Havířov měnil okna v rozporu se zákonem, pravomocná pokuta činí 1,5 milionu korun

12. 10. 2016 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 1 500 000 Kč statutárnímu městu Havířovu za chyby ve veřejné zakázce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“.

ÚOHS

Zadavatel diskriminoval uchazeče, když požadoval takové technické parametry oken, které vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel nastavil požadavky na počet komor, stavební hloubku rámů a křídel i součinitele prostupu tepla tak, že značně zúžil okruh dodavatelů, kteří daným požadavkům byli schopni vyhovět. Uvedený postup měl podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel je při formulaci technických podmínek povinen dodržovat zejména zásadu nediskriminace. Pokud jsou technické podmínky stanoveny bezdůvodně přísně, může jít o jednání, které brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní zakázce, tak obecně. Z takto nastavené soutěže jsou bez zjevného důvodu vylučováni dodavatelé, kteří nejsou schopni dostát těmto přísnějším požadavkům, jichž však v konkrétním případě není třeba.

Martin Švanda