Speciální zařízení umí zjistit stabilitu stromů a zamezit tak potenciálnímu ublížení na životech

25. 1. 2021 Technologická agentura ČR Životní prostředí

Stabilita a bezpečnost stromů s sebou nesou celou řadu problémů a potenciálních rizik. Čeští výzkumníci ale v této oblasti otevřeli brány zcela novým možnostem. Vyvinuli měřící zařízení, které dokáže neinvazivně posoudit stav stromů a předejít potenciálním škodám, ztrátám na životech či neúčelnému kácení stromů. Zařízení k tomu využívá optickou metodu digitální korelace obrazu (DIC). Unikátní řešení umožňuje včasné a šetrné odhalení defektů stromů a zdokonaluje metody v oblasti péče o nelesní zeleň. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci Programu ALFA.

Technologická agentura České republiky

„Digitální korelace obrazu je bezkontaktní optická technika, která měří povrchovou deformaci s rozlišením mikrometru na téměř jakémkoli materiálu a tvaru. Využití této techniky posunulo dosavadní způsoby hodnocení nelesní zeleně na zcela novou úroveň. Řešitelé přispěli ke snížení počtu neúčelně kácených stromů a k zamezení některých materiálních škod i možného ohrožení životů při pádu nestabilních stromů,“ vysvětlil podstatu projektu Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Zátěžová analýza vánočního stromu pro Prahu (2019)
Zátěžová analýza vánočního stromu pro Prahu (2019)

Bezkontaktní optické zařízení je založené na monoskopickém nebo stereoskopickém setu kamer a specializovaném softwaru s nástroji vhodnými pro hodnocení odezvy stromu. Umožňuje měření a vizualizaci deformačního pole stromů, respektive jejich podstatných částí. Zaměřuje se na velikost deformací, rotace báze a pohyb půdy v okolí stromu. Měření je konfrontováno s teoretickou zátěžovou analýzou stromu, jejíž zdokonalení bylo rovněž předmětem řešení projektu. Díky těmto údajům dokáží odborní pracovníci určit slabá místa konstrukce stromu, stav a rozsah kořenového systému i vnitřní defekty. Systém je od roku 2017 plně funkční, ale stále prochází aktualizacemi pod vlivem nových technologií, metodik, zákonů a předpisů. Další vývoj umožnil zejména rychlý technický pokrok v oblasti obrazových snímačů i zlepšení jejich dostupnosti. Systém nově nevyžaduje umělé osvětlení a využívá lépe přirozené textury kůry stromu. Softwarová část disponuje novými uživatelskými nástroji hodnocení deformací i aktuálními metodami výpočtu.

Srovnávací měření na výzkumné ploše arboristické společnosti Davey (Ohio 2019)
Srovnávací měření na výzkumné ploše arboristické společnosti Davey (Ohio 2019)

„Havarijní stav stromů dokážeme odhalit včas a s velkou přesností. Městská prostředí se díky našemu systému nemusí bezhlavě připravovat o výhody přítomnosti dřevin. Navíc lze tuto metodu měření využít i na více stromů najednou. Masivnější nasazení je samozřejmě i ekonomičtější. V neposlední řadě se výstupy projektu uplatňují i v dalších aplikacích metody DIC na objektech, jako jsou dřevěné konstrukce. Patří k nim například exteriérová dětská hřiště, sportoviště, lanová centra a podobné,“ uvedl řešitel projektu David Ševčík ze společnosti Sobriety, s. r. o.

Řešitelský tým z české výzkumné a vývojové společnosti Sobriety, s. r. o., a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyvíjel měřící zařízení již od počátku pro co nejširší využití. Ať už u pracovníků správ zelených ploch obcí a péče o krajinu, v rámci akademických a výzkumných ústavů, tak i u arboristických společností. Výstupy projektu jsou pravidelně užívány pro expertní posudkovou činnost v oblasti provozní bezpečnosti stromů ve městech včetně např. instalací stromů vánočních. Běžné je zapojení metody v rámci mezinárodních týmů věnujících se vývoji metod hodnocení stability stromu.

Ivana Drábková