Architektonické soutěže: pravidla nebo kompromis?

14. 5. 2015 ČKA Bydlení a stavby

Vyhlašovatelé architektonických soutěží se na Českou komoru architektů (ČKA) stále častěji obracejí s žádostí o výjimku ze Soutěžního řádu ČKA. Ta se nejčastěji týká výše cen a odměn, které by měly představovat 1 až 2 % z ceny předpokládané investiční zakázky. V Soutěžním řádu je přitom uvedeno, že snížení výše cen a odměn se povoluje jen za zvláštních či přímo humanitárních okolností.

Česká komora architektů

Úkolem České komory architektů je především hlídat kvalitu soutěže a nabídnout dobré podmínky pro její realizaci, a to jak vyhlašovateli, tak soutěžícím architektům. Na rozdíl od výběrového řízení, kde investor získá pouze jeden návrh řešení, architektonická soutěž nabízí možnost výběru z více návrhů na základě kvality. Výše cen a odměn by pro soutěžící architekty měla být tedy dostatečně motivující, aby nerezignovala na potřebnou kvalitu, a odpovídala předpokládaným investičním záměrům města či obce. Na kvalitním projektu přitom nelze ušetřit a soutěž jich nabízí hned několik, navíc přitom zohledňuje i budoucí provozní náklady a eliminuje vícenáklady vzniklé během stavby.

Problém s neodpovídající částkou na ceny a odměny se objevil i u architektonické soutěže o plavecký bazén v Písku. ČKA obdržela od vyhlašovatele soutěže žádost o udělení výjimky ze Soutěžního řádu hned dvakrát, vždy se jednalo o výši cen a odměn. Ta je přitom definovaná v Soutěžním řádu ČKA, jehož podmínky musí regulérní soutěž splňovat. U jednokolové projektové architektonické soutěže to představuje 1 až 1,5 % z předpokládané hodnoty investičního záměru (zde tedy minimálně 2 mil. Kč). Představenstvo ČKA obě žádosti o výjimku původně zamítlo, neboť snížení (nejprve na 510 tis., poté na 1 mil. Kč) považovalo za příliš razantní. V případě, že vyhlašovatel nerespektuje Soutěžní řád, je soutěži udělena neregulérnost a dle Profesního a etického řádu ČKA se jí následně nesmí účastnit autorizovaní architekti.

Představenstvo na svém zasedání 5. května revokovalo své původní rozhodnutí ohledně písecké soutěže a nakonec souhlasilo s cenami a odměnami ve výši 1 mil. Kč. Zohlednilo tak skutečnost, že částku 1 mil. Kč na ceny a odměny v rozpočtu města vyčlenilo bývalé zastupitelstvo a že její navýšení není v současné situaci možné. Udělením této výrazné výjimky ČKA rovněž ocenila snahu města o hledání podoby nového bazénu i výběr zhotovitele projektové dokumentace formou architektonické soutěže, kterou ČKA považuje za ideální formu zadávání veřejné zakázky na architektonické a projektové práce. Představenstvo zároveň přihlédlo k faktu, že Písek jako vyhlašovatel při přípravě soutěže nadstandardně komunikuje s nezávislými porotci i Pracovní skupinou ČKA pro soutěže a že soutěžní podmínky jsou připraveny velmi kvalitně. Navíc se nejedná o první soutěž, kterou město vyhlásilo (dále např. soutěž o návrh urbanistické koncepce rozvoje území, soutěž o víceúčelovou sportovní halu či soutěž o pravobřežní meziměstský parter). ČKA chce tímto krokem Písek i další města motivovat k používání soutěže o návrh jako zásadního způsobu výběru projektanta. ČKA přiměla k udělení výjimky také skutečnost, že v Písku v roce 2012 proběhlo úspěšné místní referendum. Veřejnost se tehdy jednoznačně postavila za názor odborníků a zvolila stavbu nové budovy na jiném místě, nikoliv revitalizaci stávajícího objektu v problematické poloze v blízkosti historických hradeb. Následně byla vypsána architektonická soutěž na nový plavecký bazén.

Vzhledem ke své zákonné povinnosti však musí Česká komora architektů hájit i zájmy svých členů, potenciálních účastníků soutěže: „Udělení výjimky je proto spojeno s určitými podmínkami. Je nutné si uvědomit, že v soutěži jsou předloženy projekty na úrovni studie (úvodní fáze projektové dokumentace) a že většina účastníků soutěže pracuje pro vyhlašovatele bez nároků na ohodnocení duševní práce a úhradu nákladů spojených s přípravou soutěžních návrhů. Představenstvo ČKA tedy v souvislosti s udělením výjimky požaduje po vyhlašovateli omezení požadavků na obsah a rozsah grafické a textové části soutěžních návrhů na míru nezbytnou pro posouzení a ohodnocení kvality řešení. Jde o to nepožadovat zejména řešení detailů, které nejsou pro rozhodování poroty podstatné. Tím dojde ke snížení časové náročnosti přípravy soutěžních návrhů a režijních nákladů s touto přípravou spojených. Úpravu požadavků na obsah soutěžních návrhů je ale nutné znovu projednat s porotou. ČKA po vyhlašovateli dále požaduje vyplacení první ceny i v případě, že bude s vítězem uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Soutěžní řád totiž umožňuje v takovém případě cenu zahrnout do honoráře architekta či projektanta,“ uvádí Milan Svoboda, předseda Pracovní skupiny ČKA pro soutěže.

Komora při vypsání soutěže působí v roli odborného konzultanta. Poznatky získané na základě komunikace s městy a obcemi pak promítá do své další činnosti. Uplatňovat je bude např. v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách, na jehož přípravě se Česká komora architektů rovněž podílí.

O České komoře architektů
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

Zuzana Hošková