Předseda ÚOHS upozornil veřejné zadavatele, že mají vymáhat škody způsobené protisoutěžním jednáním

27. 1. 2021 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vystoupil s iniciativou, v jejímž rámci upozorňuje orgány veřejné správy, že mají povinnost vymáhat škody utrpěné v důsledku protisoutěžního jednání. O této aktivitě informoval též předsedu vlády, ministerstva financí a zdravotnictví, územní samosprávy a jejich svazy či Nejvyšší kontrolní úřad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Posláním ÚOHS je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. V této roli Úřad zasahuje proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů či spojením soutěžitelů, dále pak působením orgánů veřejné správy. Jedním z častých způsobů narušení soutěže jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, tzv. bid rigging. Tyto zakázané dohody mohou výrazně předražovat veřejné zakázky a působit tím České republice značné škody.

Úřad proto nyní začal aktivně upozorňovat orgány veřejné správy, které byly při zadávání veřejných zakázek poškozeny kartelovým jednáním, na skutečnost, že mohou utrpěnou škodu vymáhat dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tento speciální zákon nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, avšak v praxi byl dosud jen zřídkakdy použit. Důvodem nevyužití tohoto zákona je dle názoru Úřadu rovněž nedostatečná povědomost o této možnosti mezi subjekty veřejné správy, mezi které patří mimo jiné obce, kraje a další orgány veřejné správy. Úřad nabízí orgánům veřejné správy postiženým protisoutěžním jednáním také metodickou pomoc, v jejímž rámci jim vysvětlí možnosti dané zákonem č. 262/2017 Sb. i postup, jímž se lze náhrady škody domáhat.

„Vzhledem k tomu, že organizační složky státu i územní samosprávy mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, měly by škody způsobené v důsledku protisoutěžního jednání vymáhat. V této souvislosti jsme upozornili také Nejvyšší kontrolní úřad, který na hospodaření s majetkem dohlíží,“ uvedl k iniciativě předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Martin Švanda