Pokuta za stejnokroje pro pražské strážníky je pravomocná

12. 1. 2017 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení sankce ve výši 500 000 Kč hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy“.

ÚOHS

Zadavatel se dopustil správního deliktu při zadávání části A uvedené veřejné zakázky „Standardní položky stejnokroje a stejnokrojové doplňky pro výkon práce strážníka Městské policie hl. m. Prahy“, v jejíž zadávací dokumentaci dostatečně nevymezil způsob hodnocení nabídek v subkritériích týkajících se hmotnosti zboží a pohodlnosti a střihu zboží. Zadavatel tak postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť uchazeči nemohli mít na základě nastavených kritérií jasnou představu, jak budou zadavatelem posuzovány odchylky od doporučené hodnoty gramáže zboží či jaké konkrétní parametry v rámci střihu budou hodnoceny a jaké řešení střihu zadavatel co do funkčnosti a vzhledu preferuje. Tento postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Hlavní město Praha rovněž v rámci šetření podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřadu nezaslalo úplnou dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě stanovené zákonem, čímž se dopustilo dalšího správního deliktu. Poskytnutí úplné dokumentace v zákonné lhůtě je přitom zásadní podmínkou pro rychlý přezkum věci, kdy nesplnění této povinnosti maří snahu Úřadu věc rychle posoudit a o věci rozhodnout.

Předseda Rafaj v rozkladovém řízení odmítl námitky zadavatele týkající potenciality ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, nezohlednění specifičnosti předmětu zakázky ze strany prvostupňového orgánu či proti výši sankce.

Martin Švanda