Města a obce zajímá například vyřizování námitek a změny smluv, ukazují výsledky dotazníkového šetření

14. 4. 2022 ÚOHS Veřejné zakázky

Na počátku února letošního roku vyzval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže česká města a obce, aby mu zodpověděly, kde spatřují největší problémy v oblasti veřejných zakázek a na jaká témata by tedy uvítaly metodickou pomoc a školení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V rámci dotazníkového šetření obdržel Úřad odpovědi od více než 780 obcí. Převážná většina respondentů spatřuje jako nejsložitější v rámci procesu veřejného zadávání vymezení požadavků na kvalifikaci, ověřování informací z nabídek dodavatelů, provádění změn závazků ze smlouvy, vymezení kritérií hodnocení či posouzení nabídek; jako problematické bylo ze strany zadavatelů rovněž označeno vypořádání námitek dodavatelů.

S těmito okruhy se z větší části také kryjí témata, která Úřad hodlá zadavatelům objasňovat v rámci svých metodických dnů a školení. Největší zájem projevili zástupci územních samospráv o hodnocení nabídek, ekonomickou a technickou kvalifikaci, změny, doplnění a objasnění nabídek, změny závazků ze smlouvy, vyřizování námitek a řízení před ÚOHS a aplikaci zásad dle § 6 ZZVZ.

Graf 1. Preference obcí ohledně témat pro školení o veřejném zadávání
Graf 1. Preference obcí ohledně témat pro školení o veřejném zadávání

Úřad všem respondentům děkuje za účast v dotazníkovém šetření a odborníci ze Sekce veřejných zakázek se již nyní těší na setkání s jejich zástupci na připravovaných školicích akcích.