Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2021

16. 12. 2020 OF 5/2020 Ekonomika

Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2021 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami.

Pojďme se tedy na ně podívat. Mezi obce bude v roce 2021 rozdělena částka přibližně 10,25 mld. Kč. Celkově je výše příspěvku pro územní samosprávné celky ve výši 13,3 mld. Kč.

Již několikátý rok v řadě se celkový objem finančních prostředků na obce a kraje na výkon státní správy zvyšuje. Letošní celkový objem se u obcí valorizuje o 4,28 %, u krajů pak dochází k průměrnému zvýšení o téměř 11,6 %. Toto vyšší navýšení je zdůvodněno na základě proběhlé analýzy krajů, kde je daleko nižší hodnota míry krytí nákladů na výkon státní správy než u obcí. Stát tak tímto dorovnává určité dluhy vůči krajům z minulosti. Stranou nezůstává ani Praha, pro rok 2021 se jí příspěvek navýší celkově o 70 milionů Kč, na celkových 1,21 mld. Kč

Příspěvek pro kraje

U krajů se pokračuje v systému financování nastaveném v roce 2020. Tento způsob vychází z určeného počtu tzv. adekvátních pracovních úvazků určených na výkon státní správy. Tento adekvátní počet úvazků vychází z velikosti kraje vyjádřeného v počtu obyvatel, přičemž minimální počet zaměstnanců vychází z počtu u nejmenšího, tedy Karlovarského kraje. Naopak u velkých krajů dochází k započítání úspor z rozsahu. Takto určené počty úvazků jsou ovšem odlišné od skutečného počtu úvazků zabývajících se přenesenou působností u jednotlivých krajů, ať už pozitivně, nebo negativně, u některých úřadů dokonce o desítky zaměstnanců, to je nicméně záležitostí managementu jednotlivých krajů. Na takto určený celkový počet zaměstnanců státní správy na krajích byla pro rok 2021 určena částka krytí nákladů jednoho úvazku ve výši více než 540 tis. Kč, což je o meziročně téměř o 60 tis. Kč více. Míra krytí adekvátních nákladů pro rok 2021 bude u krajů 67,52 % s celkovým příspěvkem 1,66 mld. Kč, meziročně o 172 mil. Kč více.

Změny v příspěvku pro obce

V případě obcí bude celkové navýšení alokace o 386 mil. Kč, tedy o 4,28 %, neznamená to ovšem, že by došlo k nárůstu částek příspěvku pro jednotlivé obce právě o tuto hodnotu. Navýšení u obcí závisí na celé řadě parametrů, jako je změna počtu obyvatel, rozdíly ve výkonových platbách, či zavedení nových výkonově placených agend.

Úkony Rok 2020 Rok 2021
Přijetí žádosti o vydání občanského nebo řidičského průkazu 115 Kč 139 Kč
Aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu - 35 Kč
Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování 2 477 Kč 2 706 Kč
Úkony v rámci Jednotného kontaktního místa jednotlivá pásma valorizována o 4,28 %
Zpracování avíza živnostenského úřadu - 338 Kč
Příspěvek na veřejného opatrovníka 29 000 Kč 30 500 Kč
Zápis do knihy narození 690 Kč 741 Kč
Zápis do knihy manželství, knihy partnerství 2 760 Kč 2 964 Kč
Zápis do knihy úmrtí 920 Kč 988 Kč

Pro rok 2021 dochází k zavedení výkonové platby u části agendy živnostenských úřadů. Platba 338 Kč se nově bude vyplácet za každé živnostenské avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Celkově si obce s rozšířenou působností (ORP) v rámci této agendy rozdělí 175 milionů Kč.

Další novinkou je bonifikační platba 35 Kč za aktivaci elektronického čipu na vydaném občanském průkazu, který svým uživatelům přináší řadu výhod při komunikaci se státní správou. Platba je zároveň motivačním nástrojem k aktivní propagaci elektronického čipu ze strany pracovníků úřadů.

Nadále zůstávají dosavadní výkonové platby, ovšem došlo k navýšení částek v důsledku změny metodiky pro určování nákladů na výkon státní správy. Obce ORP obdrží 139 Kč za jednu nabranou žádost o vydání řidičského průkazu, na který není vázán správní poplatek. Částka za řidičský průkaz je odpovídající částce za nabrání žádosti o vydání občanského průkazu. Po několika letech se také navyšuje platba za veřejného opatrovníka, o 1500 Kč, na 30 500 Kč. Sumárně bude tedy rozdělena na výkonové platby částka téměř 1 mld. Kč.

Financování matričních úřadů

Zůstává také kombinované financování matričních úřadů. Celková suma alokovaná na matriční agendu, je rozdělena na dvě části. První z nich je rozdělována matričním úřadům podle velikosti správního obvodu v počtu obyvatel. Druhá část příspěvku je matrikám přiřazena podle počtu provedených výkonů, za zápis narození je to 741 Kč, zápis manželství nebo partnerství je za 2706 Kč, úmrtí pak za 988 Kč a souhlasné prohlášení o určení otcovství za 247 Kč. Jednotlivé částky vycházejí z ocenění náročnosti jednotlivých úkonů a navýšenou o určité koeficienty na související činnosti. Data o počtu provedených prvozápisů vycházejí z dat ČSÚ, data o souhlasném prohlášení o určení otcovství pak z šetření po matričních úřadech. Brno, Ostrava a Plzeň dostanou příspěvek na matriku pouze za provedené prvozápisy, neboť vzhledem k velikosti měst dochází k velké koncentraci provedených úkonů. Tento způsob financování matrik lépe odpovídá rozdělení činnosti mezi jednotlivé matriky.

Započtení příjmů

Proti nákladům na výkon státní správy je nutné započítávat nejen příspěvek, ale i další příjmy za státní správu, jako jsou například správní poplatky. U výkonových agend se často stává, že obce chtějí uplatnit v průběhu roku úpravy hodnot, to již ovšem není v současné době možné, neboť příspěvek je součást zákona o státním rozpočtu a je již projednáván v Poslanecké sněmovně. Výši návrhu příspěvku pro jednotlivé obce je možné ověřit na webové stránce www.prispevekobce.cz. K dispozici je rovněž praktická vysvětlující příručka, jak financování státní správy porozumět.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR