Hospodaření územních rozpočtů je dobré – investice však závisí na dotacích

12. 7. 2017 OF 3/2017 Ekonomika

Územní rozpočty hospodařily v uplynulém roce s výraznou převahou příjmů nad výdaji, což znamenalo dosud nejvyšší dosažené kladné saldo hospodaření (53 mld. Kč). Velmi příznivých výsledků bylo dosaženo rovněž z hlediska vývoje zadluženosti, kde byl vykázán výrazný meziroční pokles. Současně významně vzrostl stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí a krajů.

Podle státního závěrečného účtu za rok 2016 výsledky hospodaření územních rozpočtů do značné míry ovlivnil přechod na nové programové období pro čerpání prostředků z fondů EU. Na příjmové straně se tato skutečnost projevila nižším objemem přijatých transferů a současně znamenala i pokles investičních výdajů. Snížení objemu přijatých transferů bylo vyrovnáno vyšším nárůstem vlastních příjmů, jen příjmy ze sdílených daní meziročně vzrostly o 10 %. Vysoký nárůst daňových příjmů obcí a krajů ovlivnil především pokračující ekonomický růst a efektivnější výběr daní, promítly se v něm však i některé změny v oblasti daňové legislativy.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů územ. rozpočtů k 31. 12. 2016 po konsolidaci[1] (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů – skutečnost k 31. 12. 2016
Skutečnost k 31. 12. 2015 Rozpočet 2016 po všech změnách Skutečnost k 31. 12. 2016 % plnění rozpočtu Obce a DSO Kraje RRRS
Příjmy celkem 446 025,2 452 146,2 446 580,9 98,8 282 030,7 168 309,7 10 609,6
z toho Daňové příjmy 226 300,6 242 520,5 249 497,7 102,9 190 750,6 58 747,1
Nedaňové příjmy 36 794,3 35 214,4 35 509,6 100,8 31 363,3 4 185,0 279,4
Kapitálové příjmy 5 786,0 5 834,1 8 527,6 146,2 7 877,5 648,6 1,5
Přijaté transfery 177 097,3 168 577,2 153 168,9 90,9 52 039,3 104 729,0 10 328,7
Výdaje celkem 425 292,0 440 330,6 393 526,4 89,4 241 500,9 155 591,8 10 592,8
z toho Běžné výdaje 312 100,6 336 651,7 326 956,7 97,1 188 983,2 141 114,0 980,5
Kapitálové výdaje 113 191,4 103 678,9 66 569,7 64,2 52 517,7 14 477,8 9 612,3
Saldo příjmů a výdajů 20 733,2 11 815,6 53 054,5 40 529,8 12 717,9 16,8
Poznámky
  1. Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj. obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti.

Celkový objem příjmů (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti dosáhl 446,6 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 98,8 %). Lze hovořit o stagnaci, přestože vzrostl objem vlastních příjmů v důsledku daňových příjmů, současně se však snížil objem přijatých investičních transferů.

Celkové výdaje územních rozpočtů činily 393,5 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 89,4 %). Důvodem výrazného poklesu byl vývoj v části kapitálových výdajů, jejichž objem byl proti roku 2015 nižší o 41,0 % a současně byl nejnižší od roku 2001. Naštěstí se „úspory“ na straně kapitálových výdajů nepromítly v nepřiměřeném růstu běžných výdajů.

Graf 1. Vývoj objemu přijatých investičních transferů a kapitálových výdajů územních rozpočtů celkem (v mld. Kč)

Přebytek hospodaření všech územních rozpočtů dosáhl 53,0 mld. Kč, tzn., že více než dvojnásobně překročil hodnotu prozatím nejvyššího přebytku vykázaného v předchozím roce (20,7 mld. Kč). Nejvyšší přebytek byl vykázán na úrovni rozpočtů obcí, dosáhl 39,7 mld. Kč, přičemž zhruba jednou třetinou se na něm podílel výsledek hlavního města Prahy.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci sledovaného roku 150,5 mld. Kč (oproti 115 mld. Kč v roce 2015). Zadluženost krajů přitom klesla o 5 mld. Kč a u obcí se dluh snížil o 15 mld. Kč proti roku 2015. To vše svědčí o tom, že územní rozpočty v roce 2016 pokračovaly ve svém odpovědném hospodaření.

Podle materiálů MF ČR