Co nabízí Modernizační fond

15. 3. 2021 OF 1/2021 Dotace

Evropská komise podpořila přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství a zřídila na časové období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky.

Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí ČR

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument z roku 2019 se zaměřuje na oblast klimatu a energetiky, což přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

EU ETS (European Union Emission Trading Scheme)

je největším systémem emisního obchodování v Evropské unii, kterého se jako členský stát EU účastní i Česká republika.

EU ETS zahrnuje přes 11 000 zařízení ze sektorů energetiky, průmyslové výroby, rafinérií a letecké přepravy v 31 státech a pokrývá cca 2 mld. t CO2 ročně. Prostřednictvím mj. EU ETS jsou nyní emise o 21 % nižší ve srovnání s rokem 2005.

Programy pro Modernizační fond

Konkrétní programy pro Modernizační fond v České republice schválila vláda koncem ledna. Česká energetika tak projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.

Schválený strategický dokument znamená, že v rámci devíti programů podpory bude využito z Modernizačního fondu 150 miliard korun. Nejvíce peněz by mělo jít do nových obnovitelných zdrojů v energetice, na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

„Modernizačnímu fondu se od loňského roku velmi intenzivně věnujeme a v porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravách na předním místě. Nyní se připravují ostré dotačních výzvy, aby žadatelé mohli čerpat peníze,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Modernizační fond je otevřený pro širokou škálu žadatelů, jak pro zástupce veřejného sektoru, tak i pro malé a velké podnikatele. Implementaci zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). V rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami byl stanoven SFŽP České republiky příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Modernizační fond má především pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky, zejména skrze financování projektů přispívajících k výstavbě nových obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu a modernizaci dopravy. Významnou oblastí podpory jsou také energetické úspory v budovách a veřejném osvětlení a rozvoj komunitní energetiky.

Detailní nastavení programů je předmětem intenzivních jednání, diskuzí a upřesňování. Přesto byly již v závěru loňského roku aktuálně vypsány předregistrační výzvy pro tři z devíti programů Modernizačního fondu – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). O předregistrační výzvy Modernizačního fondu byl enormní zájem. Státní fond životního prostředí přijal tisíce projektových záměrů. Příjem žádostí v rámci předregistrační výzvy byl ukončen 1. února 2021.

Podrobné informace k problematice Modernizačního fondu a nové možnosti jeho využití naleznete na stránkách SFŽP.

Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu

Přehled programů, jejich zaměření a alokace v %

1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) 26,0 %

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 38,7 %

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS) 13,3 %

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazené v EU ETS.

4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG) 6,0 %

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti případně snížení produkce skleníkových plynů v podnikání mimo zařízení v EU ETS.

5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom) 3,5 %

Podpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu

6. Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov) 5,0 %

Podpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a pro podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby, pro pořízení: (a) vozidel pro alternativní paliva pro veřejnou přepravu osob, včetně potřebné infrastruktury pro alternativní paliva, (b) vozidel pro alternativní paliva pro obce a kraje, jejich příspěvkové organizace atp., včetně potřebné infrastruktury pro alternativní paliva

7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov) 4,0 %

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře

8. Komunitní energetika (KOMUNERG) 1,5 %

Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojování energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku)

9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB) 2,0 %

Podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků

Možnosti pro územní samosprávy

Publikovaný Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu v České republice dává možnost pro územní samosprávu v programu 6 – Modernizace veřejné dopravy, který je určen pro veřejné subjekty a podniky z jejich majetkovou účastí (typicky městské a krajské dopravní podniky).

Řada možností se otvírá také v programu 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře, kde se předpokládá využití u subjektů jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, která mohou samosprávy jako vlastnické subjekty úspěšně modernizovat.

Zdaleka největší prostor pro využití územní samosprávou se otevírá v programu 9 – Modernizace soustav veřejného osvětlení, který umožní rekonstrukce a modernizace osvětlení, které je především ve vlastnictví obcí a měst. Obce a městské části jsou cílenými příjemci podpory u tohoto programu a sem by se měla zaměřit pozornost našich samospráv, zejména proto, že stav veřejného osvětlení to ve velkém počtu obcí vyžaduje.

V době probíhajícího připomínkového řízení k programovému dokumentu vznikla Výzva vládě na podporu komunální energetiky, podepsaná čtyřmi stovkami signatářů (expertní skupina Frank Bold, ekologické organizace, zástupci obcí, svazů, investorů), která požadovala u programu 8 – Komunitní energetika navýšení objemu pro tento program z 1,5 % na 4 % z Modernizačního fondu. Tento záměr nevyšel, ale podařilo se dosáhnout, že společenství pro obnovitelné zdroje a obce dohromady budou mít přístup do šesti z devíti programů Modernizačního fondu. Otevřelo jim totiž dveře do dvou největších programů Modernizačního fondu, tedy do programů 1 (HEAT) a 2 (RES+). Jejich alokace dohromady tvoří 64,7 % z objemu Modernizačního fondu.

Energetické společenství

Program 8 – Komunitní energetika je, jak výše uvedeno, určen především na podporu otevřených energetických společenství založených pro uspokojení svých energetických potřeb, přičemž jejich hlavním účelem není tvorba zisku.

Energetická společenství[1] jsou definována jako právní subjekty, jejichž podílníky nebo členy jsou fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní orgány včetně obcí. Netvoří zisk, ale poskytují enviromentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo místním oblastem, kde provozují svou činnost. Jsou v souladu s platným vnitrostátním právním řádem založeny na otevřené a dobrovolné účasti, jsou samostatné a jsou kontrolovány podílníky nebo členy, kteří se nacházejí v blízkosti projektů energie z obnovitelných zdrojů vlastněných a vybudovaných těmito právními subjekty.

V České republice je takový způsob provozování obnovitelných zdrojů ojedinělý. Decentralizovaná zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie vlastní jen cca 45 obcí. V současnosti se už lidé mohou sdružit do spolků, nebo třeba družstev, a společně investovat do výroben elektřiny a bateriových úložišť, sdílet elektřinu a prodávat přebytky. Současná právní úprava ale není v souladu s evropskými směrnicemi, protože jim nezaručuje působení na trhu s elektřinou na rovném základě s ostatními.

Právní úprava komunitních výroben elektřiny v České republice vyjde především z požadavků uvedené evropské směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která upravuje tzv. „občanská energetická společenství“ a ze směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která zavádí „společenství pro obnovitelné zdroje“. Předpokládá se, že definici energetických společenství přinese nový energetický zákon, jeho zatím jen věcný záměr připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů by však měl být vnitrostátní právní rámec vytvořen do poloviny roku 2021.

Závěrem

Modernizační fond bude bezesporu významným nástrojem pro dosažení pokroku na úseku výroby a využití energie z obnovitelných zdrojů, při zvyšování energetické účinnosti a budování zařízení pro akumulaci a distribuci energie. Z pohledu územních orgánů veřejné moci je zřejmé, že rozhodující část prostředků tohoto fondu bude k dispozici především „velkým výrobcům“ energie. Přesto se mohou územní samosprávy a jejich organizace již nyní soustředit na programy, které nabízení využít nové zdroje.

Zejména jde o program 6 – Modernizace veřejné dopravy, který umožňuje pořízení vozidel na alternativní paliva pro veřejnou dopravu i pro obce a kraje či jejich organizace, to vše včetně potřebné infrastruktury. Program 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách je šancí pro zlepšení kvality všech veřejných budov, zvláště škol převážně ve vlastnictví obcí a měst. A program 9 – Modernizace soustav veřejného osvětlení by měl být beze zbytku využit municipalitami všech velikostních skupin na celém území republiky.

Je třeba doufat, že se v krátké době podaří vytvořit příznivé právní prostředí pro vznik a rozšíření činnosti energetických společenství, které budou nosnými subjekty pro čerpání zdrojů, které pro komunitní energetiku nabízí Modernizační fondy nejenom v osmém programu.

Poznámky

  1. Dle čl. 2 bodu 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

podle materiálů SFŽP