Obsah a zásadní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek 1.

20. 10. 2016 OF 4/2016 Veřejné zakázky

Dne 29. 4. 2016 byl pod č. 134/2016 Sb. zveřejněn nový zákon o zadávání veřejných zakázek (NZVZ), který nabývá účinnost 1. října 2016. Pojďme se podívat, jaké zásadní změny čekají veřejné zadavatele, zejména územně samosprávné celky. Zadavatel by měl pro výklad a praktické užití jednotlivých ustanovení zákona vycházet i ze znění důvodové zprávy a postupně vydávaných prováděcích právních předpisů.

Úvodem je vhodné připomenout limity veřejných zakázek, které pro územní samosprávu platí od 1. ledna 2016 dle nařízení vlády č. 393/2015 Sb., a od účinnosti nového zákona tedy od 1. 10. 2016 (viz nařízení vlády č. 172/2016 Sb.). Lze konstatovat, že limity pro zakázky malého rozsahu a nadlimitní zakázky v případě služeb, dodávek a stavebních prací se od 1. 10. 2016 nemění. Jediná změna nastala u zakázek stavebního charakteru a týká se změny částky, do níž je možné v podlimitním režimu použít zjednodušené podlimitní řízení. Od 1. října 2016 bude pro tento druh podlimitního řízení u stavebních zakázek využít limit do 50 mil. Kč (do 30. 9. 2016 platí limit pouhých 10 mil. Kč). Nově se od 1. 10. 2016 zavádí limit pro nadlimitní zakázky u nového druhu řízení – zjednodušeného režimu, dle části páté nového zákona (§ 129). Nadlimitní zakázka se u tohoto druhu řízení bude počítat od 20 478 000 Kč. Zjednodušený režim bude moci veřejný zadavatel použít pouze pro služby uvedené v příloze č. 4 zákona (zdravotní, sociální, vzdělávací, … služby).

Systematika zákona a základní změny

Obecná ustanovení (část první, § 1–32)

V první části zákona nalezneme definici zadání veřejné zakázky, druhy řízení, definici zadavatelů a dodavatele a základní zásady pro zadávání veřejných zakázek (§ 6). Nově uzákoněnou zásadou se stala zásada přiměřenosti zadání VZ. Z druhé hlavy první části zákona – spolupráce zadavatelů, lze pro obce i kraje celky za velmi zajímavou úpravu považovat ustanovení o horizontální a vertikální spolupráci. Pokud budou stanovené splněny podmínky, nebude muset zadavatel vypisovat výběrová řízení.

Druhy veřejných zakázek se oproti stávajícímu stavu nezměnily, jen definici a rozsah stavebních prací budeme hledat v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného kvalifikačního systému (CPV kódy). Jiný přístup budou muset zadavatelé zvolit při způsobu určení druhu VZ při kombinaci plnění služeb dodávek a stavebních prací (§ 15 a 16).

Charakter předpokládané hodnoty veřejné zakázky (§ 16–23) se nezměnil, jen je zadavateli doporučeno určit, která plnění mají opravdu stejný nebo obdobný předmět plnění. Takové by měly být vypsány jako části jedné VZ nebo samostatné zakázky. Předpokládaná hodnota musí být zadavatelem stanovena k okamžiku zahájení zakázky. Když však u VZ malého rozsahu přesáhnou nabídkové ceny limit pro zakázky malého rozsahu (2 mil. Kč bez DPH u služeb a dodávek a 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací), bude se muset zakázka zrušit a vypsat v režimu podlimitní VZ.

Nezměnilo se dělení VZ podle limitu na nadlimitní, podlimitní a VZ malého rozsahu. V pojmech (§ 28) nalezneme mj. novou definici zadávacích podmínek, pozměněnou definici životního cyklu VZ, specifikaci štítků VZ a mimořádně nízké nabídkové ceny. U výjimek VZ § 29–32 zůstalo zachováno, že výjimkou z postupů dle zákona je zadávání VZ malého rozsahu. Naopak právní služby při zastupování klienta v řízení před soudem či tribunálem nebudou muset být předmětem soutěže a zadavatel je bude moci zadat napřímo.

Základní ustanovení o zadávacích řízeních (část druhá, § 33–51)

Novým instrumentem pro zadavatele jsou předběžné tržní konzultace (§ 33). Zadavatel si bude muset rovněž dát pozor na nově definované zadávací podmínky § 36 a podmínky účasti v zadávacím řízení. Za změnu zcela revoluční lze považovat úpravu, že součástí nabídek nemusí být návrh smlouvy. Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, bude zadavatel muset identifikovat v zadávací dokumentaci osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely. Zároveň zadavatel v zadávací dokumentaci označí ty informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace. Detaily k definování zadávacích podmínek z hlediska technických podmínek však nalezneme až v části o nadlimitním režimu (§ 89–95). Totéž se týká požadavků na způsobilost a kvalifikaci.

Dále v druhé části zákona nalezneme základní ustanovení o zadávacích řízeních (průběh a základní fáze výběrového řízení). Vlastní průběh řízení po podání nabídek a úkony zadavatele jsou opět popsány až v části čtvrté. Nově je upravena i oblast VZ s vyhrazenou účastí pro dodavatele, u nichž je zřízeno více než 50 % chráněných pracovních míst.

Zásadní změnu přinesl nový zákon i do průběhu řízení. Zadavatel bude moci nejdříve podané nabídky vyhodnotit a následně posuzovat pouze nabídku vítězného uchazeče.

U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy! Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

Zásadní změny doznala úprava komisí zadavatele (§ 42–44). Nově zadavatel nebude mít žádnou povinnost jmenovat komise pro jednotlivé fáze řízení od otevření obálek po posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel bude moci tyto úkony učinit sám, nebo prostřednictvím např. jednoho zaměstnance, nebo si na to najmout externí subjekt. V každém případě však osoby podílející se na posuzování a hodnocení nabídek nebudou smět být ve střetu zájmů a zadavatel vždy ponese odpovědnost za zákonnost a správnost postupů.

Doklady (zejména doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci) do nabídky budou dodavatelé předkládat vždy v kopiích. Zadavatel si však v průběhu posuzování a hodnocení nabídek bude moci vyžádat jejich originály, nebo úředně ověřené kopie. Uchazeči budou moci místo dokladu požadovaného dle právního řádu ČR předložit jiný obdobný doklad vydaný dle právního řádu jiného státu (EU). Zadavatel nebude moci stanovit, že do nabídek se rovněž musí přiložit úřední překlad cizojazyčných textů. Bude mu muset v nabídce stačit překlad prostý. Při pochybnostech však bude možné žádat překlad úředně ověřený.

Nově jsou v zákoně nadefinovány možnosti a povinné důvody vyloučení účastníka zadávacího řízení (§ 48, 104 a 122). Z nových povinných důvodů vyberme u nadlimitních a podlimitních zakázek povinnost vyloučit vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a nedoloží identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem.

Zadavatel by měl rovněž věnovat pozornost stanovení zadávací lhůty (§ 40). Zadávací lhůta je oproti předchozí právní úpravě koncipovaná jako nepovinná. Důsledkem stanovení zadávací lhůty je vznik kontraktační povinnosti ze strany dodavatele, (dodavatel je vázán obsahem své nabídky) který po její dobu nemůže ze zadávacího řízení odstoupit. Pokud však zadavatel zadávací lhůtu nestanoví, je odstoupení účastníka zadávacího řízení kdykoliv možné.

Podlimitní režim (část třetí § 52–54)

Pojďme se podívat, jaké zásadní změny oproti stávajícímu stavu nastaly. V podlimitním režimu bude možné využít následující druhy výběrových řízení:

 • Zjednodušené podlimitní řízení – u stavebních prací do 50 mil. Kč bez DPH, což je oproti stávajícímu stavu pětinásobné navýšení. Pro běžné zadavatele tak bude z velké části tímto druhem řízení pokryta jejich běžná potřeba s ohledem na limit stavebních prací. Tento druh výběrového řízení je specifický pouze pro podlimitní VZ, a tudíž není upraven někde jinde. To neplatí o druzích výběrových řízení dále uvedených.
 • Otevřené i užší řízení  zůstalo oproti stávajícímu stavu beze změny
 • Jednací řízení s uveřejněním volně tedy bez splnění předběžných podmínek dle § 60
 • Pokud je použito jednací řízení bez uveřejnění (krajně naléhavé okolnosti) musí být splněna podmínka, že naléhavost je tak velká, že nelze dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení – oproti stávajícímu stavu již nebude zadavatel začínat odesláním písemné výzvy minimálně pěti dodavatelům. K zahájení řízení zvolí zveřejnění výzvy k podání nabídek na svém profilu zadavatele a týká se neomezené počtu dodavatelů. Zadávací podmínky a pravidla pro zadávací řízení zadavatel může použít dle postupů pro nadlimitní režim.

Lhůty v podlimitním řízení – pro podání nabídek, vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídku místa plnění jsou u podlimitních zakázek koncipovány ve dnech pracovních. U režimu nadlimitního se budou počítat dny kalendářní.

Oblast kvalifikace v zákoně poněkud změnila terminologii. Stávající základní a profesní kvalifikační předpoklady se nově nazývají základní a profesní způsobilostí (viz část čtvrtá) a toto názvosloví platí pro všechny zakázky.

U kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení může zadavatel požadovat i jiná kritéria kvalifikace, než jsou stanovena pro nadlimitní režim. Pro příklad uveďme, že zadavatel může např. požadovat, aby vůči němu uchazeč neměl dluhy. Doklady k prokázání kvalifikace se stejně jako v nadlimitním režimu předkládají do nabídky v kopii. Pro nesplnění způsobilosti zadavatel může. To platí pouze pro zjednodušené podlimitní řízení.

Nadlimitní režim (část čtvrtá § 55–128)

Toto je jednoznačně nejrozsáhlejší část zákona. Zde krom specifických postupů a institutů najdeme komplexní úpravu, pokud jde o druhy zadávacích řízení v nadlimitním režimu (§ 55–72), oblasti způsobilosti a kvalifikace dodavatelů (§ 73–79; použitelné přiměřeně i pro podlimitní režim a pro podlimitní režim použitelné části o technických podmínkách veřejných zakázek (§ 80–95) a ustanovení o zadávacích podmínkách (§ 96–100) – dostupnost zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, vysvětlení zadávacích podmínek, změna nebo doplnění zadávacích podmínek a vyhrazené změny závazku.

Pro podlimitní režim jsou využitelná ustanovení o průběhu řízení – nabídky, otvírání nabídek, snížení počtu účastníků a předběžných nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, ustanovení o hodnocení nabídek a jejich ekonomická výhodnost (§ 106–114).

Pravidla pro hodnocení nabídek z této části zákona jsou rovněž přiměřeně použitelná pro podlimitní režim a obsahují ustanovení – kritéria kvality, náklady životního cyklu, metody pro stanovení nákladů životního cyklu, postup při hodnocení nabídek, podmínky použití elektronické aukce a její průběh (§ 116–121).

Výběr dodavatele a ustanovení o úkonech zadavatele po výběru nejvhodnější nabídky (§ 122–128) je možno opět přiměřeně využít pro podlimitní režim. Obsahují – výběr dodavatele, oznámení o výběru dodavatele, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, postup po vyloučení vybraného dodavatele, oznámení výsledku zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a sdělení oznámení o zrušení zadávacího řízení.

Z výše uvedeného výčtu vidíme, že úprava pro nadlimitní režim prakticky pokrývá část zadávacích podmínek a celý průběh řízení od podání nabídek až do okamžiku ukončení zadávacího řízení výběrem nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.

V případě kvalifikace není nově za nezpůsobilého považován uchazeč, který má dluh v oblasti daní, sociálního a veřejného zdravotního pojištění a na tento dluh má sjednám splátkový kalendář, který dodržuje.

Podstatnou změnou zákonné úpravy oproti stávajícímu stavu je možnost dodavatele v případě nesplnění způsobilosti u nadlimitního režimu (a obdobně i druhů řízení v podlimitním režimu s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení) je možnost dodavatele obnovit svoji způsobilost (viz § 76).

Účastník zadávacího řízení, který by mohl být, nebo který byl vyloučen ze zadávacího řízení, může předložit důkazy o tom, že přijal dostatečná nápravná opatření, která se týkají nesplnění kritérií základní způsobilosti účasti pro:

 • Beztrestnost a bezdlužnost (§ 74)
 • Případy dle § 48 odst. 5:
  • Porušení sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,
  • Došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné,
  • Došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo.

K „očištění“ (prokázání obnovení způsobilosti) může dojít pouze v průběhu zadávacího řízení (čili před okamžikem jeho ukončením ať už uzavřením smlouvy či samotným zrušením zadávacího řízení) a je k němu oprávněn pouze účastník zadávacího řízení. Zadavatel důkazy o nápravných opatřeních posoudí z hlediska závažnosti a konkrétní situace zda je považuje za dostatečné k obnovení způsobilosti dodavatele. Není při tom vázán rozhodnutím jiného zadavatele.

Za další podstatnou změnu je nutno považovat možnost zadavatele dopředu ohlásit (v zadávacích podmínkách přesně specifikovat a zdůvodnit) předpokládané změny závazku dle § 100. Takovéto změny pak nejsou považovány za podstatnou změnu závazku a mohou být provedeny pouhým dodatkem ke smlouvě. Totéž se týká i změn uzavřeného závazku, pokud splní podmínky z části desáté zákona § 222. V tomto případě se však nejedná o změny zadavatelem předpokládané, ale vynucené např. potřebou víceprací.

Zásadně se posunula i hodnotící kritéria veřejné zakázky, kdy zakázky je nutné hodnotit zejména podle kritérií kvality a nákladů životního cyklu (§ 114–119).

Další části zákona

Z dalších částí zákona považujeme pro územní samosprávu důležitou část šestou – Zjednodušený režim (§ 129); část sedmou (§ 130–150), pokud by obce a kraje k soutěži využily rámcové dohody, soutěž o návrh a dynamický nákupní systém. Orgány územní samosprávy jistě využijí i část osmou (§ 174–184) pro zadávání koncesí. Jde o náhradu za zrušený koncesní zákon. Zvláštní pozornost si ještě zaslouží část desátá – společná ustanovení (§ 210–223). Zejména půjde o již zmiňovaný § 222 o dalších přípustných změnách smluv na plnění veřejné zakázky. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele je upravena v části třinácté (§ 241–272).

Autor je ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích.

Mgr. Pavel Bláha

Seriál Zadávání veřejných zakázek
 1. Obsah a zásadní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 20. 10. 2016 (právě čtete)
 2. Významné změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 7. 2. 2017
 3. Obsah a zásadní změny nového zákona o veřejných zakázkách, 29. 3. 2017