Financování přenesené působnosti v roce 2019

20. 12. 2018 OF 5/2018 Ekonomika

Podzimní měsíce jsou obvykle na obecních a městských úřadech spojeny s přípravou a projednáváním rozpočtů samospráv na další rok. Nejinak je tomu i letos, i když se možná samotné schvalování rozpočtů posune ke konci roku, vzhledem k nástupu nových zastupitelů po komunálních volbách.

Nezbytnou součástí rozpočtů samospráv jsou i příjmy z příspěvku na výkon státní správy. Hned na úvod uvádím, že neoddělitelnou součástí příjmů obcí jsou i příjmy ze správních poplatků a sankčních plateb inkasovaných při výkonu přenesené působnosti a v řadě agend se nejedná o zanedbatelné příjmy.

V současné době (začátek listopadu) ještě není o konečné verzi rozdělení příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce rozhodnuto, neboť se jedná o součást návrhu zákona o státním rozpočtu, který projednává Poslanecká sněmovna.

Větší objem prostředků

Pro rok 2019 bude v rámci příspěvku na výkon státní správy několik novinek. Do obcí dostane více finančních prostředků, a to o více než 10 % celkového objemu, v absolutních číslech bude nárůst více než 850 mil. Kč pro obce, a dalších 120 mil. Kč pro krajské úřady. Celkově půjde na příspěvek pro obce včetně Prahy 10,4 mld. Kč, což je nejvíc od roku 2009.

Při určování příspěvku pro konkrétní obec nicméně není možné postupovat mechanicky, že se k částce určené pro rok 2018 připočte 10 %. Důvodů je několik. Prvním z nich je, že dochází ke změnám obyvatel v jednotlivých obcích a při kumulativní konstrukci příspěvku má na konkrétní částku vliv i změna počtu obyvatel v obcích ve správních obvodech v jednotlivých působnostech dané obce s vyšší než základní působností.

Rozšíření výkonového modelu

Obce s rozšířenou působností vykonávají od 1. ledna 2018 v rámci úřadů územního plánování novou agendu spočívající ve vydávání závazných stanovisek pro umístění stavby. Vzhledem k tomu, že tato působnost se nově objevila za celý správní obvod ORP, došlo na řadě úřadů k velkým časovým prodlevám ve vyřizování této agendy. Ministerstvo vnitra zpracovalo indikativní šetření dopadu nové činnosti na úřady. Zátěž je zhruba dvojnásobná oproti předpokladům navrhovatele změny a tomu je třeba obdobně provést personální posílení. Proto bude na tuto agendu vyčleněno v roce 2019 pro obce ORP 207 mil. Kč. Rozdělení této částky ovšem nebude probíhat klasicky na základě velikosti správního obvodu v počtu obyvatel, ale na základě náporu činnosti na jednotlivé úřady. Ten je vyjádřen počtem vydaných stanovisek v jednotlivých správních obvodech v roce 2017. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 tuto agendu vykonávaly všechny stavební úřady, došlo k součtu vydaných stanovisek za všechny stavební úřady v daném obvodu ORP. Toto rozdělení daleko lépe reaguje na rozdíly, které v rámci ČR existují v míře stavební výstavby. Do příspěvku na výkon státní správy tedy přibyla další výkonová složka při rozdělení prostředků.

Dosud existující výkonové platby zůstávají i pro rok 2019. Jedná se o veřejné opatrovnictví, kde zůstává částka 29 000 Kč na opatrovance a rok, přičemž rozhodným datem je 31. březen 2018. Počty evidovaných opatrovanců v jednotlivých obcích jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra. Pro rok 2019 dochází k nárůstu počtu opatrovanců, tedy i nárůstu alokované finanční částky, která bude činit 310 mil. Kč, což je o 20 mil Kč více než v roce 2018. V případě platby za občanské průkazy došlo k její valorizaci vzhledem k růstu mezd ve veřejném sektoru, pro rok 2019 je částka 118 Kč za nabranou žádost o vydání občanského průkazu. Celkově je takto distribuováno 161,1 mil. Kč. Zkušenost aplikace této výkonové platby ukazuje pozitivní efekty, kdy dojde k lepšímu ocenění výkonných úřadů, neboť mezi jednotlivými ORP existují relativně velké rozdíly, když data o počtu vydaných občanských průkazech vztáhneme na průměr počtu vydaných OP vůči celostátnímu průměru. Tento krok má rovněž motivační efekt pro úřady zejména z hlediska rozsahu úřední doby, kvality poskytovaného servisu, objednávání občanů apod.

Financování jednotných kontaktních míst, poradenských center na 14 živnostenských úřadech, prošlo také valorizací. Celkově bude rozděleno 6,1 mil. Kč, a to podle počtu řešených dotazů zanesených do informačního systému SINPRO.

Do příspěvku jsou zaneseny drobné změny nastalé ve správních obvodech dílčích působností, změny v počtu obyvatel a také změna na pracovišti Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, který má ze zákona povinnost mít detašované pracoviště v Praze, vzhledem k omezení rozsahu služeb poskytovaných na tomto pracovišti, došlo ke snížení částky určené na zvláštní postavení Brandýsa.

Matriční úřady

V současné době zůstává zatím nedořešené financování matričních úřadů. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu počítá s výkonovým způsobem financování matrik, které je postavené na platbách za jednotlivé typy prvozápisů. Konkrétně 897 Kč za narození, 3588 Kč za uzavření manželství nebo partnerství a konečně 1794 Kč za prvozápis úmrtí. Tyto částky v sobě nezahrnují pouze částku za provedené prvozápisy, to by musely být zhruba ve výši 300 Kč, ale i další úkony, které s tím souvisejí – např. dojezd na svatbu, ale díky navyšujícím koeficientům i další činnosti matrik, na které nejsou správní poplatky. Typicky se jedná např. o souhlasné prohlášení určení otcovství, změnu jména či příjmení a další agendy. Takovýto způsob financování měl zohlednit zvláště velmi zatížené matriky.

Matriční agenda je přibližně z 85 % koncentrována do měst nad 10 tis. obyvatel, především díky koncentraci porodnic, kde probíhá naprostá většina narození, a institucí, kde nejčastěji dochází k úmrtím. Na základě provedené analýzy byla také identifikována úspora na matriční agendě ve výši přibližně 150 mil. Kč, ty byly přesunuty částečně na posílení základní působnosti obcí, částečně působnost pověřených obecních úřadů a částečně na působnost ORP.

Nicméně v Poslanecké sněmovně je na základě rozhodnutí ministra vnitra změnu financování matrik o rok odložit a umožnit tak další diskuzi s obcemi připraven pozměňovací návrh, který výkonový model u matrik odkládá a zachovává financování matrik na základě velikosti správních obvodů v počtu obyvatel, tak jak bylo nastaveno doposud. Obě verze mají samozřejmě odlišný dopad na konkrétní obce s matrikou.

Vzhledem k tomu, že obě verze rozpočtu příspěvku na jednotlivé obce mají odlišný dopad na konkrétní obce, není možné zatím zveřejnit na webových stránkách MV ČR matici s propočtem příspěvku pro jednotlivé obce. O konečné variantě bude rozhodnuto na půdě Poslanecké sněmovny v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Poté bude schválená verze neprodleně zveřejněna.

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR