Hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v roce 2016

9. 8. 2017 OF 3/2017 Ekonomika

Na základě vyhodnocení státního závěrečného účtu za rok 2016 lze konstatovat, že hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (DSO) bylo úspěšné. Došlo k snížení celkových příjmů oproti roku 2015 o 5,7 mld. Kč, a to především vlivem radikálního poklesu přijatých transferů (o 23,1 mld. Kč). Ani nárůst daňových příjmů o více než 15 mld. Kč nepomohl obcím k dosažení stejných příjmů jako v minulém roce.

Omezení investic vedlo k podstatnému poklesu výdajů obcí a DSO (dále jen „obcí“) o téměř 25 mld. Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů obcí v roce 2016 tak dosáhlo rekordního přebytku hospodaření ve výši 40,5 mld. Kč. Podrobná bilance příjmů a výdajů obcí je uvedena v tabulce 1.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů obcí a DSO (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2015 Rozpočet 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 % plnění rozp. Index 2016/2015
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 175 393,7 184 720,5 184 720,5 190 750,6 103,3 108,8
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 38 924,1 42 400,0 42 400,0 44 780,5 105,6 115,0
Daně z příjmů právnických osob 41 200,0 41 800,0 41 800,0 45 762,2 109,5 111,1
Daň z přidané hodnoty 68 760,7 74 400,0 74 400,0 72 522,5 97,5 105,5
Daně a poplatky z vybr. činností 16 174,7 15 820,5 15 820,5 17 098,7 108,1 105,7
Daň z věcí nemovitých 10 333,8 10 300,0 10 300,0 10 585,7 102,8 102,4
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 31 640,4 30 069,0 30 069,0 31 363,3 104,3 99,1
III. Kapitálové příjmy 5 477,3 5 483,3 5 483,3 7 877,5 143,7 143,8
Vlastní příjmy 212 511,4 220 272,8 220 272,8 229 991,4 104,4 108,2
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 75 171,2 46 788,0 57 559,7 52 039,3 90,4 69,2
Příjmy celkem (po konsolidaci) 287 692,3 267 060,8 277 832,5 282 030,7 101,5 98,0
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 180 998,8 187 337,3 191 155,4 188 983,2 98,9 104,4
II. Kapitálové výdaje 85 203,6 69 047,9 76 001,5 52 517,7 69,1 61,5
Výdaje celkem (po konsolidaci) 266 202,4 256 385,2 267156,9 241 500,9 90,4 90,7
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 21 489,9 10 675,6 10 675,6 40 529,8 188,6

Příjmy obcí

Celkové příjmy obcí dosáhly 282,0 mld. Kč, meziročně klesly o 5,7 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 101,5 %). V předchozích třech letech byl vždy vykazován meziroční růst příjmů obecních rozpočtů (ročně v průměru o 13,7 mld. Kč).

Vlastní příjmy obcí (součet daňových, nedaňových a kapitálových příjmů) dosáhly 229,9 mld. Kč a proti roku 2015 vzrostly o více než 17 mld. Kč. Při současném poklesu objemu přijatých transferů to vedlo k snížení podílu transferů na celkových příjmech obcí (z 26,1 % v roce 2015 na 18,4 %, tj. o 7,7 procentního bodu).

Daňové příjmy tvoří hlavní zdroj příjmů obcí. Jejich struktura v roce 2016 je patrná z uvedené tabulky 1.

Celkový výnos daně z příjmu fyzických osob dosáhl 44,8 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 5,9 mld. Kč více. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, která tvoří objemově nejvýznamnější část, dosáhla 37,2 mld. Kč, což znamená meziroční růst o 5,1 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla vykázána v celkové výši 45,8 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 4,6 mld. Kč. Je to daň ze zisku a kapitálových výnosů a dosáhla 39,6 mld. Kč. Daň z příjmů právnických osob za obce dosáhla 6,2 mld. Kč. Tuto částku si obec ponechává na svém bankovním účtu.

Inkaso daně z přidané hodnoty činilo 72,5 mld. Kč, a je to objemově nejvýznamnější daňový příjem obecních rozpočtů. Výnos DPH tvořil čtvrtinu celkových příjmů obecních rozpočtů (25,7 %).

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb v souhrnu dosáhly 17,1 mld. Kč, což je proti předchozímu roku o 0,9 mld. Kč více. K nárůstu příjmů došlo ve všech základních skupinách položek.

Daň z nemovitých věcí je výlučným příjmem obecních rozpočtů a její výnos dosáhl 10,6 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Obce mohou významněji ovlivnit výši příjmu z této daně a v roce 2016 navýšilo místní koeficient celkem 562 obcí. Převážná většina obcí (85 %) má stanovený koeficient ve výši 2.

Nedaňové příjmy byly zaúčtovány ve výši 31,4 mld. Kč, proti předchozímu roku byly nižší o 0,2 mld. Kč. Vývoj jednotlivých částí nedaňových příjmů byl odlišný. Nárůst byl vykázán především u příjmů z pronájmu majetku, pokles byl nejvyšší u přijatých sankčních plateb.

Kapitálové příjmy dosáhly 7,9 mld. Kč a proti loňskému roku byly vyšší o 2,4 mld. Kč. Meziroční nárůst byl relativně vysoký a současně znamenal změnu proti dosavadnímu dlouhodobějšímu trendu poklesu inkasa kapitálových příjmů obcí. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, které tvoří rozhodující část kapitálových příjmů, byly vykázány ve výši 7,1 mld. Kč.

Přijaté transfery

Druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtů obcí jsou transfery, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad. Mezi konsolidované přijaté transfery patří také některé převody z vlastních fondů obcí. Celkový objem přijatých transferů činil 52,1 mld. Kč, což proti předchozímu roku to bylo o 23,1 mld. Kč méně. Ke snížení došlo v obou částech transferů, rozhodující vliv však měl pokles investičních transferů, jejichž objem byl o více než polovinu nižší nežli v roce 2015. Podrobný přehled o přijatých transferech ukazuje tabulka 2.

Tab. 2. Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi ze státního rozpočtu a ze státních fondů v roce 2016 (v mil. Kč)
Kapitola Celkem Z toho:
Neinvestiční Investiční Půjčky
Úřad vlády České republiky 9,2 9,2
Ministerstvo zahraničních věcí 0,5 0,5
Ministerstvo obrany 3,9 2,5 1,4
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 469,4 4 415,8 53,6
Ministerstvo vnitra 388,2 133,5 254,7
Ministerstvo životního prostředí 1 480,3 109,7 1 370,6
Ministerstvo pro místní rozvoj 2 483,3 497,9 1 985,4
Ministerstvo průmyslu a obchodu 107,4 13,6 93,8
Ministerstvo dopravy 1 296,0 216,2 1 079,8
Ministerstvo zemědělství 2 303,1 358,1 1 945,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11 909,0 11 370,1 538,9
Ministerstvo kultury 409,1 401,5 7,6
Ministerstvo zdravotnictví 58,9 20,2 38,7
Národní fond 78,7 29,0 49,7
VPS – transfery v rámci souhrn. dotačního vztahu 8 350,4 8 350,4
VPS – ostatní transfery 1 252,7 441,0 801,1 10,6
Státní zemědělský intervenční fond 1,8 1,3 0,5
Státní fond životního prostředí 161,0 45,3 98,9 16,8
Státní fond dopravní infrastruktury 992,3 196,9 795,4
Státní fond rozvoje bydlení 12,8 12,7 0,1
Státní fond kinematografie 2,7 2,7
Státní fond kultury 0,2 0,2
Celkem 35 770,9 26 625,6 9 117,9 27,4

Největší část tvořily transfery ze státního rozpočtu (včetně prostředků Národního fondu), jejichž výše činila 34,6 mld. Kč (v předchozím roce 49,9 mld. Kč). Ze státních fondů získaly obce 1,2 mld. Kč, z rozpočtů krajů 4,7 mld. Kč a z rozpočtů regionálních rad 3,5 mld. Kč. Z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti si obce do svých rozpočtů převedly 7,0 mld. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu zahrnují dotace z kapitoly VPS poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Jejich obsahem nadále zůstává pouze příspěvek na výkon státní správy a dotace na vybraná zdravotnická zařízení. Příspěvek na výkon státní správy byl valorizován o 1 %. Jeho objem byl ve státním rozpočtu stanoven ve výši 8,3 mld. Kč.

Největší část transferů přijímají obce přímo z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů. V průběhu roku 2016 byly z rozpočtů ostatních ústředních orgánů státní správy a státních fondů (bez kapitoly VPS a prostředků z Národního fondu) převedeny do rozpočtu obcí transfery v celkové výši 26,1 mld. Kč, což představuje proti roku 2015 pokles o 17,7 mld. Kč. Snížení prostředků se promítlo především v oblasti ochrany životního prostředí, která v předchozích letech byla značně posílena především o programy spolufinancované z Evropské unie.

Obce získaly z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy transfery ve výši 11,9 mld. Kč, tj. na srovnatelné úrovni předchozího roku. Značný objem těchto účelových prostředků představují přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé školy. Neinvestiční prostředky byly použity rovněž na zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí přijaly obce transfery ve výši 4,5 mld. Kč, z toho neinvestiční prostředky činily 4,4 mld. Kč. Značnou část z celkového objemu představují především transfery na výkon činnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona o sociálních službách. Z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj obdržely obce účelové prostředky ve výši 2,5 mld. Kč, tj. o 0,9 mld. Kč méně oproti předchozímu roku. Transfery byly použity v rámci Integrovaného operačního programu se zaměřením na zkvalitnění služeb veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií v obcích. Finanční prostředky, které obce přijaly z kapitoly Ministerstva zemědělství, činily 2,3 mld. Kč a proti předchozímu roku představují zvýšení o 1,2 mld. Kč. Část transferů směřovala do oblasti investic na podporu výstavby a technického zhodnocení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V průběhu roku 2016 obdržely obce z kapitoly Ministerstva životního prostředí finanční prostředky ve výši 1,5 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se jednalo o snížení v celkovém objemu 17,5 mld. Kč. Převážnou část tvořily investiční transfery realizované v rámci vodohospodářských projektů.

Státní fondy – ze Státního fondu životního prostředí přijaly obce finanční prostředky ve výši 0,2 mld. Kč a ze Státního fondu dopravní infrastruktury získaly převážně investiční prostředky ve výši 1,0 mld. Kč na financování dopravní infrastruktury.

Z rozpočtů regionálních rad přijaly obce transfery ve výši 3,5 mld. Kč (meziročně o 3,8 mld. Kč méně).

Rozdělení příjmů obcí podle druhového členění rozpočtové skladby je zřejmé z uvedeného grafu.

Graf 1. Příjmy obcí a DSO podle druhového členění rozpočtové skladby za rok 2016 (po konsolidaci)
Graf 1. Příjmy obcí a DSO podle druhového členění rozpočtové skladby za rok 2016 (po konsolidaci)

Výdaje obcí

Celkové výdaje obcí dosáhly 241,5 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 24,7 mld. Kč méně. Znamená to, že výdaje obcí jako celku klesaly druhým rokem v řadě. Důvodem poklesu byl vývoj v části kapitálových výdajů, jejichž objem se meziročně snížil téměř o 40 %. V části běžných výdajů pokračoval rostoucí trend. Podrobná bilance výdajů obcí je uvedena v tabulce 3.

Tab. 3. Výdaje obcí a DSO v letech 2014-2016 po konsolidaci (v mil. Kč)
Skutečnost Index
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
I. Běžné výdaje 180 252,4 180 998,8 188 983,2 100,4 104,4
z toho Platy a ostatní platby za provedenou práci 28 915,7 29 814,0 31 235,7 103,1 104,8
Nákup materiálu 4 818,7 4 985,5 5 009,1 103,5 100,5
Úroky vlastní 1 781,1 1 502,8 1 326,9 84,4 88,3
Nákup vody, paliv a energie 6 896,3 6 815,2 6 877,0 98,8 100,9
Nákup služeb 30 879,6 30 653,0 31 577,4 99,3 103,0
Ostatní nákupy 18 791,4 17 176,6 19 771,1 91,4 115,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 993,3 4 991,4 5 170,7 100,0 103,6
Neinvestiční transfery podnikatel. subjektům 18 353,0 19 011,9 19 066,8 103,6 100,3
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 5 639,5 6 124,0 6 218,8 108,6 101,5
Neinvestiční transfery příspěv. a podob. org. 37 878,8 40 735,7 41 634,3 107,5 102,2
II. Kapitálové výdaje 90 314,2 85 203,6 52 517,7 94,3 61,6
z toho Investiční nákupy a související výdaje 78 336,4 77 902,7 46 978,2 99,4 60,3
Nákup akcií a majetkových podílů 4 248,1 1 145,2 741,6 27,0 64,8
Investiční transfery podnikatel. subjektům 3 380,2 1 792,6 1 160,6 53,0 64,7
Investiční transfery nezisk. a podobným org. 342,6 288,8 494,2 84,3 171,1
Investiční transfery příspěvk. organizacím 1 567,4 2 186,8 2 372,1 139,5 108,5
Výdaje celkem 270 566,6 266 202,4 241 500,9 98,4 90,7

Běžné výdaje dosáhly 189,0 mld. Kč. Těmito výdaji je zajišťován provoz obcí a jejich organizací. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 8,0 mld. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo vykázáno jak na položkách souvisejících se zajištěním běžného provozu obcí, tak v části transferů poskytovaných z rozpočtů obcí různým subjektům.

Výdaje obcí na platy a ostatní platby za provedenou práci činily celkem 31,2 mld. Kč, což je meziročně o 1,4 mld. Kč více. V rámci této skupiny vzrostly výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1,1 mld. Kč, výdaje na odměny členů zastupitelstev obcí o 0,1 mld. Kč a ostatní osobní výdaje o 0,2 mld. Kč. Na nákup vody, paliv a energie vynaložily obce v souhrnu 6,9 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Výdaje na nákup služeb činily 31,6 mld. Kč (meziroční zvýšení o 1,0 mld. Kč); jedná se především o výdaje na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, nájemné, služby peněžních ústavů, konzultační a poradenské služby, zpracování dat apod. Na ostatní nákupy vynaložily obce 19,8 mld. Kč, proti předchozímu roku to představuje nárůst o 2,6 mld. Kč. Tato skupina zahrnuje poměrně široké spektrum a nárůst byl koncentrován v objemově nejvýznamnější položce, kterou tvoří výdaje na opravy a údržbu (zvýšení o 2,5 mld. Kč). Výdaje na dopravní územní obslužnost činily 5,2 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 0,2 mld. Kč. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům dosáhly 19,1 mld. Kč (meziroční zvýšení o 0,1 mld. Kč). Rozhodující část prostředků směřuje subjektům v odvětví dopravy (nejčastěji dopravní podniky), v roce 2016 to bylo 15,6 mld. Kč, tj. zhruba 81,8 % z objemu těchto transferů. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 6,2 mld. Kč (nárůst o 0,1 mld. Kč). Jsou to zejména transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím apod. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které tvoří objemově nejvýznamnější skupinu transferů poskytovaných z rozpočtů obcí, dosáhly 41,6 mld. Kč (zvýšení o 0,9 mld. Kč). Do této skupiny patří neinvestiční příspěvky zejména organizacím působícím v oblasti vzdělávání a školských služeb, dále organizacím v oblasti kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti. Významnou část tvoří rovněž výdaje v oblasti služeb sociální péče.

Z hlediska odvětvového členění běžných výdajů je dlouhodobě největší objem výdajů vynakládán na činnosti v oblasti místní správy a samosprávy, v roce 2016 zde výdaje dosáhly 41,5 mld. Kč. Dalšími významnými odvětvími z pohledu objemu běžných výdajů jsou doprava (33,8 mld. Kč), vzdělávání a školské služby (27,6 mld. Kč), bydlení a komunální služby (17,7 mld. Kč), ochrana životního prostředí (16,7 mld. Kč).

Kapitálové výdaje obcí činily 52,5 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem klesly o 32,7 mld. Kč (plnění rozpočtu 69,1 %). Jak již bylo uvedeno, výši kapitálových výdajů obcí významně ovlivnil přechod na nové programové období pro čerpání prostředků z fondů EU.

Investiční nákupy a související výdaje, které tvoří objemově nejvýznamnější skupinu výdajů, dosáhly 47,0 mld. Kč, což bylo o 30,9 mld. Kč méně nežli v předchozím roce.

Ke zvýšení došlo naopak v případě investičních transferů příspěvkovým organizacím, jejich objem dosáhl 2,4 mld. Kč (meziročně o 0,2 mld. Kč více), a investičních transferů neziskovým a podobným organizacím, které činily 0,5 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč více).

Pokud jde o odvětvové členění investic, pak dlouhodobě směřují kapitálové výdaje obcí především do odvětví dopravy a vodního hospodářství. Pokles objemu kapitálových výdajů v loňském roce se proto promítl zejména v těchto odvětvích. Objem investic do odvětví dopravy činil 11,1 mld. Kč, což bylo meziročně o 5,4 mld. Kč méně, investice do odvětví vodního hospodářství dosáhly 10,6 mld. Kč, meziročně o 13,9 mld. Kč méně.

Hlavní město Praha

Hospodaření hlavního města Prahy je v rámci výkaznictví sledováno jako rozpočet obcí, ale je to velké specifikum, vždyť objem jeho celkových příjmů představuje zhruba čtvrtinu celkových příjmů všech obcí. V loňském roce hospodařilo hlavní město s celkovými příjmy 74,2 mld. Kč a celkovými výdaji 61,9 mld. Kč. Přebytek hospodaření 12,3 mld. Kč tak dosáhl zhruba stejné výše jako v roce předchozím. Bilanční údaje rozpočtového hospodaření Prahy ukazuje tabulka 4. Podrobněji se zmíníme o kapitálových výdajích (10,8 mld. Kč), které sice mírně vzrostly, přesto jejich úroveň zaostává za obdobím 2009–2014, kdy byl roční průměr 19,6 mld. Kč. Celkově dobré výsledky hospodaření však v Praze vytvořily předpoklady pro snížení dluhu města (z 32,6 mld. Kč na 23,0 mld. Kč, tj. o 9,6 mld. Kč), což zároveň velmi pozitivně ovlivnilo souhrnné údaje o zadluženosti obcí a územních rozpočtů celkem.

Tab. 4. Příjmy a výdaje hlavního města Prahy v letech 2013–2016 (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost Index
2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015
1 2 3 5 6 7
I. Daňové příjmy 42 779,6 45 183,8 47 093,3 51 248,8 105,6 104,2 108,8
II. Nedaňové příjmy 2 859,0 5 937,8 4 341,1 3 559,1 207,7 73,1 82,0
III. Kapitálové příjmy 25,7 133,3 36,7 49,3 518,7 27,6 134,3
IV. Přijaté transfery 17 672,1 18 726,9 19 311,8 19 385,4 106,0 103,1 100,4
Příjmy celkem 63 336,4 69 981,8 70 782,9 74 242,6 110,5 101,1 104,9
Běžné výdaje 45 418,0 46 752,1 48 244,6 51 140,8 102,9 103,2 106,0
Kapitálové výdaje 13 437,5 21 302,9 10 096,9 10 819,2 158,5 47,4 107,1
Výdaje celkem 58 855,5 68 055,1 58 341,6 61 960,0 115,6 85,7 106,2
Saldo příjmů a výdajů 4 480,9 1 926,7 12 441,3 12 282,6 43,0 645,7 98,7

Příspěvkové organizace

Ke konci uplynulého roku bylo evidováno celkem 8 310 příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli byly obce a 599 (tj. 7,2 %) organizací ukončilo své hospodaření s účetní ztrátou. Z hlediska odvětvového členění hlavní činnosti příspěvkových organizací působilo zhruba 86,1 % příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání, přibližně 5,6 % z celkového počtu PO je z oblasti kultury a 3,9 % je z oblasti sociálních věcí.

Dobrovolné svazky obcí

DSO představují specifickou a nejčastější formu spolupráce mezi obcemi. Vznikají za účelem prosazování společných zájmů členských obcí a v loňském roce působilo na území republiky celkem 729 DSO, které hospodařily s příjmy ve výši 3,1 mld. Kč, což bylo výrazně méně nežli v předchozích pěti letech (4,9–8,2 mld. Kč v roce 2015). Důvodem byl pokles objemu přijatých dotací. Výdaje DSO činily 2,2 mld. Kč a směřovaly zejména do odvětví vodního hospodářství (1,4 mld. Kč). Hospodaření DSO skončilo s přebytkem 0,8 mld. Kč (v roce 2015 byl vykázán schodek 0,3 mld. Kč).

Podle materiálů MF ČR