Prosazujeme zásadní věci ve prospěch samospráv

5. 5. 2022 OF 1/2022 Regiony

Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) formulovalo zásadní požadavky vůči vládě a zákonodárcům, které schválilo Republikové shromáždění v listopadu loňského roku. Po podzimních volbách nová Poslanecká sněmovna podpořila v lednu program nové vlády a nastává čas k uplatnění a naplnění požadovaných cílů.

Eliška Olšáková
Eliška Olšáková
Sdružení místních samospráv České republiky

Stavební zákon, rozpočtové určení daní, střet zájmů, odměňování v oblasti samospráv, volební zákon, energetika a odpadové hospodářství a také modernizace obcí – tak ve stručnosti zní oněch sedm zásadních požadavků SMS ČR. Nejenom o nich s námi hovoří Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

V říjnu loňského roku jste byla zvolena poslankyní PS Parlamentu ČR a od listopadu stojíte v čele Sdružení místních samospráv ČR. Jak se vám daří tyto funkce propojovat s rolí starostky?
Daří se mi to díky tomu, že práce v samosprávě, pro samosprávy a v parlamentu spolu úzce souvisí. Řeším vlastně stejné věci, jen vždy z trochu odlišné perspektivy. V parlamentu využívám osobních zkušeností ze státní správy a vedení obce i dlouholeté činnosti Sdružení místních samospráv, které potřeby a problémy obcí a měst systematicky mapuje. A zároveň věřím, že díky své činnosti v poslanecké sněmovně budu schopná k řešení těch problémů přispět. Je to oboustranně fungující synergie.
SMS ČR formulovalo sedm zásadních požadavků, které chce ve vztahu k vládním a zákonodárným orgánům prosazovat. Jak vidíte naléhavost jejich řešení z časového i obsahového hlediska?
Ze všech těchto priorit vnímám jako nejakutnější stavební zákon. V polovině ledna jsem se zúčastnila prvního jednání k tomuto tématu, kulatého stolu na ministerstvu pro místní rozvoj. Musím říct, že jsem znepokojená tím, co na tam zaznívalo. Před volbami se strany nynější koalice jasně vymezovaly proti návrhu zákona, který však byl nakonec schválen. A teď to skoro vypadá, že bude stačit, když se škrtne Nejvyšší stavební úřad, a bude všechno v pořádku. Pro mě je představa, že by stavební úřady zůstaly jen na obcích s rozšířenou působností, jak je navrhováno, nepřijatelná. Stejně se k tomu vyjadřovali předseda SMO ČR pan Lukl i hejtman Pardubického kraje pan Netolický. Novela navrhuje zřízení územních detašovaných pracovišť v místech pověřených obecních úřadů. Přitom je známo, že některé stavební úřady v pověřených obcích vykazují větší objem výstavby než v mnohých obcí s rozšířenou působností. Zřizovat taková odloučená pracoviště je nejenom mnohem dražší, ale z hlediska kvality, efektivnosti a organizace práce jsou tato pracoviště nevýhodná i pro samotné účastníky stavebního řízení. Byl by to další krok k oddálení veřejné správy od občana. Upravený zákon má být předložen do meziresortního připomínkového řízení a tyto institucionální otázky, včetně např. archivů stavebních úřadů, bude nutné dořešit naprosto jednoznačně.
Dalším požadavkem SMS ČR je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Jak tady postupujete?
Výnosy z podílu sdílených daní jsou pro obce velmi důležitým a základním příjmem jejich rozpočtů. Proto je zákon o rozpočtovém určení daní trvale v popředí našeho zájmu. Formulovali jsme tři změny, které budeme postupně prosazovat. Žádáme především změnu váhy koeficientu počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, a to ze současných devíti na jedenáct procent. Dále bychom chtěli prosadit zavedení nového kritéria rozdělování podílu z výnosu sdílených daní, po slovenském vzoru, kde se osvědčilo kritérium počtu seniorů ve věku 65+. Tyto změny sice nejsou nyní na pořadu dne, ale volíme postupné kroky a jednáme na jednotlivých resortech, kterých by se změny mohly týkat. Například na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy chceme získat podporu pro úpravu koeficientu na žáka, protože to výrazně pomůže zejména malým obcím, které zřizují školy, k pokrytí nákladů nejenom na jejich provoz, ale i údržbu, opravy a další rozvoj. Budeme rovněž podporovat úpravu krajského RUD, která by měla napomoci krajům v jejich financování.
Střet zájmů, respektive jeho stávající právní úprava je dlouhodobě předmětem kritiky SMS ČR. Jak pokračuje snaha o jeho novelizaci?
Novela zákona o střetu zájmů má širší dopad a snaha SMS ČR je zaměřena zejména na tu část, která zužuje rozsah jeho osobní působnosti. Chceme ve smyslu nálezu Ústavního soudu a judikatury Nejvyššího soudu vyjmout z působnosti zákona neuvolněné volené funkcionáře zastupitelstev obcí. Poslanecký návrh novely zákona je na pořadu jednání sněmovny v únoru a předpokládám, že do konce léta letošního roku bude schválen. Bude to jistě přínosem před podzimními volbami do zastupitelstev obcí, neboť stávající úprava mnohdy snižuje ochotu občanů kandidovat do volených orgánů obce a podílet se na místní samosprávě.
Po Ministerstvu vnitra dlouhodobě požadujete revizi systému odměňování v kompetenci obcí, větší míru flexibility a stability pro samosprávu.
V minulém období probíhalo kontinuálně zvyšování platů ve všech odvětvích státní správy, ale na představitele samospráv se zapomnělo. Důsledkem například bývá, že častokrát starosta obce, která je zřizovatelem školy, podepisuje platové výměry učitelům značně převyšující jeho vlastní odměny. To není nic proti učitelům, jejich práce si moc vážíme a je to profese velmi důležitá. Ta popsaná situace ale vystihuje skutečný stav. Nyní, kdy jsme v období úspor a zmrazení platů, je nám trapné hlasitě volat po úpravách odměňování, avšak podařilo se nám navázat ihned po volbách komunikaci s ministerstvem vnitra a zdá se, že pro letošní rok najdeme řešení, které by alespoň částečně ochránilo odměny komunálních politiků před znehodnocením inflací. Nebude to už od začátku roku, jak jsme původně požadovali. Chtěli bychom však do budoucna najít systémové řešení, aby například odměny představitelů samospráv navazovaly na určitý makroekonomický ukazatel, jako je tomu u ústavních činitelů. A to je běh na delší trať.
Dlouho se rovněž volá po změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí a to patří také k požadavkům SMS ČR
Chtěli bychom především dosáhnout prodloužení volebního období, aby zastupitelstva ve městech a obcích měla více času na přípravu a realizaci koncepčních záměrů. V zákoně o volbách do zastupitelstev obcí dále podpoříme záměr posílit prvky většinového systému, což oprávněně požadují zejména malé obce, kterých je drtivá většina v naší sídelní struktuře. Změny volebního zákona vyžadují náročnou přípravu, a proto probíhá k těmto otázkám odborná debata, do které se aktivně zapojují i legislativci SMS ČR. Ale i úprava volebního zákona je úkol, který by měl být určitě dokončen v rámci stávajícího volebního období této sněmovny.
Modernizace obcí je široký pojem. Jaké kroky očekáváte od vlády, aby obce mohly čerpat vyčleněné prostředky z evropských i národních zdrojů k modernizaci?
Dlouhodobě probíhá vylidňování venkova, a máme-li tento trend zastavit, musíme zajistit dostupnost služeb v obcích a malých městech. V současném programovém období Evropské unie budeme mít v naší republice k dispozici přes bilion korun z evropských fondů. Tyto prostředky jsou směřovány na modernizaci ekonomiky a energetickou transformaci. SMS ČR usiluje o to, aby výzvy k předkládání projektů na využití těchto peněz byly vypisovány a určeny přímo pro menší obce a města. A to nejenom z evropských, ale i z národních programů. Podporujme chytrá řešení, která v našich obcích zkvalitní život občanů a pomohou snížit také negativní dopady na životní prostředí. Modernizace obcí znamená podporovat i na této úrovni projekty udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky, digitalizace místní veřejné správy. Momentálně stále není dostatek dotačních výzev na realizaci takových inovačních projektů pro obce a města.
To asi platí i pro oblast energetiky a odpadového hospodářství?
Pokud jde o poslední dvě priority, modernizaci obcí a také energetiku a odpadové hospodářství, ty jsou dlouhodobé a nevyřeší je jedno konkrétní opatření. Díky práci v SMS ČR mám hned několik návrhů, jak by stát mohl obcím v tomto ohledu vyjít vstříc – a pomoci tak i sám sobě. Jedním z nich je zákon o komunitní energetice, kterou EU silně podporuje, ale právní úprava u nás stále chybí. Současná energetická krize jasně ukazuje, že energetická soběstačnost a využívání obnovitelných zdrojů jsou správnou cestou – a řada obcí na ní už udělala první velmi významné kroky. Komunitní energetika prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných obcí pomáhá řešit lokální ekonomiku, životní prostředí i sociální otázky.
Zatím jsme hovořili o otázkách spíše dlouhodobých. Jsou nějaké aktuální problémy, které jste museli řešit?
Počátkem ledna jsem se obrátila dopisem na ministra vnitra ve věci proplácení antigenních testů územním samosprávným celkům a právnickým osobám, které zřizují. Jsem ráda, že ministerstvo bezodkladně naší žádosti vyhovělo, a děkuji jak ministru Rakušanovi, tak ministru Válkovi, že pomohli zařadit samosprávy do programu zdravotních pojišťoven na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 a tím poskytnutí příspěvku na nákup testů. Samosprávy se tak dostaly na úroveň s ostatními zaměstnavateli. Myslím, že to je příklad dobré spolupráce s novou vládou.
Vraťme se k vaší funkci starostky. Představte krátce, co se vám ve Valašských Kloboukách podařilo a co nového chystáte?
Nejsem člověk, který rád chválí svou vlastní práci. Vždy se za úspěchem skrývá týmová práce. Věřím, že to, co se povedlo ve Valašských Kloboukách, oceňují hlavně občané města. Podařilo se nám po 20 letech revitalizovat největší brownfield v centru města, který bude sloužit pro místní podnikatele, vybudovali jsme infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů, zahájili první etapu revitalizace největšího sídliště a také jsme se zaměřili na projekt bezpečných cest do škol, která zahrnovala výstavbu chodníků a úpravu komunikací v okolí ZŠ a MŠ. Pro strategické řízení města jsme vypracovali koncepce, týkající se životního prostředí, cestovního ruchu, urbanistickou studii zefektivnění zástavby ve městě, koncepci dopravy. Započali jsme komunikaci s developery za účelem výstavby bytových domů.
Dvacet let starý brownfield ve Valašských Kloboukách byl revitalizován a bude sloužit místním podnikatelům
Dvacet let starý brownfield ve Valašských Kloboukách byl revitalizován a bude sloužit místním podnikatelům
Dvacet let starý brownfield ve Valašských Kloboukách byl revitalizován a bude sloužit místním podnikatelům
Dvacet let starý brownfield ve Valašských Kloboukách byl revitalizován a bude sloužit místním podnikatelům
A co se chystá nového?
Připravujeme projekt na vybudování odstavného parkoviště poblíž náměstí, přístavbu mateřské školy, rekonstrukci vyvařovny. Rozšíříme počet autobusových zastávek na okraji města, aby se zlepšila dostupnost centra, služeb a zlepšily se podmínky pro děti, které dochází do školy. Dokončíme první část revitalizace sídliště, tj. výstavbu centrálního hřiště, spojovacích chodníků a cyklotrasy. Přitom je již připravena druhá etapa, která bude řešit parkování. Neméně důležité jsou projekty, které se zabývají výstavbou cyklotras. Velmi hezké projekty řeší modernizaci zahrad základní a mateřské školy, stejně jako nová výsadba květin a dřevin v centru města. Je toho hodně, ale když jsem hovořila o modernizaci, chtěla bych zmínit náš příspěvek ke komunitní energetice. Zahajujeme jednání o projektu fotovoltaické elektrárny na pozemku zrekultivované skládky odpadů a řešíme umístění solárních panelů na střechy budov ve vlastnictví města.

Děkuji za rozhovor.