Pozemkové úpravy pomáhají zlepšovat stav krajiny a snižují rizika záplav i sucha. Projednávání změn projektantům usnadňují mapové aplikace

23. 12. 2021 Lesensky.cz Územní plánování

Snížení rizika záplav, sucha a eroze půdy, ale také lepší podmínky pro další rozvoj měst a obcí i pro samotné majitele. To jsou stěžejní benefity plynoucí z komplexních pozemkových úprav, při nichž v katastru dochází k optimalizaci uspořádání pozemků a jejich zpřístupnění dle podmínek současného stavu využívání krajiny a dle požadavku jednotlivých vlastníků. Složitý a časově náročný proces plánuje nejméně třemi miliardami korun ročně podpořit nová vláda. Významně usnadnit by jej také mohlo širší využívání mapových aplikací, které zjednoduší projednávání navrhovaných změn.

Česká republika se pyšní malebnou a rozmanitou krajinou, na níž se ale podepsaly dekády politických a hospodářských změn. Řada parcel vedených v katastru nemovitostí tak neodpovídá skutečnému stavu krajiny, což se negativně podepisuje na její ekologické stabilitě. Mnohdy to však také majitelům znemožňuje přístup k pozemkům a jejich praktické využívání.

„Řešením jsou komplexní pozemkové úpravy, při nichž se pozemky prostorově a funkčně nově uspořádávají, dochází k jejich scelování či dělení. Původní pozemky při těchto úpravách zanikají a na katastrální mapě vznikají nové. Těmito úpravami se zároveň zajišťují lepší podmínky pro ochranu životního prostředí, například v kontextu snižování nepříznivých účinků sucha a povodní či snižování půdní eroze,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se specializuje na letecké snímkování Česka a mapové aplikace zejména pro města a obce.

Podle Petra Lišky, jednatele olomoucké firmy Geocentrum, která se komplexními pozemkovými úpravami zabývá již 28 let, je v Česku 13 076 katastrálních území, přičemž pozemkové úpravy bylo a je třeba řešit u 12 080 z nich. Z tohoto čísla byly v roce 2021 pozemkové úpravy rozpracované či ukončené ve 4156 katastrálních územích. Bezmála dvě třetiny území tak na ně ještě čekají.

Komplexní pozemkové úpravy jsou totiž během na dlouhou trať. Od jejich začátku do konečného řešení zpravidla uplyne i několik let, výjimkou nejsou ani úpravy, u nichž v příštím roce začne desátý rok realizace. V rámci celé republiky aktuálně probíhají stovky komplexních pozemkových změn, což z celého procesu činí také finančně velmi náročnou záležitost. Nová vláda ve svém programovém prohlášení deklarovala, že chce na pozemkové úpravy poslat nejméně 3 miliardy korun ročně. To podle Petra Lišky představuje přibližně 130 zahájených nových komplexních pozemkových úprav ročně.

Digitalizace pomáhá celý proces zrychlovat, zvyšuje i efektivitu projektantů

Rozsah a podobu komplexních pozemkových úprav projektují specialisté z oblasti geodézie a projekce. Podle nich je v celém procesu patrné zrychlování a zvyšování efektivity. Významný podíl na tom má postupná digitalizace celého procesu, která projektantům umožňuje inovovat stávající řešení a zpracovávat souběžně více projektů než v minulosti.

„Souběžná digitalizace a dostupnost dat z katastru nemovitostí, leteckého snímkování a dalších podkladů, většinou v již konsolidované podobě, je zcela jiným typem podkladu, než který byl k dispozici kdykoliv dříve,“ říká Petr Liška. Významný posun v této oblasti podle něj znamená například využívání mapových podkladů v kombinaci s mapovými portály a celkovým zlepšením přístupu jednotlivých účastníků řízení k informacím důležitým pro zdárné projednání změn.

„S ohledem na nutnost postupného řešení komplexních pozemkových úprav na přibližně dvanácti tisících katastrálních územích je zřejmé, že proces zpracování musí doznat změn, aby se tento ambiciózní plán dařilo vůbec plnit. Musíme reagovat zvláště na velmi složitý proces projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky. V dnešní době dotčené omezeními v souvislosti s pandemickou situací je potřeba poskytnout vhodnou alternativu k čistě osobnímu systému jednání, i když samozřejmě toto musí být i dále pro účastníky zachováno,“ dodává.

Převodem návrhů komplexních pozemkových úprav do digitálního prostředí mapové aplikace se zabývá brněnská společnost TopGis. Do její webové mapové aplikace GisOnline.cz, kterou využívají tuzemská města a obce, lze návrhy jednoduše naimportovat. „Do stávající aplikace jsme schopni během jednotek dní nahrát návrhy komplexních pozemkových úprav prakticky pro jakékoliv území Česka. Uživatelé mají možnost si je nejen prohlížet, díky propojení s katastrem nemovitostí mohou i srovnávat stávající stav s tím navrhovaným či využívat nástrojů pro měření,“ popisuje Drahomíra Zedníčková.

Za významnou výhodu tohoto řešení pak Petr Liška z Geocentra považuje celkové zlepšení komunikace s jednotlivými aktéry komplexních pozemkových úprav. „Je to hlavně v oblasti komunikace s vlastníky, což je mnohdy rozsáhlý počet osob, často více než tisíc na projekt. Plně digitální zpracování a příprava podkladu umožnila poskytnout oprávněným osobám výstupy z některých etap, kdy je vyžadována jejich součinnost. Nám jako projektantům pozemkové úpravy to umožňuje na některé jejich požadavky rychleji reagovat. Předložení dostatečně podrobné mapové situace a závazných vstupních podkladů v dobře pochopitelné podobě je velkou výhodou,“ vysvětluje.

Současným vlastníkům to dává možnost nahlédnout na aktuální stav rozpracované komplexní pozemkové úpravy a efektivně komunikovat se zpracovatelem, což nahrazuje náročná osobní projednávání. „V praxi má každý pozemek své unikátní ID, které projektant pouze zašle majiteli a ten si je bez hesla rozklikne. Následně v prostředí mapové aplikace vidí návrh toho, jak se má změnit umístění a obslužnost jeho pozemků. Vše nad lokální infrastrukturou a topografickou mapou a aktuální ortofotomapou. Občan pak přes aplikaci může zadat potvrzení o seznámení, případně přidat komentář s námitkami,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková.

Martin Bořil