Vláda navrhuje změny v oblasti dopravního plánování

10. 1. 2019 OF 5/2018 Doprava

V České republice působí na 960 veřejnoprávních subjektů, které zajišťují veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou, drážní a jinou dopravou. Přestože převážnou část z těchto objednatelů veřejné dopravy tvoří obce, jejich účast na dopravním plánování byla doposud spíše omezená.

Jaroslav Menčík
Jaroslav Menčík

Ministerstvo dopravy již dříve avizovalo, že v návaznosti na proběhlé změny v legislativě EU bude třeba do dopravního plánování obce více zapojit. Tyto avizované změny nyní nabyly konkrétní obrysy, neboť vláda dne 24. října 2018 schválila návrh novely zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, která kromě jiného předpokládá právě i širší zapojení obcí do procesu dopravního plánování. Cílem tohoto příspěvku je shrnout hlavní změny v dopravním plánování předpokládané uvedenou novelou.

Specifikace závazků veřejné služby

Důvody vládou zmiňovaných změn v oblasti dopravního plánování je třeba hledat v nařízení (EU) č. 2016/2338, které s účinností od 24. prosince 2017 novelizovalo nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Po uvedené novelizaci totiž nařízení (ES) č. 1370/2007 nově ukládá všem objednatelům veřejné dopravy povinnost stanovit specifikace závazků veřejné služby v oblasti poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a jejich oblast působnosti.

Za účelem konkretizace výše uvedené povinnosti v národní legislativě vypracovalo Ministerstvo dopravy již zmíněný návrh novely zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Ten předpokládá, že dopravní plánování se bude do budoucna provádět jednak prostřednictvím koncepce veřejné dopravy státu, a jednak prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území pořizovaných jednotlivými objednateli veřejné dopravy včetně obcí.

Koncepce veřejné dopravy

Koncepce veřejné dopravy je v navrhované novele pojata jako výchozí dopravně-plánovací dokument, který má dle důvodové zprávy stanovit hlavní cíle a priority veřejné dopravy v celorepublikových a mezinárodních souvislostech. Koncepci veřejné dopravy bude pořizovat Ministerstvo dopravy a následně schvalovat vláda, a to pro území celé České republiky a na dobu nejméně 5 let. V této souvislosti lze dle Ministerstva dopravy předpokládat, že koncepce veřejné dopravy bude zpracovávána na delší období tak, aby lépe korespondovala např. Dopravní politice České republiky (která je aktuálně vydávána na období 7 let) nebo cyklickým obdobím dotačních programů Evropské unie. Podle navrhované novely by koncepce veřejné dopravy měla být schválena nejpozději do 31. prosince 2020.

Obsah koncepce

Po obsahové stránce by koncepce veřejné dopravy měla vymezovat:

  1. hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel se zvláštním přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci,
  2. hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a rozmístění hlavních přestupních uzlů na celostátní úrovni,
  3. základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti a
  4. nástroje pro její realizaci.

Za pozornost stojí, že Ministerstvo dopravy bude povinno projednat návrh koncepce veřejné dopravy nejen s dalšími státními organizacemi, jako např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře a ministerstvy, ale také se sdruženími obcí s celostátní působností, kraji a zástupci dopravců.

Plány dopravní obslužnosti území

Povinnost pořizovat plány dopravní obslužnosti území ukládá státu a krajům již stávající zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Dle navrhované novely by však do budoucna měly plány dopravní obslužnosti pořizovat i obce, které zajišťují nebo hodlají zajišťovat dopravní obslužnost. První plán dopravní obslužnosti území budou obce dle navrhované novely povinny pořídit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti navrhované novely.

Obsah plánů dopravní obslužnosti

Plány dopravní obslužnosti území budou stejně jako koncepce veřejné dopravy pořizovány na dobu nejméně 5 let a budou obsahovat zejména:

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,
  4. pokud se stát a kraje objednatelé harmonogram a způsob integrace podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
  5. maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem,
  6. další údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Ve vztahu k poslednímu bodu je na místě připomenout, že nařízení (ES) č. 1370/2007 již nyní požaduje, aby objednatelé při stanovení specifikací závazků veřejných služeb v přepravě cestujících a jejich oblastí respektovaly zásadu proporcionality a aby tyto specifikace a kompenzace za čisté finanční dopady závazků veřejné služby dosahovaly cílů politiky veřejné dopravy nákladově efektivním způsobem a finančně zabezpečovaly poskytování veřejné přepravy cestujících v souladu s požadavky stanovenými v politice veřejné dopravy z dlouhodobého hlediska.

Povinnosti pro obce

Plány dopravní obslužnosti území musí být dle navrhované novely v souladu s koncepcí veřejné dopravy schválenou vládou, přičemž do souladu s ní budou muset být obcemi a dalšími objednateli uvedeny vždy nejpozději do jednoho roku ode dne schválení koncepce veřejné dopravy. S ohledem na tuto závaznost koncepce veřejné dopravy pro obce (jakož i jiné objednatele veřejné dopravy) lze doporučit, aby se obce s navrhovanou koncepcí veřejné dopravy důkladně seznámily a v případě potřeby k ní včas uplatnily své připomínky.

Zástupci obcí již před schválením předmětného návrhu novely namítali, že nová povinnost pořizovat plány dopravní obslužnosti bude zejména u malých obcí spojena s nepřiměřenými administrativními nároky, a navrhovali její zmírnění. Tyto připomínky však Ministerstvo dopravy odmítlo, když k připomínce Jihomoravského kraje výslovně konstatovalo, že „Unijní právo neumožňuje stanovit výjimku z této povinnosti ani u malých obcí, nelze ji tedy stanovit ani v návrhu zákona.“

Jistou úlevu pro obce nicméně může znamenat možnost, aby více objednatelů pořídilo společný plán dopravní obslužnosti území. Lze předpokládat, že tímto způsobem budou postupovat například sousední obce (popř. i v součinnosti s krajem) v oblastech s vyšší hustotou osídlení nebo v oblastech s integrovanými dopravními službami.

Schválený návrh novely výslovně nestanoví, který orgán obce má plán dopravní obslužnosti území schválit. Lze předpokládat, že tímto orgánem bude zpravidla zastupitelstvo obce. Navrhovaná novela zákona však rovněž umožňuje, aby obec pověřila pořízením plánu dopravní obslužnosti území organizátora veřejné dopravy. Před schválením plánu dopravní obslužnosti území obce v každém případě budou povinny projednat jeho návrh s krajem, v jehož územním obvodu se obec nachází. Po schválení plánu dopravní obslužnosti území jej bude obec povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pozor na nerespektování vlastního plánu dopravní obslužnosti území

Ačkoliv by se mohlo zdát, že plány dopravní obslužnosti jsou koncipovány pouze jako formální politické dokumenty bez přímé návaznosti na realitu zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, nebude tomu tak. Navrhovaná novela zákona totiž ukládá každému objednateli novou povinnost zajišťovat dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby v přepravě cestujících byly poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území platným v okamžiku uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, v okamžiku zahájení jejich poskytování.

Pokud by obec nebo jiný objednatel v rozporu s výše uvedenou povinností nezajišťovala dopravní obslužnost v souladu s jí pořízeným plánem dopravní obslužnosti území, vystavovala by se riziku odpovědnosti za přestupek, za který by dle navrhované novely měla hrozit pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Lze tedy doporučit, aby všechny obce objednávající veřejnou dopravu v rámci přípravy nabídkových řízení a návrhů smluv o veřejných službách důkladně prověřovaly, zda je jimi zamýšlená smlouva v souladu s platným plánem dopravní obslužnosti území.

Shrnutí na závěr

Návrh novely zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, který dne 24. října 2018 schválila vláda, předpokládá významné změny v oblasti dopravního plánování. Klíčovým dokumentem bude do budoucna koncepce veřejné dopravy státu pořizovaná Ministerstvem dopravy a schvalovaná vládou, která bude závazná pro jednotlivé objednatele veřejné dopravy včetně obcí. Právě obce, které zajišťují dopravní obslužnost svého území, budou do budoucna nově povinny pořizovat plány dopravní obslužnosti území a řídit se jimi při objednávání veřejné dopravy. Ačkoliv předmětný návrh novely zákona o veřejných službách v přepravě cestujících čeká ještě legislativní proces v Parlamentu, lze doporučit, aby se na ni obce začaly pomalu připravovat, a to už jen z toho důvodu, že na pořízení plánu dopravní obslužnosti území zřejmě obce budou mít relativně krátkou lhůtu v délce jednoho roku.

Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M., advokát