Dotační program Norských fondů uzavírá výzva zaměřená na monitoring ovzduší

12. 12. 2022 SFŽP ČR Dotace

Posledním tématem programu na podporu ochrany životního prostředí Norských fondů je monitoring a identifikace znečištění ovzduší na lokální úrovni. Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu SGS-2 „Svalbard“, která mezi žadatele rozdělí 25 milionů korun. Žádosti o podporu na projekty ochrany ovzduší je možné podávat od 9. prosince 2022.

Státní fond životního prostředí ČR

„Problematika znečištění ovzduší je pro Státní fond životního prostředí ČR jedním z prioritních témat, v němž se podařilo zrealizovat již mnoho úspěšných projektů. Specifickým tématem je pak lokální monitoring znečištění, které vzniká jako důsledek vytápění domácností. Právě na tuto problematiku se zaměřuje poslední výzva, kterou v tomto programovém období vyhlašujeme z programu Norských fondů. Připraveno máme celkem 25 milionů korun, z nichž žadatelům uhradíme až 90 procent způsobilých výdajů na projekt,“ představuje výzvu ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Žadatelé z řad právnických osob mohou získat od 250 tisíc do 2,5 milionu korun na pořízení a instalaci senzorů kvality ovzduší či zajištění střednědobého lokálního měření s důrazem na problematiku lokálních topenišť. Podpora se vztahuje rovněž na zajištění doprovodného informačního zařízení, které umožňuje zaznamenávat a poskytovat data z prováděného monitoringu.

V České republice se s problémem využívání nevhodných typů tuhých paliv jako primárního zdroje energie potýkají velmi často například lidé v obcích v podhorských oblastech. V podzimních a zimních měsících čelí zvýšeným koncentracím znečišťujících látek, přičemž celkový nepříznivý efekt je umocněn okolním reliéfem. „Z Norských fondů poskytneme prostředky na instalaci monitorovacích senzorů, které umožní lépe porozumět podílu znečištění pocházejícího z vytápění domácností a napomohou vyhodnotit, o jak závažný problém se v konkrétní lokalitě jedná a případně zda jsou dosavadní opatření realizovaná v obci dostatečná,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Zájemci mohou podávat žádosti o podporu prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR na adrese zadosti.sfzp.cz. Příjem je otevřen od 9. prosince 2022 do 9. února 2023.