Sdružení tajemníků nespí

3. 11. 2022 OF 4/2022 Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) v letošním roce plně obnovilo svoji činnost, která byla v uplynulých dvou letech pandemii koronaviru poměrně výrazně utlumena.

STMOÚ se podílí se na iniciaci a připomínkování připravované legislativy a jejích novelizací, rozšířilo odbornou spolupráci s jednotlivými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy a odbornými asociacemi v oblasti územní veřejné správy.

Pro vedoucí úřadů měst a obcí se podařilo obnovit prezenční setkávání na úrovních jednotlivých krajů i v celostátní podobě.

Jarní celostátní seminář

Zatím největší akcí v letošním roce byla členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR, které se uskutečnily 22.–24. května v Praze pod záštitou pražského primátora Zdeňka Hřiba a s finanční podporou hlavního města Prahy. Tento seminář se zabýval problematikou nových zákonů a předpisů v oblasti samosprávy i přenesené působnosti státní správy včetně změn zákonů o obcích a o hlavním městě Praze, metodickou přípravou zářijových komunálních voleb a ustavujících zasedání nových zastupitelstev měst a obcí, dále pak otázkami vzdělávání zaměstnanců útvarů sociálně právní ochrany dětí a financování výkonu této agendy. Posluchači byli seznámeni s novinkami v oblasti ochrany autorských práv v prostředí měst a obcí a všechny zaujal praktický nácvik moderní sebeobrany úředníků. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a jeho projektem Zlepšení proklientského přístupu úřadů veřejné správy byl realizován speciální blok, věnovaný rozvíjení klientského přístupu na úřadech.

Úpravy platových tabulek

Jednou z hlavních oblastí, kterou se sdružení tajemníků v legislativní činnosti zabývá, je problematika platových poměrů zaměstnanců měst, obcí a jejich úřadů. Velký problém, na který již delší dobu poukazujeme, je skutečnost, že v příloze č. 1 i dalších přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a analogicky i v příloze č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve velké části stanovených tabulek platové tarify nedosahují částek zaručené mzdy ani minimální mzdy. Například v uvedené příloze č. 1, tabulce se stupnicí platových tříd a platových tarifů pro zaměstnance ve veřejném sektoru (základní tabulka bez specifik pro úředníky, zaměstnance sociálních služeb, zdravotníky či pedagogy) se platový tarif pohyboval od 11 030 Kč, od 1. září 2022 od 12 140 Kč za plný úvazek. Platové tarify do 30. srpna letošního roku ve 49 % tabulky nesplňovaly výši minimální zaručené mzdy a 21 % platů v tabulce dokonce nedosahovaly ani na minimální mzdu 16 200 Kč měsíčně!

S úpravou tarifů od 1. 9. 2002 se tento deficit „snížil“ na 29 %, resp. 13 %, ale stále hovoříme o téměř třetině platových tarifů. Tato tabulka – stupnice č. 1 dle výpočtu MPSV zahrnuje nejmarkantnější propady, které se týkají nejméně 13 tisíc zaměstnanců z celkových cca 308 tisíc zaměstnanců, odměňovaných podle této stupnice.

Na základě jednání STMOÚ ČR s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem měst a obcí ČR a dalšími subjekty se problematika dostala na jednání politicko-odborné skupiny při MPSV. Projednávají se varianty řešení tak, aby platové tarify v nejnižších platových třídách a stupních nebyly pod úrovní základní sazby minimální mzdy a příslušné úrovni zaručené mzdy. Zvýšení těchto tarifů v nejnižších skupinách vyvolává otázku, jak řešit další vyšší tarify, zda příslušně navýšit nebo naopak zmenšit rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími tarify s ohledem na dopady na státní rozpočet a rozpočty ÚSC. Výsledky jednání nejsou k datu uzávěrky tohoto čísla časopisu známy, čtenáře budeme o dalším vývoji v této oblasti informovat.

Mezi veřejností je sice diskutováno o nadstandardních platech zaměstnanců veřejné správy, uvedená čísla ale potvrzují, že právě platy jsou největší překážkou při získávání nových zaměstnanců pro úřady územní samosprávy.

Tabulka platových tarifů, příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platná od 1. 9. 2022
Plat. stupeň Počet let započitat. praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12 140 13 040 13 990 15 020 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 250 29 410 31 770 34 340 37 130
2 do 2 let 12 510 13 460 14 450 15 540 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 200 30 460 32 890 35 570 38 460
3 do 4 let 12 920 13 920 14 930 16 050 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 220 31 550 34 090 36 850 39 840
4 do 6 let 13 340 14 360 15 450 16 590 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 230 32 660 35 300 38 190 41 280
5 do 9 let 13 810 14 850 15 970 17 160 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 330 33 840 36 570 39 560 42 760
6 do 12 let 14 280 15 350 16 490 17 740 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 450 35 050 37 870 40 980 44 300
7 do 15 let 14 740 15 890 17 070 18 360 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 33 620 36 300 39 250 42 460 45 910
8 do 19 let 15 240 16 420 17 660 18 980 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 34 840 37 610 40 660 44 030 47 580
9 do 23 let 15 750 16 970 18 260 19 640 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 070 38 970 42 160 45 620 49 310
10 do 27 let 16 320 17 570 18 890 20 320 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 380 40 390 43 670 47 290 51 080
11 do 32 let 16 850 18 140 19 550 21 030 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 38 720 41 840 45 270 49 000 52 980
12 nad 32 let 17 440 18 780 20 230 21 750 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 120 43 370 46 910 50 770 54 920

Říjnový odborný seminář

Ve dnech 16.–18. října 2022 proběhla v Brně XLIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR. Nad konferencí převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. V rámci semináře zazní informace a proběhnou diskuse k aktuálním tématům řízení měst a obcí – k novelám zákonů a připravované legislativě, problematice eGovernmentu, eIdentitě a rozšiřování systému datových schránek, kybernetické bezpečnosti v praxi měst a obcí, k novele stavebního zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o střetu zájmů, aktuálním předpisům a metodikám v oblasti zadávání veřejných zakázek či k adaptačním opatřením ke klimatické změně. Hlavní součástí pak bude specializovaný seminář k tvorbě rozpočtů měst a obcí na příští rok a rozpočtové odpovědnosti v situaci, kdy raketově rostou ceny energií, negativní hospodářské dopady pandemie nemoci covid-19, zvyšují se náklady prakticky na všechno, při současné snaze o zvýšení platů ve veřejné sféře a odměn samosprávám a tím i nároky na pokrytí těchto zvýšených výdajů. S výstupy semináře a jejich dopady na města a obce seznámíme čtenáře v příštím čísle.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR