č. 133/2012 Sb. – přílohy č. 5 lze však vyčíst, jakou strukturu by měly uveřejněné údaje mít. Jedná se o výši skutečně uhrazené ceny s DPH a bez DPH – souhrnně za celý předmět plnění, případně odděleně podle jednotlivých let, pokud je smlouva uzavřena na dobu přesahující jeden rok. Zákon také určuje, na které veřejné zakázky se povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu nevztahuje:

  • zakázky zadávané v rámci zvláštních bezpečnostních opatření;
  • zakázky, u nichž by uveřejněním informací došlo k vyzrazení utajované informace;
  • zakázky, které jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb;
  • zakázky, jejichž předmětem jsou služby poskytované ČNB;
  • zakázky zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů;
  • zakázky malého rozsahu.

Další povinností zadavatele je zveřejnit seznam subdodavatelů. V tomto případě však zákon předepisuje spoluúčast i dodavateli. Ten je povinen poskytnout zadavateli seznam subdodavatelů do 60 dnů od splnění smlouvy. Na zveřejňovaném seznamu se musí objevit všichni subdodavatelé, kteří za svou práci získali více než 10 % z celkové ceny zakázky (v případě významné zakázky stačí podíl přesahující 5 %). Pokud je doba plnění smlouvy delší než jeden rok, předloží dodavatel seznam relevantních subdodavatelů za předchozí kalendářní rok vždy nejpozději k 28. 2. následujícího kalendářního roku. Pokud dodavatel využil jako subdodavatele akciovou společnost, musí zadavateli předložit i další dokumenty. Zákon totiž ukládá povinnost uveřejnit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Dodavatel seznam akcionářů předloží zadavateli nejpozději do 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel následně uveřejní seznam subdodavatelů, případně i se seznamem akcionářů, na profilu zadavatele. Opět zde platí, že zadavatel tyto informace uveřejní nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. Pokud je doba plnění smlouvy delší než jeden rok, poskytne informace za předchozí rok vždy nejpozději k 31. 3. následujícího roku.

Povinnosti poskytnutí těchto informací pro dodavatele vyplývají přímo ze zákona, zadavatel tedy není povinen o tyto údaje žádat. Z preventivních důvodů je však vhodné na tuto povinnost dodavatele upozornit, alespoň v rámci zadávacích podmínek. Pokud dodavatel seznam subdodavatelů, případně seznam akcionářů zadavateli neposkytne, bude při případném sporu sankciován přímo on. Strukturu údajů na seznamu subdodavatelů či akcionářů definuje již zmíněná vyhláška – identifikační údaje firmy, stát a míst podnikání, nebo bydliště uchazeče. Výjimky, pro které se povinnost uveřejnění seznamu subdodavatelů a případných akcionářů nevztahuje, jsou shodné jako v případě zveřejňování skutečně uhrazené ceny.

V případě nedodržení postupu uveřejnění informací, hrozí oběma stranám finanční postih za spáchání správního deliktu – zadavatel může být pokutován až do výše 20 mil. Kč, dodavatel částkou do 2 mil. Kč. Uveřejňování výše popsaných údajů přispívá nejen k transparentnějším výběrovým řízením, ale také k lepší informovanosti veřejnosti o dění, cenách a dodavatelském/subdodavatelském zastoupení v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Autorka se jako konzultant ve společnosti eNovation, s. r. o., věnuje především kompletní administraci veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zabývá se také výběrovými řízeními podle pravidel poskytovatelů evropských dotací (zejména ROP, OPŽP a OPPI).

Ing. Eva Rudolfová