Výdaje obcí na zastupitelstvo

18. 12. 2017 OF 5/2017 Ekonomika

Výdaje obcí na zastupitelstva pokrývají náklady spojené s činností zastupitelů na úrovni obcí, včetně jejich odměn a výdajů na činnost výborů a komisí rad. Tyto náklady, po provedené úpravě odměn pro zastupitele obcí, se budou dále zvyšovat.

V roce 2016 dosáhly výdaje obcí (bez Prahy) na tuto oblast výše 5,1 mld. Kč a meziročně oproti roku 2015 vzrostly o 2,5 %, tj. o 0,1 mld. Kč. Přitom se celkové výdaje obcí v daném období snížily celkově snížily o 11 %, resp. o 22 mld. Kč. V roce 2018 můžeme očekávat podstatně větší nárůst výdajů.

Na celkových výdajích všech obcí (bez Prahy) se výdaje na zastupitelstvo podílely 2,9 % v roce 2016 a 2,5 % o rok dříve. Údaje za letošní rok zatím neznáme, ale v roce 2018 můžeme očekávat podstatně větší nárůst. Nejvyšší podíl výdajů na odměny zastupitelstev vykazují obce nejmenší velikostní kategorie (9,9 %). Tento podíl se snižoval s rostoucí velikostí obcí až na 1,1 % u největších obcí. Mezi kategorií nejmenších obcí a navazující kategorií nebyl rozdíl velký, jinak byl pokles poměrně značný (viz graf 1).

Graf 1. Podíl výdajů na zastupitelstvo podle velikostních skupin (%)
Graf 1. Podíl výdajů na zastupitelstvo podle velikostních skupin (%)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Mezi rokem 2016 a 2015 se výdaje na zastupitelstvo zvýšily o 2,5 %. Nejvyšší růst vykázaly obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999 (3,1 %) a nejnižší tempo měly nejmenší obce (1,8 %).

Výdaje na zastupitelstvo v přepočtu na obyvatele činily v roce 2016 za všechny obce v průměru částku 550 Kč. Nejvyšší byly v případě nejmenších obcí, a to 2003 Kč. Částka na obyvatele se snižuje s rostoucí velikostní kategorií obcí, a to až na 218 Kč na obyvatele. Náklady velkých obcí na činnost zastupitelů jsou v přepočtu na obyvatele zhruba desetkrát menší než u nejmenších obcí (viz graf 2).

Graf 2. Výdaje na zastupitelstvo podle velikostních skupin (Kč na obyvatele)
Graf 2. Výdaje na zastupitelstvo podle velikostních skupin (Kč na obyvatele)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

A jak to vypadá pro obce podle krajů? Nejnižší podíl výdajů spojených s činností zastupitelů na celkových výdajích měly obce Moravskoslezského kraje, a to 2 %, dále obce Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Nejvyšší podíl výdajů na zastupitelstvo na celkových výdajích měl Středočeský kraj a Kraj Vysočina, a to shodně 3,5 % (viz graf 3).

Graf 3. Výdaje na zastupitelstvo podle velikostních skupin v přepočtu na obyvatele (%)
Graf 3. Výdaje na zastupitelstvo podle velikostních skupin v přepočtu na obyvatele (%)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Výdaje na zastupitelstvo se meziročně snížily pouze v jednom kraji, a to v kraji Zlínském (−1,4 %). To je zajímavé, protože v tomto kraji byl podíl kapitálových výdajů na celkových nejvyšší a meziročně navíc vzrostl. Pokles běžných výdajů na zastupitelstvo tak kompenzoval růst kapitálových výdajů. Obce ostatních krajů vykázaly nárůst výdajů na zastupitelstvo, a to od 1,3 % v Jihočeském kraji až po 4,4 % v Karlovarském kraji.

V přepočtu na obyvatele vykázaly nejvyšší výdaje na zastupitelstvo obce kraje Vysočina, a to 671 Kč. Za tímto krajem se umístily obce kraje Středočeského, což jsou kraje s poměrně značným podílem malých obcí. Nejnižší výdaje vykázaly obce kraje Moravskoslezského (400 Kč na obyvatele) a dále obce kraje Ústeckého a Karlovarského. Obdobně jako u podílu výdajů na zastupitelstvo (graf 3) je i přepočet těchto výdajů na obyvatele nejnižší v krajích s velkými obcemi a vysoké výdaje jsou tyto výdaje u krajů s velkým počtem malých obcí Vysočina, Středočeský kraj).

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.