Příjmy a výdaje krajů

30. 7. 2020 OF 2–3/2020 Ekonomika

Celkové příjmy krajů činily 238,5 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 32,7 mld. Kč. Obdobně jako v předchozích dvou letech se na růstu celkových příjmů krajů podílely především přijaté transfery, jejich nárůst představoval téměř 78 % z celkového zvýšení příjmů.

Podle druhového členění příjmů krajů tvoří daňové příjmy 31,43 %, nedaňové příjmy 2,8 %, kapitálové příjmy 0,17 % a objemově nejvýznamnější zdroj příjmů rozpočtů krajů představují transfery. V roce 2019 činil celkový objem přijatých transferů 156,5 mld. Kč. Na výkon přenesené státní správy kraje získaly 1,3 mld. Kč. Nejvýznamnější zdroj příjmů krajů představují transfery a půjčky poskytované přímo z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přijaly kraje celkem 121,4 mld. Kč, což souvisí především s růstem platů učitelů

Celkové výdaje krajů dosáhly 232,7 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 27 mld. Kč. Běžné výdaje krajů činily 200,4 mld. Kč. V objemově nejvýznamnější části, kterou tvoří neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, dosáhly výdaje 151,9 mld. Kč.

Neinvestiční transfery poskytovaly kraje ze svých rozpočtů také přímo ostatním územním rozpočtům. Jejich celková výše dosáhla 5,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje činily 32,3 mld. Kč, meziročně vzrostly o 2,2 mld. Kč. Kapitálové výdaje rostou již třetím rokem po sobě. Kraje dlouhodobě největší objem prostředků investují do oblastí dopravy, vzdělávání a zdravotnictví.

Hospodaření krajů skončilo přebytkem ve výši 5,8 mld. Kč, v roce předchozím činil přebytek pouze 0,1 mld. Kč. Kladné saldo vykázalo všech 13 krajů.

Na bankovních účtech vykázaly kraje (včetně příspěvkových organizací) 54 mld. Kč, což bylo meziročně o 6,6 mld. Kč více. Stav finančních prostředků na bankovních účtech ke konci roku 2019 byl zhruba dvojnásobně vyšší nežli v roce 2015.

Příspěvkové organizace zřizované kraji – ke konci roku 2019 vykonávalo činnost celkem 1848 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem byly kraje. Z celkového počtu příspěvkových organizací jich 1796 (tj. zhruba 97,2 %) vykázalo účetní zisk nebo vyrovnané hospodaření. Z hlediska odvětvové struktury převažují organizace působící v oblasti vzdělávání, tvoří 66,2 % Významným odvětvím je dále oblast sociálních věcí, kde působilo 21,7 % z celkového počtu organizací.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů krajů (mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2018 Rozpočet 2019 Skutečnost k 31. 12. 2019 % plnění rozp. Index 2019/2018
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 68 969,3 75 700,0 75 700,0 74 975,6 99,0 108,7
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 18 563,9 21 200,0 21 200,0 20 983,6 99,0 113,0
  Daně z příjmů právnických osob 14 800,2 16 300,0 16 300,0 16 759,4 102,8 113,2
  Daň z přidané hodnoty 35 509,2 38 100,0 38 100,0 37 095,0 97,4 104,5
  Daně a poplatky z vybr. činností 95,9 100,0 100,0 137,5 137,5 143,4
II. Nedaňové příjmy příjmy (po konsolidaci) 5 457,8 4 480,0 4 480,0 6 674,3 149,0 122,3
III. Kapitálové příjmy 317,6 309,7 309,7 409,2 132,1 128,8
Vlastní příjmy 74 744,7 80 489,7 80 489,7 82 059,0 101,9 109,8
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 131 059,7 147 798,7 160 666,5 156 480,1 97,4 119,4
Příjmy celkem (po konsolidaci) 205 804,4 228 288,4 241 157,4 238 539,1 98,9 115,9
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 175 661,0 194 538,4 194 354,0 200 430,4 103,1 114,1
II. Kapitálové výdaje 30 061,0 23 922,5 36 974,7 32 278,5 87,3 107,4
Výdaje celkem (po konsolidaci) 205 722,0 218 460,9 231 328,7 232 708,9 100,6 113,1
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 82,4 9 827,5 9 827,5 5 830,2 59,3