Zakázka města Nejdku na komunální a technické služby byla diskriminační

22. 4. 2016 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 750 000 Kč městu Nejdek za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Komunální a technické služby pro město Nejdek“.

ÚOHS

Zadavatel jednal v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, když předmět plnění veřejné zakázky vymezil tak široce, že jeho součástí bylo jak zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu včetně provozu sběrného dvora, tak i provedení letní a zimní údržby silnic a související služby. Tímto způsobem mohlo dojít k omezení okruhu potenciálních dodavatelů, kteří by jinak byli schopni dodat jen některá z požadovaných plnění, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil skutečnost, že k porušení zásady zákazu diskriminace zadavatelem došlo již v samotném prvopočátku zadávacího řízení, a tímto chybným postupem pak bylo prostoupeno celé zadávací řízení. Dále Úřad přihlédl i k následku spáchání správního deliktu, za který považoval skutečnost, že bylo závažným způsobem narušeno soutěžní prostředí a tento stav může trvat po dobu až 20 let, neboť toto je maximální délka trvání smlouvy.

Martin Švanda