Otevřená data mají velký potenciál. Využijte ho!

20. 5. 2021 OF 1/2021 Veřejná správa online

Nikdy v minulosti nebyla data tak významným společenským tématem, jakým jsou v posledních měsících. Odborná i široká veřejnost požaduje přístup k informacím, na jejichž základě státní správa činí svá rozhodnutí. Vůbec nejefektivnější a nejtransparentnější cestou, jak takové informace veřejnosti poskytnout, je publikace otevřených dat.

Odborníci z Ministerstva vnitra nabízejí zájemcům o publikaci otevřených dat potřebnou metodickou podporu.

V řadě médií se v uplynulém roce pojem otevřená data jakožto základ pro rozhodování nebo prostředek ke zvýšení transparentnosti veřejné správy objevil vůbec poprvé, přestože s publikací otevřených dat začaly vlády a úřady v různých zemích světa již více než před deseti lety. Tehdy šlo skutečně především o transparentnost a nastavení spolupráce mezi politiky, veřejnými orgány, soukromými podniky a občany pomocí „otevření“ dat veřejné správy.

Transparentnost a otevřené vládnutí jsou stále významnou společenskou hodnotou a jejich posilování je stále v centru pozornosti politiků i veřejnosti. Otevřená data však dnes mají již mnohem širší uplatnění a s jejich pomocí lze řešit zcela konkrétní problémy, a to i na úrovni samosprávy.

Proč poskytnout veřejnosti otevřená data?

Stále více občanů všech generací včetně seniorů si dnes vyhledává informace na internetu pomocí chytrých telefonů a počítačů. Úřady mohou tento trend využít a přístup k informacím občanům usnadnit. Dokonce mohou díky vhodně zvolenému typu zveřejněných informací podpořit např. drobné podnikatele, oživení turistiky či kulturního života v obci. Obce sice často nemají možnost samy vytvářet webové aplikace nebo daty obohacené mapy, ale právě zveřejnění dat ve vhodném formátu vznik takových aplikací umožní nebo mohou být poskytnutá data do již existujících aplikací (např. turistických map) doplněna.

Ideálním způsobem je tedy publikace otevřených dat – informací zveřejněných na internetu v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen. Navíc, pokud obec zveřejní data podle otevřených formálních norem (https://ofn.gov.cz), tedy podle předem dohodnutých pravidel struktury a formátu dat, pak data získají potenciál skutečně širokého využití (např. mohou být propojena i s jinými daty) a jejich hodnota významně vzroste. Především však data mohou snadno použít bez dodatečné pracné úpravy tvůrci a provozovatelé aplikací. Ušetří se i mnoho práce samotnému poskytovateli dat – data zveřejní pouze jednou, jejich zpracovatelé je ale mohou použít opakovaně a k různému účelu. Největší užitek ale pocítí koncový uživatel – občan, který prostřednictvím aplikace najde hledané informace.

Jak publikovat otevřená data? Naučte se to na online školení!

Problematiku otevřených dat v ČR zastřešuje Ministerstvo vnitra ČR, které vytváří potřebné standardy, návody a metodiky nutné pro jejich snadnou implementaci v organizacích a také zajišťuje potřebné vzdělávání a podporu.

Ministerstvo vnitra ČR provozuje Portál otevřených dat (data.gov.cz), kde zájemci o publikaci otevřených dat najdou vysvětlení základních pojmů, související legislativu a také všechny postupy týkající se publikace dat.

Významnou součástí aktivit MV ČR jsou školení zaměřená na budování znalostního základu v organizacích veřejné správy a workshopy věnované praktickým dovednostem nutným pro publikaci otevřených dat. MV ČR také poskytuje podporu a poradenství pro nastavení procesu publikace dat v konkrétní organizaci i při samotné publikaci dat. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Většina uvedených aktivit byla původně vázána na prezenční formu, avšak trvající protiepidemická omezení si vynutila rozšíření forem poskytovaných služeb. Proto již v minulém roce byla nabídnuta možnost školení bez nutné prezenční účasti. Od prosince 2020 jsou školení „Úvod do otevřených dat“ realizována ve formě online videokonference s lektorem, vždy každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 9.00 hod s dobou trvání až 4 hod. Účastníci školení tak nemusí nikam cestovat, což přináší úsporu času a peněz. V přípravě je také nabídka dalších navazujících on-line školení zaměřených na konkrétní klíčové oblasti publikace otevřených dat. Bude se jednat o ucelený komplex s názvem „Otevřená data od A až do Z,“ jehož cílem je vybavit účastníky školení potřebnými znalostmi do té míry, aby byli připraveni publikovat data v požadované kvalitě a stanovených standardech.

Podrobnosti a přihlašovací formulář lze najít na webu pro poskytovatele otevřených dat v sekci vzdělávání.

Snahou Ministerstva vnitra ČR je poskytnout všem zájemcům o otevřená data co největší podporu. V průběhu roku 2021 budou zpřístupněna samo-vzdělávací online školení na portále otevřených dat. Je to další z cest, jak vzdělávání v oblasti otevřených dat organizacím usnadnit.

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Tento článek vznikl v rámci projektu „Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy „OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983, který zastřešuje Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR.

MgA. Marie Vítová Dušková, Odbor hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra