Už máte připraveny nové vyhlášky k poplatkům za odpady?

4. 11. 2021 OF 4/2021 Legislativa

Obce, které chtějí i v příštím roce vybírat poplatky či jinou úhradu od nepodnikajících osob i v roce 2022 musejí zavést poplatky za odpady dle nové právní úpravy, a to formou vydání obecně závazné vyhlášky, která musí nabýt účinnosti již 1. ledna 2022. Bez vydané vyhlášky by nemělo být možné jakoukoliv úhradu či poplatek nadále vybírat.

Tomáš Auer
Tomáš Auer

S přijetím nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) došlo ke změně zákona o místních poplatcích a k naprosté změně dosavadních způsobů zpoplatnění odpadového hospodářství. V roce 2021 sice obce ještě mohly vybírat poplatky dle zaběhnutých systémů, od příštího roku je však třeba výběr poplatků přizpůsobit nové právní úpravě zákona o místních poplatcích, tj. zavést jeden ze dvou poplatků:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pak dává na výběr jeden ze tří základů:

  • hmotnost vyprodukovaného odpadu,
  • objem vyprodukovaného odpadu, nebo tzv.
  • kapacita soustřeďovacích prostředků (jednoduše kapacita nádob jako popelnice, pytle apod. na směsný komunální odpad).

Hmotnostní či objemový základ vyžadují součinnost svozové společnosti, které se doposud většině obcí nedostane, reálně tak v úvahu připadají dvě varianty:

  • poplatek za hlavu (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství), nebo
  • poplatek za nemovitost (poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci), základem bude kapacita nádob.

Splatnost poplatků

O základních charakteristikách jednotlivých poplatků byla již napsána řada článků (nejen článek Poplatky za odpady v nové odpadové legislativě ve vydání časopisu Obec & finance 1/2021), konalo se i nespočet školení, webinářů, konferencí. Proto se zaměřím především na nejvíce diskutované otázky, které v průběhu tohoto roku vyvstaly.

Jednou z nich byla splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků. Původně totiž Ministerstvo financí a posléze Ministerstvo vnitra uváděla, že u tohoto poplatku je možné nastavit splatnost až následující rok, což by pro obce znamenalo roční výpadek příjmů. Nakonec se však podařilo nalézt shodu na kompromisním řešení, že i v případě kapacitního základu je možné nastavit splatnost v průběhu roku, přičemž obecně závazná vyhláška v takovém případě musí obsahovat zvláštní splatnost v případech, kdy ke změně nebo vzniku poplatkové povinnosti dojde v průběhu roku, avšak po uplynutí termínu splatnosti stanoveného v obecně závazné vyhlášce. Jinými slovy, pokud si splatnost nastavíte do 31. března, musí vyhláška upravovat i situace, kdy ke změně či vzniku poplatkové povinnosti dojde např. v červenci.

Jaký poplatek zavést?

Na tuto otázku logicky neexistuje jednoznačná a pro všechny obce platná odpověď. Každý ze zmíněných poplatků má svá pozitiva i negativa.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je jednoduchý na správu, kdy každý platí poplatek v paušální výši bez ohledu na to, kolik odpadu reálně vyprodukuje, nebo kolik a jak velkých nádob využívá. Ano, je pravdou, že praxe v mnoha obcích byla taková, že byly přidělovány známky např. jen na jednu nádobu pro čtyři osoby apod., nicméně takový postup neměl a nemá oporu v právních předpisech.

Nevýhodou poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je pak to, že vůbec nereflektuje skutečnost, kdo kolik odpadu vyprodukuje a postrádá tak motivační prvky. Kromě toho je jeho dalším úskalím i fakt, že v nemovitostech, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba, je hrazen pouze poplatek za jednu osobu (poplatníkem je v takovém případě vlastník), byť zde může reálně žít i více osob, které jsou však k trvalému pobytu přihlášeny v jiné obci.

Výhodou kapacitního základu u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je to, že pokud má obec dostatečné množství svozových variant (různé velikosti nádob a různé četnosti svozů), může tento poplatek fungovat motivačně k produkci méně směsného komunálního odpadu. Plátce totiž může ušetřit tím, když mu bude stačit menší nádoba nebo si vystačí se svozem jednou za dva týdny namísto týdenního svozu.

Stinnou stránkou tohoto poplatku může být vyšší náročnost jeho správy, větší snaha plátců poplatkovou povinnost obcházet (např. černými skládkami, převážením odpadu do jiných obcí apod.). Tuto snahu lze sice částečně řešit zavedením tzv. minimálního základu dílčího poplatku, tedy jakýmsi paušálním prvkem, nicméně nastavení minimálního základu ve správné výši, aby fungoval motivačně, je spojen s komplikovanou ekonomickou úvahou.

V rámci úvah o správné volbě poplatku, o nastavení jeho výše můžete využít přehledu všech podstatných informací i kalkulaček výnosu jednotlivých poplatků na webové stránce Poplatky za odpady od roku 2022 Poradny pro obce. Kromě toho zde naleznete nejčastější dotazy či automatické vzory obecně závazných vyhlášek. Pro ty, kteří si nechtějí s přípravou obecně závazné vyhlášky a studováním nové právní úpravy lámat hlavu, je pak k dispozici Vyhláška bez starostí, kdy pro Vás kvalifikovaný tým odborníků připraví kompletní poplatkovou vyhlášku dle vašich požadavků.

Jakkoliv je na přípravu nové vyhlášky ještě poměrně dost času, je třeba mít na paměti, že nejpozději v první polovině prosince by měla být vyhláška schválena zastupitelstvem obce tak, aby mohla nabýt účinnosti k 1. lednu 2022. Budete-li vydávat novou poplatkovou vyhlášku, pak je vhodné přizpůsobit nové právní úpravě i obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tu sice, pokud neodporuje nové právní úpravě, není nezbytné přijímat, s ohledem na změnu zákona a terminologie je však vhodné odpadové vyhlášky vyřešit najednou.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, specialista na odpadovou legislativu, KVB advokátní kancelář, s. r. o.