Nový způsob financování municipálních projektů

31. 1. 2019 OF 5/2018 Ekonomika

Na úhradu investičních záměrů obcí a měst lze využít i jiné finanční nástroje než klasický bankovní úvěr.

Při řešení investičních potřeb v municipálním sektoru je nutné překonat rozdílné představy investora a zhotovitele. Zatímco obec potřebuje zpravidla splácet náklady investice postupně po delší časové období, zájmem dodavatele je získat úhradu co nejdříve po předání díla. Tento problém je obvykle nutné překonat některým z finančních nástrojů a ČSOB nabízí i jiné řešení, než je prvoplánový bankovní úvěr. Principem je postoupení pohledávky z dodavatelského úvěru od zhotovitele na banku.

Úspěšné příklady z praxe

Uvedená forma financování se například opakovaně využila jako alternativa ke klasickému bankovnímu úvěru při realizaci projektů se zaručenou úsporou energie; ty svým charakterem a návratností z dosažených úspor mají délku splatnosti až 15 let.

Investor Délka splatnosti
Pardubický kraj 10 let
Moravskoslezský kraj 10 let
Nemocnice Jihlava 12 let
Město Klatovy 8 let

Takto lze financovat nejen standardní energetické projekty či projekty se zaručenou úsporou energie, ale i projekty z kategorie „smart cities“, jako jsou parkovací systémy nebo dobíjení elektrických aut či autobusů. Rovněž tak lze financovat i běžné stavební práce, jako jsou opravy silnic a budov, výstavba sportovních stadionů, zřízení čističek odpadních vod či zajištění komplexního řešení odpadového hospodářství obce.

Jak to funguje

Dodavatel, jakým je např. stavební firma, uskuteční projekt nebo dodá službu komunálnímu nebo regionálnímu odběrateli, kterým může být obec, město, kraj nebo i konkrétní zařízení, jako je například nemocnice, a podle potřeby odběratele mu poskytne odloženou splatnost. Tím dodavateli vznikne pohledávka, kterou po řádném dokončení díla a jeho plně funkčním předání postoupí bance. Ta pohledávku dodavateli profinancuje a odběratel nadále splácí podle původně sjednaného kalendáře, jen příjemcem splátek se mezitím stane banka, na kterou pohledávka byla postoupena. Uvedený postup přináší značné výhody pro obě strany. Pro dodavatele tato metoda znamená zlepšení cash-flow a snížení objemu pohledávek v bilanci. Zároveň má i lepší přístup k případnému provoznímu úvěru, který by mohl pro realizaci projektu potřebovat. Navíc také může prokázat vyšší konkurenceschopnost, protože jako součást služeb nabízí i financování své dodávky.

Schéma: Netradiční financování investic
Schéma: Netradiční financování investic

Investora takové řešení nijak neomezuje

v tom, jak předem specifikuje časové i objemové rozložení splátek závazku, a může tak učinit podle možností svého rozpočtu. Podstatnou výhodou je stanovení pevné výše celkových nákladů ještě před vlastním zahájením investice. Náklady jsou totiž předem fixovány a ani během realizace dodávky ani během splácení se nijak nemění, a to i přes případný aktuální nárůst úrokových sazeb. Navíc investor není zatížen administrativou, protože s bankou jedná dodavatel, který vyřídí všechny náležitosti. Především však financování postoupením pohledávky neovlivňuje ukazatel dluhové služby investora, protože je stále vykazováno jako závazek z obchodního styku, nikoli jako bankovní úvěr. Při tomto způsobu financování město nebo obec organizuje jen jeden typ výběrového řízení, a to na vlastní stavební práce, dodávky nebo projekt. Současně očekává, že dodavatel zajistí zároveň i financování realizace projektu tak, že odběrateli nabídne svůj dodavatelský úvěr ve formě možnosti rozložení splátek do delšího časového horizontu, tedy až na 15 let.

Richard Čada