K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Koncepce rozvoje venkova

Datum: 3. 9. 2020, zdroj: OF 2–3/2020, rubrika: Regiony

Vláda schválila Koncepci rozvoje venkova, což je materiál, který je základem pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj regionů ČR.

Venkovské oblasti v České republice jsou mimořádně různorodé, přesto je však spojují společné rozvojové problémy a potřeby, které vyžadují koncepční přístup, jasnou vizi a jasné cíle. „Venkov je jednou z priorit MMR a Koncepce rozvoje venkova je logickým vyústěním našeho zájmu o řešení problémů jeho rozvoje,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Po Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ je Koncepce rozvoje venkova další cestou, kterou bude MMR ve spolupráci se všemi partnery koordinovat rozvoj území. Materiál je postaven na rozsáhlých vědecko-výzkumných vstupech, na šetřeních v území mezi lokálními a regionálními aktéry, ale také na diskusích s nejdůležitějšími aktéry rozvoje území.

Koncepce vymezuje pět typů venkova, k nimž jsou přiřazeny jednotlivé rozvojové aktivity tak, aby byl venkov atraktivní pro bydlení, práci a podnikání, rozvoj cestovního ruchu apod. Aby se na venkově žilo dobře, musí být zajištěna dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel, výkonné, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova, zdravý, rekreačně atraktivní a klimaticky stabilní životní prostředí venkova, rozvoj lidského a sociálního kapitálu na venkově, rozvoj víceúrovňového strategického plánování a řízení rozvoje venkova.

Konkrétní parametry aktivit, včetně zdrojů pro realizaci a odpovědných subjektů, budou součástí připravovaného akčního plánu, který bude v polovině roku předložen vládě.

Analýza – strategie – implementace

Koncepce se skládá ze čtyř základních částí.

  • První část obsahuje vstupní metodické informace ohledně vymezení/definice venkova pro účel realizace Koncepce. Jedná se o vymezení zájmového území Koncepce, tzn. území, na které se vztahují definované rozvojové cíle.
  • Druhá, analytická část, sestává z analýzy sociální a ekonomické situace venkova, definice jeho typologie, která je výsledkem kvantitativní analýzy řady socioekonomických ukazatelů, a rozsáhlé analýzy problémů a potřeb venkova. Třetí část je částí strategickou a obsahuje definici cílů a aktivit k dosažení rozvoje venkova. Stanovené cíle a aktivity reagují na problémy a rozvojové potřeby venkova identifikované v analytické části. Zohledňují i různorodost českého venkova a územní zaměření jednotlivých aktivit definovaných na základě stanovené typologie venkova.
  • Čtvrtá část obsahuje základní informace ohledně implementace Koncepce.
Graf 1. Vybavenost obcí v závislosti na jejich velikosti
Graf 1. Vybavenost obcí v závislosti na jejich velikosti

Vize a 5 strategických cílů

Vize venkova: „V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije“.

Strategické cíle:
  1. Lidé: Stabilní populace venkovských oblastí charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem zajišťující dynamický endogenní rozvoj venkova.
  2. Sídla: Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní život obyvatel a vytvářející možnosti pro hospodářský rozvoj venkova.
  3. Životní prostředí: Zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanité a klimaticky stabilní životní prostředí venkova.
  4. Ekonomika: Výkonná, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova a tvořící důležitou složku hospodářské základny státu.
  5. Plánování a spolupráce: Rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení rozvoje založené na znalostech a úspěšná spolupráce obcí.

Implementace Koncepce bude probíhat prostřednictvím samostatných prováděcích dokumentů – zejména Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, do kterých budou zařazeny příslušné aktivity Koncepce.

Platnost Koncepce se předpokládá na období let 2021–2027 (v souladu s programovým obdobím EU a dobou platnosti Strategie regionálního rozvoje ČR 21+) s možností dřívější aktualizace v případě významných změn ve výchozích socioekonomických podmínkách nebo v nastavení regionální politiky ČR (tj. změn Strategie regionálního rozvoje ČR 21+).

Kompletní dokument Koncepce rozvoje venkova je ke stažení na stránkách www.mmr.cz.