Několik poznámek k hospodaření obcí v roce 2019

1. 10. 2020 OF 2–3/2020 Ekonomika

V roce 2019 ukončily obce (bez Prahy) rozpočtové hospodaření, tak jako v posledních letech, opět s přebytkem, a to ve výši 10,9 mld. Kč. Je to podstatně více než o rok dříve. Obce tak ušetřily v loňském roce 4 % celkových příjmů. O rok dříve to bylo pouze o 1 %. Ke zvýšení salda rozpočtu v roce 2019 došlo i přesto, že se meziročně zvedly kapitálové výdaje, i když jen o 3 %.

Celkové příjmy obcí dosáhly částky 265 mld. Kč a výdaje pak 254,2 mld. Kč. Příjmy se meziročně zvýšily o 22,8 mld. Kč a největší zásluhu na tom měly daňové příjmy s přírůstkem ve výši 13,5 mld. Kč. Meziročně se daňové příjmy zvýšily o 8 %, o rok dříve to bylo 9 %. A to se v roce 2019 nezvýšil podíl obcí na sdílených daních, jako tomu bylo v přechozích dvou letech.

Růst daňových příjmů obcí nejvíce ovlivnila daň z příjmů právnických osob, resp. podíl obcí na celorepublikovém výnosu. Ta se meziročně zvedla o 5 mld. Kč, resp. o 15 %. Ovšem, v roce 2018 se výnos daně z příjmů právnických osob ve srovnání s předchozím rokem, snížil. Daň z příjmů fyzických osob, ovlivněná rychlým růstem mezd v roce 2019, stoupla o 4,9 mld. Kč, resp. o 13 %. Příspěvek daně z přidané hodnoty, která tvoří největší část sdílených daní, byl z těchto tří daní nejnižší, a činil 3,3 mld. Kč, meziročně vzrostla jen o 5 %. Rok 2019 byl, na rozdíl od dvou předchozích let, rokem, ve kterém se podíl obcí na třech sdílených daní nezměnil.

Investiční dotace tvořily další složku příjmů, která ovlivnila jejich přírůstek. Dotace investičního rázu se meziročně zvedly o 4,9 mld. Kč, resp. o 30 %, což je značný růst. I tak sice ještě nedosáhly jejich objemu z roku 2015, byly však podstatně vyšší než v letech 2016 a 2017. K meziročnímu zvýšení příjmů přispěly ještě neinvestiční dotace (+3,3 mld. Kč) a nedaňové příjmy (+1,7 mld. Kč). Jedinou položkou, u které došlo k poklesu, byly kapitálové příjmy (−0,7 mld. Kč).

Celkové výdaje obcí se meziročně zvýšily o 13,6 mld. Kč, a to hlavně zásluhou růstu běžných příjmů. Jejich přírůstek dosáhl výše 11,4 mld. Kč, zatímco v případě kapitálových výdajů to bylo „jen“ o 2,1 mld. V důsledku toho se meziročně o něco málo snížil podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, a to z 32 % na 31 %. Vývoj příjmů a výdajů obcí v posledních letech ukazuje graf 1.

Graf 1. Příjmy a výdaje obcí 2015 až 2019 bez Prahy (mld. Kč)
Graf 1. Příjmy a výdaje obcí 2015 až 2019 bez Prahy (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Objem dotací byl v roce 2019 nejvyšší minimálně v rámci posledních pěti let. „Zasloužily“ se o ton však pouze dotace neinvestiční, protože objem neinvestičních dotací byl v roce 2019 stále ještě o více než 7 mld. Kč nižší než v roce 2015. Objem neinvestičních dotací stoupal od roku 2016, pro investiční dotace to platí až od roku 2017.

V roce 2019 se dotace na celkových příjmech podílely 19 %, o čtyři roky dříve to bylo 23 %. V roce 2019 tvořily investiční dotace 42 %, v roce 2015 to bylo 58 % z celkového objemu dotací, které obce v daném roce získaly.

Vývoj objemu dotací obcím ukazuje graf 2.

Graf 2. Dotace obcím bez Prahy (mld. Kč)
Graf 2. Dotace obcím bez Prahy (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Kapitálové výdaje se po poklesu v roce 2016 zvyšovaly, což je potěšitelné, i když v roce 2019 se jejich růst výrazně zpomalil. V roce 2017 meziročně vzrostly o 35 %, v následujícím roce dokonce o 40 % a v roce 2019 již jen o 3 %. I tak byly již v roce 2018 vyšší než v roce 2015, jak je vidět v grafu 3. Ve struktuře financování kapitálových výdajů se v roce 2019 snížil význam kapitálových příjmů a zvýšil se význam investičních dotací. Tyto dva zdroje se na financování kapitálových výdajů v roce 2019 podílely 44 %, a to je o něco více než v roce 2018.

Graf 3. Kapitálové výdaje obcí (mld. Kč)
Graf 3. Kapitálové výdaje obcí (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Pro financování kapitálových příjmů je důležité saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční dotace) a běžnými výdaji. To udává, jakých úspor v rámci provozního rozpočtu obce dosáhly. Ty lze mj. využit na investice. Přebytek běžného rozpočtu obcí dosáhl v roce 2019 výše 62,2 mld. Kč, což je nejvíce minimálně v posledních pěti letech. Na běžných příjmech se podílel 26 %, a to je o jeden procentní bod více než o rok dříve.

Rok 2019 nebyl pro saldo rozpočtu obcí výjimečný. Již deset let po sobě vykazovaly obce větší či menší přebytek rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 byl přebytek rozpočtu vyšší. Dynamika příjmů a výdajů v rozpočtech obcí byla o něco nižší než v předchozím roce. Meziročně se mírně snížil podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. Avšak v absolutním vyjádření byl objem kapitálových výdajů obcí v roce 2019 vůbec nejvyšší. Zvýšil se i podíl investičních dotací na celkovém objemu dotací, i když byl o něco nižší než v letech maximálního podílu. V letech 2013 až 2015 byl objem investičních dotací větší než objem dotací neinvestičních.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF, a. s.