Hospodaření s energiemi – výzva a povinnost pro obce

16. 2. 2015 OF 5/2014 Energetika

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti do českého právního řádu se výrazně dotkne i měst a obcí.

Evropská unie si již v roce 2012 vytkla úkoly a opatření, jimiž chce směřovat k nižší spotřebě energií, tím i efektivnějšímu hospodaření, nižší energetické závislosti zejména na zdrojích, pocházejících ze zemí mimo EU, ale i menší zátěži životního prostředí. Uvedenou směrnicí si EU stanovila cíl snížit spotřebu primární energie Unie do roku 2020 o 20 %, v současné době probíhají na půdě EU jednání o dalším omezení výroby a spotřeby energií ve výhledu roku 2050. Zvláštní pozornost pak směrnice věnuje tzv. veřejným subjektům, tedy veřejným zadavatelům dle našeho práva, mj. kraje a obce a jimi zřízené či založené subjekty (příspěvkové organizace, obchodní společnosti apod.).

Územní energetická koncepce

Územní energetickou koncepci jsou povinny zpracovávat kraje, hlavní město Praha a všechna statutární města. Dobrovolně ji mohou zpracovat i ostatní města a obce pro svůj územní obvod nebo jeho části. Koncepce musí obsahovat cíle a principy řešení energetického hospodářství v daném území, vytvářet podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, s ohledem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Koncepce je pak závazná pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let, resp. nově 25 let, s případnými revizemi alespoň každé 4 roky, resp. nově 5 let (druhé údaje jsou v návrhu novely zákona č. 406/200 Sb., projednávané v listopadu 2014).

Energetický management

Systém hospodaření s energií včetně energetických auditů musí povinně zavést kraje, hl. město Praha a statutární města. Nejen tyto municipality, ale i mnohé další obce již mají zaveden nebo zavádějí energetický management (např. Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice, …). Na nastavení a dodržování systému dohlíží tzv. městští energetici, kteří si navzájem vyměňují vědomosti a zkušenosti a nově založili odbornou platformu „Asociace městských energetických manažerů“.

Energetický management je popsán v normě ČSN EN ISO 50 001 – Systém managementu hospodaření s energií – účelem této mezinárodní normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie. Norma byla v ČR publikována v lednu 2012 a je kompatibilní s dalšími normami, upravujícími management řízení v určitých oblastech (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001).

Energetický audit

Každý právní subjekt, který není malým nebo středním podnikem (součet spotřeby energie za všechny budovy přesáhne 35 000 GJ, tj. 9722 MWh za rok), nově musí absolvovat energetický audit, provedený nezávislým kvalifikovaným nebo akreditovaným odborníkem do 5. prosince 2015 a alespoň každé čtyři roky od data předchozího energetického auditu. Od tohoto požadavku jsou osvobozeny subjekty, které zavádějí systém hospodaření s energií (ISO 50 001 nebo systém environmentálního řízení (ISO 14 001 + energetický audit), certifikovaný nezávislým akreditovaným orgánem.

Bytové a administrativní objekty
Bytové a administrativní objekty

Energetický audit je nutné zpracovat pro budovy nebo energetická hospodářství (například veřejné osvětlení), jejichž celková průměrná roční spotřeba energie je za poslední dva roky vyšší než spotřeba, uvedená v prováděcí vyhlášce (dnes Vyhl. č. 480/2012 Sb. určuje hranici 700 GJ, tj. 194 MWh za rok) a dále u budov, kde po větší změně dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov. U obcí se do součtu spotřeby zahrnují budovy, které provozují samy obce a další energetická hospodářství, například zmíněné veřejné osvětlení.

Povinnost zpracovat energetický audit se týká i organizačních složek a příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, jestliže součet spotřeby za všechny jimi provozované budovy a energetická hospodářství přesáhne 1500 GJ (417 MWh) za rok a zpracovává se opět pro jednotlivé budovy nebo energetické celky s roční spotřebou vyšší než 700 GJ.

Příklad veřejné osvětlení s celkovým příkonem cca 50 kW
Veřejné osvětlení náleží k budově městského nebo obecního úřadu. Pokud tedy objekt městského nebo obecního úřadu společně se spotřebou energie na osvětlení města nebo obce přesáhne spotřebu 700 GJ (194,4 MWh) za rok, tak je povinnost zpracovat energetický audit pro tento objekt včetně veřejného osvětlení. (součást zprávy energetického auditu).
(Formulace SEI)

Energetický audit (EA)

je dokument, který podrobně popíše a zhodnotí současný stav a navrhne reálná úsporná opatření, která vyhodnotí z hlediska energetických úspor, ekologických a finančních přínosů. Nenavrhuje konkrétní obchodní značky atp., pouze fyzikální a technické parametry! Kvalitně zpracovaný EA může sloužit i jako základní informace o stavu objektu a systémů TZB v době zpracování či jako podklad pro různá výběrová řízení atp.

Energetický posudek (EP)

je dokument posuzující jednu předem navrženou variantu, zda splňuje zadaná kritéria, popř. hodnotí předpokládané úspory dle výstupu z en. auditu atp. EP se musí vyhotovit při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW

Snižování energetické náročnosti budov

V souvislosti s implementací požadavků směrnice 2010/31/EU je nutné, aby nové budovy k datu 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Zákon č. 406/2000 Sb. stanovuje časový rámec náběhu této povinnosti. Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“.

K prokázání energetické náročnosti budovy slouží Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Náběh povinnosti pořizování PENB je postupný, započal již v roce 2009, pro menší budovy bude plně povinný nejpozději k roku 2019, viz obrázek.

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí mít objekty určené k rekreaci, budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budovy, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled, budovy pro náboženské účely, výrobní provozy a zemědělské budovy s roční energetickou spotřebou do 700 GJ, stávající objekty rodinných domů, které jejich vlastníci nehodlají prodávat ani pronajímat.

Metoda EPC

Energy Performance Contracting – je metoda pro zavedení a provozování opatření, vedoucích k úsporám energií, financovaných z budoucích úspor těchto energií. Základem služby je úspora energie a souvisejících nákladů, kdy se vlastník zařízení zavazuje zejména k budoucímu využívání objektů, na kterých byla opatření provedena a dodavatel naopak garantuje výši dosažených úspor, ze kterých se splácí vynaložená investice (investici v první fázi financuje dodavatel, v další fázi mu ji splácí vlastník formou splátky z uspořené energie).

Energy Performance Contracting
Energy Performance Contracting

Projekt EPC lze zajistit vlastními silami, ale doporučuje se spíše spolupráce s odborným poradcem. Pro výsledek je klíčové správné provedení výběrového řízení pro vytvoření tlaku na dodavatele, pouze v takovém případě lze dosáhnout maxima úspor při optimu investice. Po dobu provozování provedených opatření (investice) v době trvání smlouvy s dodavatelem je nutné provádět a kontrolovat splácení investice a služeb, vyhodnocování dosažených úspor a poskytování garance za dosažené úspory.

Semináře sdružení tajemníků k hospodaření s energiemi měst a obcí

Pro úspěšné a účelné plnění kritérií uvedeného zákona, směrnic EU a technických i právních předpisů je nezbytná příprava kvalitních odborníků – zaměstnanců veřejnoprávních subjektů a jejich průběžné vzdělávání. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., proto připravilo projekt „Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí“, kterým tuto „energetickou problematiku“ přiblížilo zástupcům měst a obcí. Dne 16. září 2014 uskutečnilo v Přerově celostátní seminář a v průběhu října a listopadu tři dvoudenní regionální semináře (v Děčíně, Chrudimi a Znojmě), na kterých vedoucí úřadů, ale i městské energetiky či zástupce příspěvkových i obchodních organizací, seznámilo s legislativou i možnostmi opatření v oblasti nakládání s energiemi. Na případových studiích si účastníci seminářů procvičili i konkrétní postupy při zavádění některých opatření. Seminářů se celkem zúčastnilo přes 150 pracovníků z více než 110 měst a obcí. Výstupem projektu je mj. i sborník s jednotlivými odbornými příspěvky, které zazněly na jednotlivých seminářích, příklady dobré praxe i několik metodik v oblasti zavádění konkrétních opatření pro úsporu energií. Sborník i další informace jsou zveřejněny na www.tajemnici.cz/efekt. Projekt byl realizován za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT 2014.

Podpora úspor energií

Podporu úspor energií poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, který je vytvořen ve spolupráci s MŽP a schvalován vládou. Dotace směřují konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení, na rekonstrukce otopné soustavy, na energetický management a metodu EPC, na poradenství EKIS, na vzdělávání, propagaci a na pilotní projekty. Program je znám pod zkratkou EFEKT a lze jej nalézt na webu www.mpo-efekt.cz.

Vybraná opatření k zajištění úspor energií
  • zavedení energetického managementu
  • provedení energetického auditu
  • úsporné spotřebiče a jejich součásti
  • zlepšení tepelně technických vlastností budov (zateplování, výměna oken, …)
  • výstavba nových budov
  • regulované vytápění, chlazení, rekuperace tepla
  • výroba a spotřeba obnovitelných zdrojů energie (solární ohřev, fotovoltaika, větrné či vodní elektrárny, bioplyn, kogenerace, využití geotermální energie)
  • využití alternativních paliv v dopravě
  • po finanční stránce nákup energií na burze, v aukcích apod.
  • využití metody EPC

Ing. Ivo Bělonohý; Ing. SImon Palupčík, MBA