Otevřená data – efektivní přístup k poskytování informací

7. 1. 2021 OF 5/2020 Veřejná správa online

Jedním z nejvýraznějších důsledků pandemie nemoci Covid-19 je přesun značné části běžného života občanů do online prostředí. Nezbytným předpokladem pro fungující digitální prostor je samozřejmě kvalitní infrastruktura – jednak dostatečná kapacita a výkon telekomunikačních sítí, ale i vhodně nastavené informační systémy a kvalitní data, se kterými pracují. Právě na data (informace v digitální podobě) se chceme v našem článku zaměřit.

Obecně vzato jsou veškeré online aktivity založené na sdílení a výměně informací v digitální podobě, ať už se jedná o obraz, zvuk nebo např. údaje z databází. Ne všechny informace v digitální podobě jsou však volně dostupné. Kulturní instituce nemohou dát k dispozici digitalizovaná umělecká díla nebo pro vzdělávání cenný obsah archivů, protože u daných dat nejsou ošetřena autorská práva. Obce by chtěly podpořit cestovní ruch, ale nedisponují potřebnými údaji o turistických cílech ve vhodném formátu, který by byl snadno zpracovatelný do aplikací pro turisty. Úřady často čelí situaci, kdy veřejnost požaduje konkrétní data, ale jejich poskytnutí je pro pracovníky úřadu značně pracné, protože data jsou dostupná třeba jen na papíře.

Vhodným řešením může v takové situaci být publikace otevřených dat, což jsou „…informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ (Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Poskytovatel dat tak vyřeší hlavní problémy, kterým uživatelé dat obvykle čelí, a navíc mohou být poskytnutá data využívána opakovaně.

Principy otevřených dat

Základním principem otevřenosti dat je jejich dostupnost na internetu. Jedná se o již existující informace, které jsou nově zpřístupňovány široké veřejnosti. Tyto informace musí být prostřednictvím internetu dostupné kdykoli a komukoli.

Správně ošetřená autorská a majetková práva nebo jiná právní omezení, která se k datům vztahují (např. ochrana osobních nebo jiných citlivých údajů jakými jsou obchodní tajemství či národní bezpečnost), jsou druhým předpokladem pro zveřejňování dat k volnému použití. Data musí být právně ošetřena a zveřejněna tak, aby je jejich uživatel mohl dále použít bez jakýchkoliv právních omezení, a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro komerční účel – třeba pro svoje podnikání.

Mezi základní principy otevřených dat patří „strojová čitelnost“ – data musí být přístupná ve strukturované podobě. Pro zjednodušení si představme údaje seřazené podle určitých pravidel, rozčleněné na jednotlivé položky. Data také musí být také uložena v otevřeném formátu (např. CSV, JSON, RDF). V českém prostředí je třeba zmínit ještě další předpoklad pro poskytování otevřených dat, a to registraci dat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Povinnost registrovat datovou sadu v národním katalogu zavádí zákon a díky pravidlu registrace pak lze všechna otevřená data najít na jednom místě.

Portál otevřených dat

Nejsnazší přístup do národního katalogu je skrze Portál otevřených dat (data.gov.cz), který provozuje Ministerstvo vnitra ČR. Na portálu najdeme kromě vstupu do národního katalogu řadu dalších informací o otevřených datech. Portál obsahuje sekci pro zájemce o otevřená data, pro poskytovatele i uživatele otevřených dat, kteří na portálu mohou získat podrobné návody nebo informace o vzdělávání v oblasti otevřených dat. Vzdělávání zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR jakožto úřad koordinující danou oblast pro všechny zájemce z řad veřejné správy a samosprávy. Další významnou složkou portálu jsou novinky a vzdělávací články ze světa otevřených dat, v nichž mohou najít inspiraci pro práci s daty nejen vývojáři aplikací.

Aktuální legislativa

Řešíme-li registraci otevřených dat v NKOD, dostáváme se k legislativě – základní zákon upravující otevřená data v České republice je Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tento zákon přímo navazuje Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, které s účinností od 1. ledna 2019 obsahuje výčet informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data. Zahrnuje 24 oblastí jako např. jízdní řády, volná pracovní místa, školský rejstřík a řadu dalších. Na evropské úrovni je pak klíčovou právní normou Směrnice č. 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. S účinností od července 2021 zavádí další rozšíření povinností členských států a jejich institucí v oblasti poskytování informací veřejného sektoru včetně nových povinností poskytovat informace jako otevřená data.

Směrnice je v současnosti implementována do českého právního prostředí a konkrétní důsledky této implementace budou tématem některého z příštích článků.

Co otevřená data znamenají pro obce?

Publikování otevřených dat otevírá úřadům a obcím nové možnosti. Již mnohokrát se prokázalo, že poskytnutí otevřených dat je nejlevnějším a efektivním řešením požadavků veřejnosti ohledně zpřístupnění konkrétních dat. Vedle toho však otevřená data mohou obcím a úřadům přinést další užitek – i na lokální úrovni mohou podpořit růst např. v oblasti cestovního ruchu, kultury nebo sociálních služeb. Komunitní rozvoj, větší informovanost občanů, transparentnost, vytváření příležitostí pro podnikání – to jsou jen některé z hodnot, které lze pomocí otevřených dat v obcích budovat.

V dalším článku se budeme podrobněji věnovat konkrétnímu příkladu publikování a využití otevřených obecních dat.

Tento článek vznikl v rámci projektu „Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy“ OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983, který zastřešuje Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR.

MgA. Marie Vítová Dušková