Další zvýšení administrativy – tentokrát v dopravě

13. 5. 2015 OF 2/2015 Doprava

Ministerstvo dopravy připravilo na obce a zejména občany další zvýšení administrativy včetně zhoršení dostupnosti veřejné správy v území. Svaz měst a obcí se proti takovým změnám ohrazuje, nepovažuje je za smysluplné a zdůvodněné. Vládní návrh novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích předpokládá koncentraci silničních správních úřadů ze všech obcí pouze na obce třetího typu, tedy na obce s rozšířenou působností (ORP). V novele zákona jsou i další změny, ale tato jediná předpokládá změny ve výkonu veřejné správy.

Důvod této změny Ministerstvo dopravy vysvětluje nízkou odborností a vysokou chybovostí ve vykonávané agendě, pokud se vykonává na všech obecních úřadech. Je pochopitelné, že obce základního typu nejsou schopny vždy zcela odborně vykonávat veškeré pravomoci uložené zákonem, nicméně mají možnost dobrovolně převést vybranou agendu na obec vyššího typu pomocí veřejnoprávní smlouvy. Na druhou stranu převedením všech pravomocí na ORP dojde k tomu, že občané malých obcí stejně jako i starosta bude muset kvůli každému rozhodnutí jezdit na obce s rozšířenou působností. Týká se to záboru či výkopu (např. lešení na chodníku, kontejner na náves pro odvoz odpadu apod.), či povolení pro zábor na kulturní či sportovní akci. Budou muset mít u sebe souhlas obce, případně vyjádření Policie ČR, budou muset vyplnit žádost a čekat na vyřízení, tzn. na vydání rozhodnutí a čekat na nabytí právní moci.

Administrativní náročnost

V současnosti je výhodou obcí znalost místního prostředí, což by se s přesunem této působnosti na ORP vytratilo. Starosta má nejlepší místní znalosti – jak obyvatel, tak stavu místních komunikací a sám si ohlídá, jak budou stavební práce či kulturní akce na místních komunikacích v obci probíhat. Přesunem bude agenda administrativně složitější a prodlouží se její vyřizování.

Druhou rovinou problému je skutečnost, že v současné době většina měst na přenesený výkon státní správy doplácí. Pokud se tedy převede další agenda z 6252 obcí na 205 obcí s rozšířenou působností, bude to znamenat významné nároky na personální zajištění spojené s posílením kapacit městských úřadů ORP, náklady na dojíždění v rámci území a v neposlední řadě zvýšené finanční nároky na chod úřadů.

Programové prohlášení vlády neuvádí, že by se působnost územních samosprávných celků měla měnit.

K procesu centralizace by nemělo docházet, a pokud ano, tak jen výjimečně a na základě analýzy fungování dané složky státní správy – tzn., že opatření povede k optimalizaci, úspoře pracovní síly, prostředků státního rozpočtu atd. I podle usnesení vlády z konce léta 2014 by žádné změny v kompetencích obcí neměly probíhat bez souhlasu Ministerstva vnitra, potažmo projednání na Radě vlády pro veřejnou správu (RVVS). Vzhledem k tomu, že připomínkové řízení proběhlo ještě před tímto usnesením a zřízením RVVS, k projednání tohoto záměru nedošlo.

Pokus o kompromis

Poslanec František Vácha předložil pozměňovací návrh, který je jakýmsi kompromisem mezi požadavkem Ministerstva dopravy a požadavky jednotlivých obcí i občanů. Návrh předpokládá přesun kompetencí na ORP pouze ve věci účelových komunikací a přestupků, na něž má řada obcí uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, nicméně záležitosti místních komunikací nechává na všech obcích. Hospodářský výbor návrh podpořil, nyní bude záležet na rozhodnutí celé poslanecké sněmovny, která bude záležitost projednávat v průběhu dubna.

V rámci stejného zákona se předpokládá i změna řízení o omezení tranzitní dopravy přes obce. V současné době může obec dopravním značením omezit průjezd tranzitní dopravy přes obec, přičemž Policie ČR je jedním z účastníků řízení. Nová úprava mění tento postup, tak že Policii ČR dává „právo veta“ v tomto řízení, což by pro mnoho obcí mohlo znamenat komplikace. I proti této navrhované změně je podán pozměňovací návrh, o kterém budou poslanci rozhodovat.

Ing. Mgr. David Sláma, Svaz měst a obcí ČR