Územní rozpočty a hospodaření obcí za rok 2019

7. 9. 2020 OF 2–3/2020 Ekonomika

V roce 2019 pokračoval trend dynamického růstu rozpočtových příjmů obcí i krajů. Meziroční zvýšení celkových příjmů územních rozpočtů dosáhlo své dosud nejvyšší hodnoty. Hospodaření územních rozpočtů skončilo s přebytkem, a to již osmým rokem po sobě.

Příznivých výsledků bylo dosaženo také z hlediska vývoje zadluženosti územních rozpočtů, která se ve srovnání s předchozím rokem mírně snížila. Stav zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů dále vzrostl.

Méně příznivé výsledky byly vykázány z hlediska vývoje kapitálových výdajů. Zatímco v předchozích dvou letech kapitálové výdaje obcí a krajů výrazně rostly, v roce 2019 stagnovaly na úrovni roku předchozího.

Souhrnné ukazatele hospodaření územních rozpočtů jako celku ovlivňují do značné míry výsledky hospodaření hlavního města Prahy, a to z hlediska vývoje kapitálových výdajů (bez započtení výsledků hlavního města vykázaly územní rozpočty jako celek v roce 2019 mírný meziroční nárůst kapitálových výdajů), z hlediska výsledného salda hospodaření (na celkovém přebytku hospodaření územních rozpočtů se zhruba z poloviny podílel přebytek rozpočtového hospodaření hlavního města), i z hlediska nárůstu stavu finančních prostředků na bankovních účtech.

Na zvýšení celkových příjmů územních rozpočtů se z větší části (zhruba 55 %), podílel růst přijatých transferů, a to jak neinvestičních, v návaznosti na realizaci záměrů vlády v oblasti regionálního školství, tak investičních, v souvislosti s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Vývoj vlastních příjmů územních rozpočtů ovlivnil především pokračující růst ekonomiky, který se promítl v inkasu sdílených daňových příjmů obcí a krajů. Ve struktuře transferů poskytovaných krajům a obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů nedošlo pro rok 2019 k žádným změnám. Transfery poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy, byly pro rok 2019 valorizovány o 10 % (v letech 2017 a 2018 byl příspěvek meziročně valorizován vždy o 5 %).

Regionální rady regionů soudržnosti nadále zůstávají součástí územních rozpočtů. Jejich úloha nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů.

V roce 2019 územní rozpočty ukončily hospodaření s přebytkem v celkové výši 31,7 mld. Kč. (v předchozím roce 2018 činil přebytek 8,8 mld. Kč). Nejvyšší přebytek byl vykázán na úrovni rozpočtů obcí, dosáhl 25,5 mld. Kč. Kraje hospodařily s přebytkem 5,8 mld. Kč (v předchozím roce činil pouze 0,1 mld. Kč). Dobrovolné svazky obcí ukončily hospodaření s přebytkem 0,4 mld. Kč a regionální rady s velmi mírným schodkem.

Celkové příjmy (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad dosáhly 594,1 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 61,5 mld. Kč. Daňové příjmy činily 320,2 mld. Kč, což bylo meziročně o 25,0 mld. Kč více. Kapitálové příjmy (tj. příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků) byly zaúčtovány ve výši 7,2 mld. Kč, což bylo o 0,6 mld. Kč méně nežli v předchozím roce.

Celkový objem přijatých transferů činil 224,6 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 33,9 mld. Kč více. Na zvýšení se zhruba ze tří čtvrtin (73,8 %) podílely neinvestiční transfery.

Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2019 je uvedena v tabulce 1. Dluh územních rozpočtů dosáhl ke konci roku 2019 celkem 90,9 mld. Kč (meziročně byl o 0,3 mld. Kč nižší). Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí, DSO, krajů, regionálních rad a na účtech příspěvkových organizací zřízených kraji a obcemi dosáhl ke konci roku 2019 v souhrnu 304,9 mld. Kč, meziročně se zvýšil o 40,7 mld. Kč (o 15,4 %).

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2019 po konsolidaci (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů k 31. 12. 2019
skutečnost k 31. 12 2018 rozpočet 2019 po všech změnách skutečnost k 31. 12 2019 % plnění rozpočtu obce a DSO kraje RRRS
Příjmy celkem 532 592,4 607 088,7 594 057,8 97,9 364 589,0 238 539,1 262,8
z toho: Daňové příjmy 295 189,4 322 000,0 320 174,5 99,4 245 198,9  74 975,6
Nedaňové příjmy 38 851,5 37 148,2 42 048,7 113,2 35 589,0 6 674,3 70,8
Kapitálové příjmy 7 801,9 6 905,7 7 182,7 104,0 6 772,9 409,2 0,7
Přijaté transfery 190 728,7 241 034,8 224 651,4 93,2 77 028,3 156 480,1 191,3
Výdaje celkem  523 800,3  582 617,1 562 387,2 96,5 338 682,7 232 708,9 319,6
z toho: Běžné výdaje 400 172,8 440 669,0 438 519,3 99,5 244 175,2 200 430,4 245,7
Kapitálové výdaje 123 627,5 141 948,1 123 867,9 87,3 94 507,5 32 278,5 73,9
Saldo příjmů a výdajů 8 792,1 24 471,6 31 670,6 129,4 25 906,3 5 830,2 -56,7

Příjmy a výdaje obcí a DSO

Celkové příjmy obcí a DSO (dále jen obcí) dosáhly 364,6 mld. Kč, meziročně vzrostly o 30 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 97,8 %). Bilance příjmů a výdajů je uvedena v tabulce 2. Podrobněji se k rozboru hospodaření obcí vracíme v článcích na str. 20–23.

Tab. 2. Bilance příjmů a výdajů obcí (mil. Kč)
Ukazatel skutečnost k 31. 12. 2018 rozpočet 2019 skutečnost k 31. 12. 2019 % plnění rozp. Index 2019/2018
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 226 220,1 246 300,0 246 300,0 245 198,9 99,6 108,4
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 54 193,0 61 700,0 61 700,0 61 248,3 99,3 113,0
Daně z příjmů právnických sob 46 638,4 50 200,0 50 200,0 53 216,4 106,0 114,1
Daň z přidané hodnoty 97 660,6 105 400,0 105 400,0 102 499,5 97,2 105,0
Daně a poplatky z vybr. činností 16 871,2 17 000,0 17 000,0 17 324,6 101,9 102,7
Daň z věcí nemovitých 10 855,7 12 000,0 12 000,0 10 908,8 90,9 100,5
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 33 534,3 32 738,0 32 738,0 35 589,0 108,7 106,1
III. Kapitálové příjmy 7 483,3 6 595,0 6 595,0 6 772,9 102,7 90,5
Vlastní příjmy 267 237,7 285 633,0 285 633,0 287 560,7 100,7 107,6
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 67 395,6 56 471,7 87 292,6 77 028,3 88,2 114,3
Příjmy celkem (po konsolidaci) 334 633,3 342 104,7 372 925,6 364 589,0 97,8 109,0
I. Běžné výdaje (po onsolidaci) 229 725,4 239 563,6 251 218,5 244 175,0 97,2 106,3
II. Kapitálové výdaje 96 253,7 87 897,0 107 063,0 94 507,6 88,3 98,2
Výdaje celkem (po konsolidaci) 325 979,1 327 460,6 358 281,5 338 682,6 94,5 103,9
Saldo příjmů a výdajů (po konsol.) 8 654,2 14 644,1 14 644,1 25 906,4 176,9

V této části se budeme proto věnovat jen vybraným kapitolám rozpočtového hospodaření z bilance příjmů a výdajů dle závěrečného účtu územních rozpočtů.

Vlastní příjmy obcí dosáhly celkem 287,6 mld. Kč, meziročně o 20,3 mld. Kč více. Daňové příjmy dosáhly 245,2 mld. Kč, přičemž obsahově nejvýznamnější je daň z přidané hodnoty, jejíž inkaso dosáhlo 102,5 mld. Kč. Příjmy obcí podle druhového členění jsou zřejmé z uvedeného grafu 1.

Graf 1. Příjmy obcí podle druhového členění rozpočtové skladby za rok 2019 (po konsolidaci)
Graf 1. Příjmy obcí podle druhového členění rozpočtové skladby za rok 2019 (po konsolidaci)

Významnou součástí příjmů obecních rozpočtů jsou transfery, poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů krajů. Celkový objem přijatých transferů činil 77 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 9,6 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily transfery ze státního rozpočtu, dosáhly 59,3 mld. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu zahrnují dotace z kapitoly VPS (Všeobecná pokladní správa), zejména příspěvek na výkon státní správy, a dále dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu, které jsou objemově největší. Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro obce (vč. hl. m. Prahy) pro rok 2019 byla 10,5 mld. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích bylo určeno 9,4 mld. Kč a hl. m. Praze 1,1 mld. Kč. V průběhu roku 2019 přijaly z rozpočtů ústředních orgánů státní správy a státních fondů celkem 49,6 mld. Kč, přičemž nejvíce z resortu školství a z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Přehled o transferech a půjčkách je patrný z tabulky 3.

Tab. 3. Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi ze státního rozpočtu a ze státních fondů v roce 2019 (mil. Kč)
Kapitola Celkem z toho: v mil. Kč
Neinvestiční Investiční Půjčky
Úřad vlády ČR 12,4 12,4
Ministerstvo zahraničních věcí 0,5 0,5
Ministerstvo obrany 11,8 9,8 2,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 136,4 5 045,9 90,5
Ministerstvo vnitra 528,1 164,5 363,6
Ministerstvo životního prostředí 5 761,3 659,0 5 102,3
Ministerstvo pro místní rozvoj 10 552,9 1 656,4 8 896,5
Ministerstvo průmyslu a obchodu 137,5 5,8 131,6
Ministerstvo dopravy 223,8  223,8
Ministerstvo zemědělství 1 467,9 459,8 1 008,1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 22 206,1 21 536,8 669,3
Ministerstvo kultury 525,7 504,2 21,6
Ministerstvo zdravotnictví 40,6 27,4 13,3
Národní fond 144,2 41,2 103,0
VPS – transfery v rámci souhrn. dotač. vztahu 10 513,8  10 513,8
VPS – ostatní transfery 2 120,9 484,6 1 588,0 48,4
Státní zemědělský intervenční fond 176,0 16,6 159,4
Státní fond životního prostředí 1 005,7 81,7 549,0 375,0
Státní fond dopravní infrastruktury 1 678,7 189,0 1 489,7
Státní fond rozvoje bydlení 86,8 8,7 78,1
Státní fond kinematografie 4,1 4,1
Státní fond kultury 0,1 0,1
Celkem 62 335,3 41 641,9 20 270,0 423,4

Celkové výdaje obcí dosáhly 338,7 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostly o 12,7 mld. Kč. Zatímco v roce 2018 růst kapitálových výdajů převyšoval růst běžných výdajů, v roce 2019 byl v části kapitálových výdajů vykázán pokles, což ovlivnil především pokles investic v Praze.

Běžné výdaje, kterými je zajišťován především provoz obcí a jejich organizací, dosáhly 244,2 mld. Kč. Z hlediska odvětvového členění běžných výdajů je dlouhodobě největší objem výdajů vynakládán na činnosti v oblasti místní správy a samosprávy. Kapitálové výdaje obcí celkem činily 94,5 mld. Kč.

Rozpočtové hospodaření hlavního města Prahy je v rámci výkaznictví sledováno jako rozpočet obce a je proto zahrnuto do výše uvedených souhrnných výsledků hospodaření obecních rozpočtů. Postavení Prahy je však specifické z hlediska objemu rozpočtu i rozsahu výkonu státní správy. Hlavní město hospodařilo s příjmy ve výši 93,5 mld. Kč (tj. 26,4 % příjmů všech obcí), výdaje činily 80,7 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření dosáhl 14,7 mld. Kč. Hlavní město dlouhodobě snižuje dluh (nyní 27,7 mld. Kč) a zvyšuje stav finančních prostředků na svém účtu (89,1 mld. Kč).

Příspěvkové organizace – ke konci uplynulého roku bylo evidováno celkem 8324 příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli byly obce včetně hl. m. Prahy. S účetní ztrátou hospodařilo 630 organizací (tj. 7,6 %). Převážná část organizací je z odvětví školství a vzdělávání (86 %), z odvětví kultury je 5,6 % organizací a 4,0 % působilo v oblasti sociálních věcí.

Dobrovolných svazků obcí bylo v roce 2019 celkem 709 a hospodařily s objemem příjmů celkem 4,1 mld. Kč, který vlivem nižších transferů klesá. Vlastní příjmy tvoří 1,4 mld. Kč a působí převážně v odvětví vodního hospodářství.