Šablony pro SŠ a VOŠ – zjednodušené projekty

18. 5. 2017 OF 2/2017 Školství

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20. 12. 2016 také výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Jedná se opět o projekty zjednodušeného vykazování tzn., že škola nemusí specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírá již přednastavené šablony aktivit a dle vlastních potřeb si sestaví celý projekt. Je nutné si zvolit správný typ výzvy, neboť šablony jsou rozděleny dle území realizace projektu. Výzva č. 02_16_035 je určena středním a vyšším odborným školám na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042 je určena pro střední a vyšší odborné školy pouze v hlavním městě Praha.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzvy usnadní středním školám zajistit hladký průběh společného vzdělávání, a to prostřednictvím personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Výzvy také umožní spolupráci škol a zaměstnavatelů, zapojení odborníka z praxe do výuky či aktivity zajišťující technickou podporu ICT. Další podporované aktivity jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje, přičemž nemůžeme v této souvislosti opomenout vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Školy ve svém projektu mohou podpořit žáky nebo studenty nejen v denním studiu, ale i v ostatních formách studia. Výzvy jsou určeny pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které jsou zapsané ve školském rejstříku.

Jak identifikovat aktivity pro rozvoj školy?

Školám byl v rámci šetření realizovaného pro potřeby výzvy „Krajské akční plány rozvoje vzdělávání“ (KAP) rozeslán dotazník, jehož vyplnění bylo podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon. Při jeho zpracování si školy ujasnily, ve kterých oblastech by se měly a chtěly rozvíjet. V identifikaci potřeb pomůže školám Výstup z analýzy potřeb v rámci projektu P-KAP OP VVV jako výsledek a vyhodnocení dotazníkového šetření. Součástí tohoto vyhodnocení je také seznam šablon, ze kterých musí školy zvolit minimálně jednu šablonu tak, aby byla splněna podmínka potřeby rozvoje. Školy, které budou nově zařazeny do školského rejstříku, mohou podat žádost o podporu až po vyplnění dotazníku a jeho následném vyhodnocení. Dotazníky budou pro nově zřízené školy dostupné od dubna 2017. Školy se musí samy přihlásit na emailovou adresu: skoly@pkap.cz.

Podmínky výběru šablon

Školy nesmí opomenout zařídit si elektronický podpis, neboť žádosti o podporu a celý proces schvalování probíhá elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+ v termínu od 20. 12. 2016 do vyčerpání finančních prostředků ve výzvách, nejpozději však do 30. 9. 2017. Celková výše finančních prostředků v obou výzvách je ve výši 1 miliardy korun. Je důležité klást důraz na zabezpečení kvalitního řízení a na realizaci projektu, což je primární náplní hlavního manažera nebo koordinátora projektu. Na zkušenostech, schopnostech a autoritě tohoto pracovníka závisí úspěšnost příjemce při realizaci projektu. Každá škola by měla zvážit, jak velký objem a v jakém čase je schopna realizovat podporované aktivity. Škola si může do své žádosti o podporu vybrat jednu nebo více šablon, které bude realizovat. Výběr šablon musí zohledňovat výsledky Výstupu z analýzy potřeb KAP a podmínky naplnění bagatelní podpory ve výši 24 hodin. Další šablony si mohou školy libovolně vybrat podle toho, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovují a jsou pro ně nejvíce potřebné.

Stanovení rozpočtu

Každá škola musí při sestavování svého projektu dodržet podmínky výzvy pro minimální a maximální výši finanční podpory na jeden projekt. Minimální výše činí 200 000 Kč. Do maximální výše se započítává minimální výše a počet žáků/studentů: 200 000 Kč + (počet žáků/studentů školy v denním studiu × 2000 Kč + počet žáků/studentů v ostatních formách studia × 500 Kč) = maximální částka na školu.

Personální podpora a společné vzdělávání

Šablony umožní středním školám hradit personální pozice (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog), které jim napomohou hladce zvládnout společné vzdělávání. Je ale nutné odlišit nároková podpůrná opatření, která jsou hrazena ze státního rozpočtu (např. pozice asistent pedagoga) a personální pozice podporované šablonami, které jsou buď zcela nové (školní asistent nebo sociální pedagog) nebo mají oproti zákonným podmínkám mírnější parametry, na základě kterých lze některé pozice škole zajistit (školní psycholog nebo speciální pedagog).

Uvedené schéma ukazuje, jak si zvolit personální šablonu školní psycholog nebo speciální pedagog.

Šablony podporují ICT

Šablona zapojení ICT technika do výuky nenahrazuje podporu ICT správce ve škole, který má zajistit obecně běžný chod techniky v provozu školy. ICT technik působí s pedagogem přímo ve výuce. Šablona umožní školám eliminovat technické problémy, které při zavádění nových způsobů práce s digitálními technologiemi mohou nastávat a zárověň sníží obavy pedagogických pracovníků z práce s novými digitálními technologiemi. Podporu lze takto využít pro různé pedagogy a jejich žáky v různých předmětech, např. nemožnost se dostat k vlastním souborům, příprava technického zabezpečení výuky, zajištění přenosu obrazu na projekci, nastavení konkrétního prostředí na školních počítačích, problémy s počítačovým virem apod. Učitelé mohou s ICT technikem konzultovat specifický počítačový problém či výukovou situaci, ve které je potřeba použít počítač či internet. Pedagogové i žáci se budou cítit více sebejistě a naučí se nové ICT dovednosti.

Rozhodovací mapa pro šablony SŠ – školní psycholog/spec. pedagog
Rozhodovací mapa pro šablony SŠ – školní psycholog/spec. pedagog

Ostatní šablony

Pro střední i vyšší odborné školy jsou některé šablony rozdílné. Školy si vyberou takové šablony, které jsou určeny právě pro konkrétní typ školy. Přehled šablon a jejich věcný výklad je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí výzvy. Žáci a studenti škol mohou objevovat zájmy, preference a vhodné směry vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce například prostřednictvím individuálních setkání se školním kariérovým poradcem. Šablony mohou být využity i pro metodu CLIL, která zvyšuje atraktivitu výuky tím, že propojuje cizí jazyky s jiným vzdělávacím oborem, a vzděláváním pedagogů tak přispívá ke zvyšování jazykových kompetencí žáků a studentů. Školy mohou také zajistit pro pedagogické pracovníky stáže u možných budoucích zaměstnavatelů. Tato šablona zvýší kvalitu každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků a studentů. Pedagog se může během stáže například věnovat zvyšování kompetencí pro zařazování průřezových témat, rozvoj tvořivého myšlení a badatelských postupů.

Proces schvalování

Žádost o podporu je vhodné předložit co nejdříve po ujasnění priorit školy a datum zahájení fyzické realizace přizpůsobit procesu schvalování, čímž se rozumí všechny činnosti od příjmu žádosti o podporu přes hodnocení, schválení, doložení podkladů pro vydání právního aktu, vyčlenění finančních prostředků až po samotné vydání právního aktu.

Závěrem

Výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ budou pro školy významným usnadněním pro čerpání finančních prostředků z OP VVV, neboť se jedná o projekty zjednodušeného vykazování, tedy sestavení projektu z již přednastavených šablon nebo aktivit. Šablony mají pomoci školám lépe zvládnout společné vzdělávání a podpořit vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Důležitou aktivitou je také podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, jehož součástí je vzájemné setkávání a sdílení zkušeností. Zajímavou aktivitou je spolupráce školy a zaměstnavatelů formou stáží pedagogů pro rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Školám doporučujeme využít možnosti bezplatných konzultací na nově zřízené lince: +420 234 814 777, která je dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00–15.00, nebo na e-mailové adrese: dotazyZP@msmt.cz. Více informací k výzvám naleznete na webových stránkách http://opvvv.msmt.cz v záložce Výzvy OP VVV/vyhlášené výzvy.