Středočeský kraj nesprávně vyhodnotil kvalifikaci

1. 2. 2016 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým příkazem pokutu ve výši 160 000 Kč Středočeskému kraji za chyby ve veřejné zakázce Dodání a implementace datového skladu kraje. Proti příkazu nebyl podán odpor a je pravomocný.

ÚOHS

Středočeský kraj se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, když posoudil kvalifikaci uchazeče GIST, s. r. o., jako splněnou, ačkoliv tento uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v předložení referenčních zakázek.

Zadavatel konkrétně požadoval, aby uchazeči předložili seznam nejméně pěti zakázek realizovaných v posledních 3 letech, z nichž alespoň dvě zakázky, jejichž předmětem byla komplexní dodávka, implementace a následná podpora datových skladů, měly finanční objem minimálně 15 milionů korun bez DPH. Uvedený uchazeč sice předložil seznam pěti referenčních zakázek, žádná z nich však nedosahovala výše 15 milionů Kč. Zadavatel měl v takovém případě daného uchazeče buď vyzvat k doplnění kvalifikace, nebo rovnou pro nesplnění kvalifikace vyloučit. Zadavatel to však neučinil, kvalifikaci prohlásil za splněnou a nabídku společnosti GIST následně vyhodnotil jako nejvhodnější.

Uvedeným postupem mohl zadavatel podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Martin Švanda