ÚOHS sankcionoval Kladno za provedení podstatných změn v rámcové smlouvě

6. 6. 2016 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Kladno pokutu ve výši 200 tisíc korun za správní delikt, kterého se město dopustilo při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí Jana Masaryka tím, že při uzavření prováděcí smlouvy č. 16 ve znění dodatku č. 1 s vybraným dodavatelem provedlo podstatnou změnu v podmínkách stanovených v rámcové smlouvě.

ÚOHS

Změna spočívala v navýšení jednotkových cen stanovených v určitých položkách výkazu výměr a v zařazení dalších stavebních prací a dodávek. Tento postup zadavatele vedl ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy v neprospěch zadavatele a k rozšíření předmětu plnění, přičemž mohl v případě veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí Jana Masaryka podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí zatím není pravomocné a zadavatel může proti němu podat v zákonné lhůtě rozklad.

Milena Marešová