Jak fungují MAS v zahraničí?

9. 11. 2018 OF 4/2018 Zahraničí

Na stránkách časopisu OBEC & finance se pravidelně dozvídáte o místních akčních skupinách v České republice. V tomto článku představím příklady fungování MAS v zahraničí.

Na úvod pár čísel. V rámci minulého programového období (2007–2013) bylo v EU 2416 MAS, které všechny celkem čerpaly 8,9 mld. € z rozpočtu EU. Tyto MAS pokrývají 95 % území EU, na kterém žije 28 % obyvatel EU, což je 143 miliónů osob. Počty místních akčních skupin v jednotlivých zemích Evropské unie jsou patrné z uvedeného grafu.

Graf 1. Počet MAS v jednotlivých státech
Graf 1. Počet MAS v jednotlivých státech
Zdroj: LEADER 2007–2013

Podíváme se na čtyři zahraniční MAS ze čtyř zemí – z Rakouska, Irska, Francie a Itálie. Byť konkrétní data jsou starší, principy zůstávají a stále nás tak může tato zkušenost inspirovat. Data a další poznatky z jednotlivých MAS vychází z mé osobní komunikace s představiteli těchto MAS, kterou jsem s nimi vedl v roce 2008.

Rakousko

Zkušenost MAS LAG Leader + Kamptal ukazuje, že aktivní činnost leží na bedrech pouze několika jedinců. MAS zahrnuje celkem 23 obcí, kde žije cca 50 tis. obyvatel. Z 12 členů MAS jsou pouze čtyři aktivní a mají pro rozvoj MAS zásadní roli. Tato MAS zaměstnává pouze jednoho člověka na plný úvazek. Podstatná část práce je činěna na dobrovolnické bázi.

Přitom tato organizace přispěla k vytvoření 7 nových pracovních míst v regionu s nezaměstnaností cca 6 %. Celkem bylo touto MAS podpořeno 25 projektů celkovou částkou 2 mil. €, tedy v přepočtu necelých 50 mil. Kč.

Jeden z úspěšných podpořených projektů byl zaměřený na marketingové propojení zahrad a vytvoření regionu zahrad jako turistického lákadla. I zde se však potýkají s nezájmem a např. projekt ryby a víno nebyl úspěšný, protože se do něj odmítli důležití aktéři zapojit.

Další charakteristiky této místní akční skupiny jsou zřejmé z uvedené tabulky.

Tabulka: Základní údaje o vybraných zahraničních MAS
Název MAS LAG LEADER + KAMPTAL KILDARE EUROPEAN LEADER TEORANTA PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA BRENNE PLATANI QUISQUINA
Země Rakousko Irsko Francie Italie
Velikost území MAS 979 km2 17 000 km2 1 660 km2 522 km2
Počet obyvatel MAS 50 259 164 000 31 075 35 000
Hustota obyvatel 51 obyv./km2 97 obyv./km2 19 obyv./km2 67 obyv./km2
Počet obcí na území 23 8 měst + 38 vesnic 47 7
Nezaměstnanost v r. 2000 5,4 % 4 % - 18 %
Nezaměstnanost v r. 2006 6,25 % - 6,7 % 16 %
Počet členů MAS 12 21 42 (11 veřejných, 31 soukromých) 9
Počet aktivních členů 4 15 30 2
Počet zaměstnanců 1 6 - 4
Objem peněz z EU 2 000 000 € 3 887 400 € 92 181 € 5 454 000 €
Objem peněz z jiných zdrojů - 1 227 600 € NRDP - 0
Počet podpořených projektů 25 32 - 75
Počet podpořených organizací 25 30 30 70
Počet vytvořených pracovních míst 7 343 (1995–2000) 38 500

V mnoha parametrech se tak jedná o MAS a zkušenost velmi podobnou s praxí v ČR. Možná to je dáno i relativně blízkou historickou a kulturní tradicí ČR a Rakouska.

Irsko

Irsko se od prostředí v České republice naopak v mnohém liší. Jak po geomorfologické, tak i po demografické a historicko-kulturní stránce. Oblast Kildare, kde působí MAS Kildare European Leader Teoranta patří k těm rozvinutějším s relativně nízkou nezaměstnaností. Toto území je též specifické rychlým absorbováním rozvojových aktivit. Kromě činnosti MAS je v tomto regionu silně zastoupena i aktivní politická elita a působí zde také silné podnikatelské osobnosti. Podrobná charakteristika MAS je opět uvedena v tabulce.

Jedná se tak o relativně větší MAS. Tomu odpovídá i počet zaměstnanců a úctyhodný je počet vytvořených pracovních míst, který přesahuje tři sta. A to při celkové nezaměstnanosti pouze 4 %.

Podíl aktivních aktérů je mnohem větší než v Rakousku. Většina členů se aktivně do činnosti MAS zapojuje. Zaměření podpořených projektů bylo především v oblasti vzdělávání, výměny zkušenosti a podpory mladých lidí.

Problémy MAS zaznamenává spíše v technické rovině. V neustálém ladění procesů a komunikaci se zapojenými aktéry.

Francie

Z Francie jsem vybral pro srovnání MAS z oblasti přírodního parku Brenne, která se aktivně zaměřuje na přilákání mladých lidí na venkov, zejména vytvářením nových podnikatelských a pracovních příležitostí pro mladé. Snaží se aktivně zvrátit negativní demografickou strukturu venkova. Základní charakteristika MAS je také uvedena v tabulce.

MAS operuje na území s velmi nízkou hustotou obyvatel. Má poměrně velký počet členů a podíl aktivních je podobně jako v Irsku nadpoloviční.

MAS čerpala velmi nízké dotace (pouze 92 tis. €) a přesto se podařilo realizovat 50 projektů, díky nimž bylo vytvořeno téměř 40 nových pracovních míst převážně pro mladé lidi. Vzniklo přes 20 nových firem. Je vidět, že ne vždy je podpora regionu závislá na penězích. Aktivní přístup místních aktérů může nahradit milióny korun.

V této MAS potvrzují důležitost využívání principu subsidiarity. Na tom je založena metoda LEADER[1]. Projekt MAS Parc Naturel Regional de la Brenne by nebylo možné při centrálním plánování či plošném nařízení obdobných projektů z úrovně národního ministerstva realizovat. Myšlenka soutěže podnikatelských projektů a studentských námětů vzešla od místních představitelů, kteří též museli vyvinout značné úsilí, aby tento projekt prosadili v rámci programu Leader + a aby pro něj též získali podporu dostatečného počtu místních firem. Jako sponzory, poradce a konzultanty. Díky osobnímu nasazení několika místních aktérů se projekt podařilo úspěšně zrealizovat a výsledky jsou jasně měřitelné. Objem peněz, který byl projektu poskytnut z programu Leader +, byl nezbytný pro realizaci projektu; i s větší sumou peněz, ale bez zapojení a nasazení místních aktérů, by však projekt úspěšný nebyl.

Itálie

Z Itálie jsem zvolil MAS z jihu Itálie, a to přímo ze Sicílie. Tento region trpí velikou nezaměstnaností (16 % v roce 2006) a disponuje specifickým kulturním pozadím. Nejedná se o nijak velikou MAS, přesto disponuje čtyřmi zaměstnanci na plný úvazek. A i zde se na životě MAS aktivně podílí pouze několik aktivních jedinců.

75 podpořených projektů, 500 nově vytvořených míst a cca 5,5 mil. € investovaných prostředků osvětluje počet zapojených zaměstnanců. Zajímavá je negativní zkušenost s působením místních orgánů. Ty život MAS nijak neusnadňují, přestože MAS jednoznačně přináší celému regionu užitek. Díky MAS byl do chudého regionu doveden vysokorychlostní internet a další aktivity, který celkově život místních obyvatel oživily. Žel, i v některých regionech v ČR se stále objevují starostové a zastupitelé, kteří nevidí v činnosti MAS nějaký zásadní přínos pro území obce. A to přes objem prostředků, které tyto organizace do regionu evidentně přivedly.

Podrobnější informace o MAS jsou také uvedeny v tabulce.

Závěr

Co si můžeme z této sondy do zahraničí odnést? Problémy, které prožívají české MAS nejsou tak ojedinělé. Přestože historie MAS je v České republice oproti výše uvedeným zemím podstatně kratší, v současné době jsme prakticky na stejné úrovni, co se týká zkušeností, personálního vybavení a míry zapojení do evropských programů.

Neměli bychom ovšem zapomínat, že hlavní přínos MAS je v mobilizaci místního sociálního kapitálu. Sebevětší finanční prostředky, které nebudou spojeny s posilováním místních aktérů trvalou změnu v regionu nepřinesou. Pokud bude současných „tučných“ let využito k propojování spolupráce místních aktérů, budou podporovány projekty využívající místní partnerství a nové podnikatelské příležitosti, můžeme očekávat trvalý rozvoj regionů. A to i když někdy evropské finanční zdroje „vyschnou“. Aktivizovaný sociální kapitál je podivuhodnou ekonomickou silou. Ale o tom třeba zas někdy příště…

V článku bylo čerpáno z těchto pramenů

  • LEADER 2007–2013 implementation update. Leader/CLLD subgroup meeting. Brussels. 21. 4. 2015.
  • SKÁLA, Vít. Mohou místní akční skupiny v ČR plnit roli strategického partnera menších obcí pro uplatňování prvků strategického vládnutí na venkově? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, katedra Veřejné a sociální politiky, 2009. s. 193. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Poznámky

  1. V tomto programovém období se místo LEADER používá pojem CLLD.

Autor vystudoval mj. Fakultu sociálních věd UK, obor veřejná a sociální politika, kde získal dva doktoráty v oblasti regionálního rozvoje. Podílel se na rozvoji MAS v ČR, tvorbě strategií LEADER několika MAS. Je předsedou MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Pravidelně publikuje na portálu Policy.eu.

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.