Kraj Vysočina bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem přesahujícím 16 miliard korun

15. 12. 2022 Kraj Vysočina Ekonomika

Na svém posledním zasedání v letošním roce schválilo krajské zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet na rok 2023. V návrhu se počítá s výdaji na jedné straně a s příjmy, včetně financování, na straně druhé ve výši 16 745 186 korun.

Kraj Vysočina

„Do sestavování rozpočtu na rok 2023 se výrazně promítl nárůst cen energií, platů, inflace i trvající uprchlická krize. I přesto se podařilo vytvořit rozpočet, který zajišťuje pokrytí všech základních služeb v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Velký prostor mají opět investice, ať už jsou plně hrazené z prostředků kraje nebo spolufinancované ze státních a evropských fondů,“ přibližuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.

Největší kapitolou výdajové stránky rozpočtu je tradičně školství, kde většinu částky tvoří přímé výdaje ve školství, tedy státní dotace, které jsou prostřednictvím krajského úřadu rozesílány školám. Druhou největší kapitolu představuje Doprava s plánovanými výdaji přes 2,5 miliardy korun. Z toho na zajištění veřejné dopravy, tedy autobusové i železniční, vynaloží kraj téměř 1,3 miliardy korun. I zde se pro příští rok promítne růst mezd i cen pohonných hmot. Výdaje ve výši necelých 1,2 miliardy korun jsou plánovány v kapitole Nemovitý majetek. „Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 došlo k menšímu poklesu částky v této kapitole. Jde však pouze o zreálnění rozpočtu z hlediska procesních i organizačních kapacit,“ vysvětluje náměstek Miroslav Houška.

Do kapitoly Požární ochrana a IZS bylo přidáno 25 milionů korun na předfinancování nákladů spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků u zesmluvněných poskytovatelů. Důvodem je vytvoření určité provozní rezervy k překlenutí doby, než kraj v průběhu roku obdrží peníze ze státního rozpočtu. „Do jednotlivých kapitol se také výrazně promítl nárůst cen energií, oproti roku 2022 se jedná o více jak dvojnásobnou částku. Navíc je v rozpočtu zvlášť vyčleněna i 500milionová rezerva pro případ, že by se na trhu s energiemi vyskytly neočekávané turbulence,“ upřesnil Miroslav Houška. Pokles na kapitole Evropské projekty souvisí se začátkem nového plánovacího období, kdy v první fázi jsou připravovány samotné projekty a projektové žádosti, v následujících letech s postupnou realizací projektů tato kapitola opět poroste.

Prostřednictvím Fondu Vysočiny bude v příštím roce administrováno 35 programů s celkovou alokací 333 milionů korun, pro srovnání v roce 2022 to bylo 37 programů v částce 300 milionů korun. Prvních 17 programů vyhlásilo zastupitelstvo už dnes, další větší množství dotačních titulů je připraveno k vyhlášení na únor. Všechny informace k aktuálním výzvám jsou dostupné na www.fondvysociny.cz.

Součástí nového rozpočtu Kraje Vysočina není zatím dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Nyní je podána žádost pro rok 2023 a čeká se na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle dosavadních informací bude poskytnuta částka 1,316 miliardy korun, která bude do rozpočtu kraje zapojena v průběhu příštího roku formou rozpočtového opatření.