Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

11. 2. 2015 OF 5/2014 Doprava

Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních nákladů, administrativních nákladů, ale také provozních nákladů. Každý dnes hledá různé možnosti jak uspořit.

V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné nejen z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také z hlediska možného nárůstu kriminality, a zda v konečném součtu skutečně povede k úspoře finančních prostředků.

Podobným příkladem jsou pak nesprávně provedené rekonstrukce veřejného osvětlení, které pod záminkou citelných úspor na spotřebě elektrické energie, výrazně sníží úroveň osvětlení, zhorší bezpečnost komunikace, ale také přispějí ke zvýšení kriminality.

Provedené analýzy

V roce 2014 byly provedeny analýzy vlivu osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách. Zabývají se vyhodnocením dopravních nehod v nočních hodinách před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení a po ní, s cílem prokázat přímou souvislost mezi kvalitou osvětlení a bezpečností chodců i řidičů.

První analýza zkoumala vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Zaměřila se na porovnání rekonstrukcí veřejného osvětlení, které byly provedeny dle norem a ty, které podstatným způsobem zhoršily kvalitu veřejného osvětlení. Vyhodnocením nehodovosti bylo prokázáno, že v lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově k nárůstu dopravních nehod. Naproti tomu v lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově ke snížení dopravních nehod.

Druhá analýza detailně zkoumala nehodovost na úsecích, kde rekonstrukce veřejného osvětlení zlepšila výslednou hladinu osvětlení komunikace (jednalo se o správně provedenou rekonstrukci, respektující normy).

Na 16 vyhodnocovaných úsecích došlo v nočních hodinách za celé vyhodnocované období celkem ke 180 dopravním nehodám. Z toho v období před rekonstrukcí došlo ke 172 dopravním nehodám a po rekonstrukci veřejného osvětlení došlo v nočních hodinách k pouze k 8 dopravním nehodám. Na jedenácti z 16 úseků po provedení rekonstrukce nedošlo k žádné dopravní nehodě. V období před rekonstrukcemi došlo ke 2 úmrtím, 4 těžkým a 30 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4 lehkým zraněním.

Nehodovost a vyhodnocení ztrát

Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí osvětlení z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Po rekonstrukcích došlo ke 2 dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 53 %. Ještě zajímavějším se jeví 100 % snížení nehodovosti přímo na přechodech! S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv zlepšení kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní.

Pro vyhodnocení celospolečenských ztrát byly použity výsledky zpracované za rok 2012, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu. Výše jednotkových nákladů dle závažnosti dopravní nehody jsou následující:

  • 1 usmrcená osoba ~ 19 022 000 Kč,
  • 1 těžce zraněná osoba ~ 5 001 000 Kč,
  • 1 lehce zraněná osoba ~ 433 000 Kč,

Zvýšením kvality veřejného osvětlení se na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách snížily celospolečenské ztráty o 65 mil. Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu).

Vliv bílého světla

Třetí analýza prověřila vliv bílé barvy světla při dodržení stejné hladiny osvětlení – tedy v obou případech za podmínek stanovených ČSN EN 13 201.

V období před výměnou světelných zdrojů došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách ke 272 dopravním nehodám. Po výměně světelného zdroje za zdroj s bílým světlem došlo v nočních hodinách k 45 dopravním nehodám a ve sledovaném období tak došlo k celkovému snížení dopravní nehodovosti o 52 %.

Nejčastější dopravní nehodou z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (67) a na přechodu pro chodce (25). Po výměně světelných zdrojů došlo pouze k šesti dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 78 %, a k pěti dopravním nehodám na přechodu pro chodce (snížení o 52 %). Těchto výsledků bylo dosaženo osvětlením celého dopravního prostoru bílým světlem, nikoli pouze osvětlením chodců na přechodech.

U nehod s těžkým zraněním došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 8 na jedno zranění, u nehod s lehkým zraněním pak z celkového počtu 30 na 10 dopravních nehod. Pozitivní vliv instalace světelných zdrojů s bílým světlem na sledovaných komunikacích je jednoznačně prokazatelný.

Použitím světelných zdrojů s bílou barvou světla na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách se snížily celospolečenské ztráty o 24 mil. Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu).

Závěrem

Kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů chodců a pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně. Veřejné osvětlení v nočních hodinách výrazně pomáhá činit dopravní prostor bezpečnějším. Proto je nutné této problematice věnovat trvalou pozornost.

Ing. Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení; pplk. JUDr. Sabina Burdová, rada ředitelství Služby dopravní policie policejního prezídia ČR