Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun

5. 3. 2019 OF 1/2019 Ekonomika

V roce 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu částky 1403,9 mld. Kč a celkové výdaje 1401,0 mld. Kč. Saldo hospodaření státního rozpočtu tak dosáhlo přebytku ve výši 2,9 mld. Kč, což je druhý nejlepší výsledek od roku 1996.

I přes to, že schválený rozpočet výdajů byl překročen o 36,5 mld. Kč, převážil efekt překročení rozpočtu příjmů o 89,4 mld. Kč. Na tom se podílely všechny hlavní složky příjmů. Nejvíce překročily rozpočet příjmy z rozpočtu EU a FM (o 49,2 mld. Kč).

Ministerstvo financí informovalo o výsledku rozpočtového roku 2018, se kterými ve zkrácené formě seznamujeme v tomto textu. Jde o výsledky státního rozpočtu, přičemž podrobnou analýzu hospodaření obcí a krajů budeme podrobně prezentovat v dubnovém vydání. Již nyní je zřejmé, že inkaso obcí a krajů ze sdílených daní bylo v roce 2018 o 28,9 mld. Kč větší než v roce 2017, obce získaly o 23,3 mld. Kč více, kraje o 5,6 mld. Kč více (viz tabulka 1).

Tab. 1. Inkaso sdílených daní obcí a krajů (mld. Kč)
  2017 2018
Obce Kraje Obce Kraje
DPH 81,7 34,0 97,5 36,9
DPFO 47,3 16,9 54,0 19,3
DPPO 40,2 15,2 41,0 15,5
Celkem 169,2 66,1 192,5 71,7

Vývoj základních parametrů státního rozpočtu od roku 2013 včetně predikce do roku 2020 ukazuje graf 1. Historický vývoj hospodaření státního rozpočtu je patrný z grafu 2.

Graf 1. Vývoj základních parametrů státního rozpočtu v letech 2013 až 2019 vč. EU a FM (mld. Kč)
Graf 1. Vývoj základních parametrů státního rozpočtu v letech 2013 až 2019 vč. EU a FM (mld. Kč)
Graf 2. Historický vývoj hospodaření státního rozpočtu (mld. Kč)
Graf 2. Historický vývoj hospodaření státního rozpočtu (mld. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně výrazně vzrostly o 130,3 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Napomohly tomu všechny hlavní složky příjmů – daňové příjmy s růstem o 36,5 mld. Kč, tj. o 5,3 %, pojistné na sociální zabezpečení s růstem o 46,9 mld. Kč, tj. o 10,0 % i ostatní příjmy tažené zejména růstem prostředků přijatých z rozpočtu EU a FM.

Daňové příjmy

Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení překročily plánovanou výši o 19,7 mld. Kč, tj. o 1,6 %.

Celkové daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení byly o 3,5 mld. Kč vyšší než rozpočtované, což znamená, že byly naplněny s vysokou mírou přesnosti na 100,5 %.

Inkaso DPH ve výši 279,0 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 13,0 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočet této daně byl na úrovni státního rozpočtu téměř dodržen – k jeho naplnění chybělo 1,9 mld. Kč, tj. 0,7 %. Hlavním důvodem výpadku inkasa bylo neplánované odložení účinnosti třetí a čtvrté fáze EET.

Celoroční plánovaný růst celostátního inkasa DPH vycházel z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 159,3 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 4,5 mld. Kč, tj. o 2,9 %, a překročení výše dané rozpočtem o 4,6 mld. Kč, tj. o 3,0 %.

Celkové inkaso daně z příjmů fyzických osob za rok 2018 dosáhlo výše 146,5 mld. Kč, což znamenalo překročení rozpočtu o 1,1 mld. Kč a plnění rozpočtu na 100,8 %.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 117,5 mld. Kč. To představovalo mírné nenaplnění rozpočtu o 0,9 mld. Kč, tj. pouze o 0,8 %, a meziroční růst o 2,3 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Důvodem mírného nenaplnění rozpočtu je vývoj jedné ze složek této daně, a to sice inkasa zvláštní sazby daně z příjmů právnických osob.

inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč, tj. o 8,2 % dosáhlo 13,6 mld. Kč, se v roce 2018 nepočítalo s žádnými legislativními změnami, které měly mít zásadní dopad na inkaso daně. K očekávané stagnaci realitního trhu zatím pravděpodobně v tak velké míře nedošlo a rozpočet této daně tak byl překročen poměrně výrazně o 1,6 mld. Kč, tj. o 13,6 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 513,1 mld. Kč znamenaly překročení rozpočtu o 16,2 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Meziročně vzrostly o 46,9 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Vysoký růst inkasa vycházel z rostoucích příjmů obyvatelstva a vyšší zaměstnanosti.

Transfery a nedaňové příjmy

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 165,0 mld. Kč představovaly plnění rozpočtu po změnách na 153,5 % (překročení o 57,5 mld. Kč) a meziročně byly vyšší o 47,0 mld. Kč, tj. o 39,8 %. Na jejich růstu i plnění se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a z FM. Jejich výše 119,4 mld. Kč znamenala překročení rozpočtu po změnách o 37,0 mld. Kč a byla meziročně vyšší o 42,4 mld. Kč, což výrazně ovlivnilo i inkaso 23,9 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje byly v roce 2018 čerpány v objemu 1 401,0 mld. Kč, což proti skutečnosti roku 2017 představovalo meziroční růst o 121,2 mld. Kč, tj. o 9,5 %.

Běžné výdaje

Růst celkových výdajů ovlivnily meziročně vyšší běžné výdaje o 83,3 mld. Kč (tj. o 7,0 %). Z nich nejvíce rostly výdaje na důchody vyšší o 19,4 mld. Kč, dále dotace na přímé náklady základních a středních škol vyšší o 13,6 mld. Kč, výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy vyšší o 13,4 mld. Kč a také transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách vyšší o 3,6 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ty dosáhly 556,6 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 158,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 18,9 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 115,7 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na celý rok ve výši 109,8 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 68,4 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 3,1 mld. Kč, tj. o 4,8 %.

Kapitálové výdaje

dosáhly 119,6 mld. Kč, což představovalo 128,1 % rozpočtu po změnách. Z celkové částky bylo 64,7 mld. Kč určeno na financování společných programů EU a ČR.

Rostoucí investiční aktivitu státu potvrzuje i skutečnost, že za poslední 4 měsíce bylo v rámci kapitálových výdajů ze státního rozpočtu čerpáno 71,2 mld. Kč, zatímco za období prvních 8 měsíců to bylo jen 48,5 mld. Kč. Prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let bylo v rámci kapitálových výdajů čerpáno 53,3 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2018 přebytkem 2,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2017 výsledek lepší o 9,1 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové, tak výdajové straně by saldo představovalo meziročně horší výsledek o 0,9 mld. Kč.

Graf 3. Rozdíl mezi skutečností a schváleným rozpočtem 2019 (mld. Kč)
Graf 3. Rozdíl mezi skutečností a schváleným rozpočtem 2019 (mld. Kč)

Na grafu 3 je přehled položek příjmové a výdajové části státního rozpočtu, které nejvíce ovlivnily rozdíl mezi skutečností a schváleným rozpočtem na rok 2017. Graf 4 ukazuje historický vývoj státního dluhu v absolutní hodnotě (mld. Kč) i v podílu k hrubému domácímu produktu (%).

Graf 4. Vývoj státního dluhu České republiky jako podíl HDP
Graf 4. Vývoj státního dluhu České republiky jako podíl HDP

Podle materiálů Ministerstva financí