Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je na rok 2023 připraveno 54 milionů korun

15. 12. 2022 Ústecký kraj Dotace

Dotační programy pro rok 2023 zaměřené na podporu rozvoje venkova byly schváleny a jsou připravené otevřít své brány žadatelům. Jedná se tradičně o program Podpora komunitního života na venkově a Program obnovy venkova, a již podruhé také o Obchůdek 2021+.

Ústecký kraj

Všechny tři programy mají společného jmenovatele, kterým je převážně venkovské území. Různorodé formy podpory jsou mezi žadateli každoročně hojně využívané.

Podpora komunitního života na venkově skrze místní akční skupiny (5 mil. Kč)

Ústecký kraj realizuje dotační program Podpora komunitního života na venkově od roku 2019. V průběhu čtyř let fungování programu bylo podpořeno více než 300 drobných projektů částkou přes 10 milionů korun z rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci programu jsou podporovány například společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce nebo akce aktivizující místní potenciál.

Dotační program je určen v prvním kroku pouze pro místní akční skupiny (MAS), které mají sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS se následně stává administrátorem dotace a realizuje rozdělení a čerpání finančních prostředků formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Jednotlivé projekty do této individuální výzvy podávají oprávněné subjekty z území MAS dle podmínek stanovených v individuální výzvě. Vše je v souladu jak se strategií komunitně vedeného místního rozvoje, tak s programem a strategií rozvoje Ústeckého kraje.

„Pro rok 2023 vyčlenil Ústecký kraj ve svém rozpočtu částku 5 milionů korun, které budou sloužit ke krytí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů v rámci projektů, které jsou předkládány do individuálních výzev. Zbývající finanční podíl 15 % si vkládá spoluúčastí do projektu žadatel“, vysvětlil Michal Kučera, radní pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova.

Program obnovy venkova v tradičních pěti oblastech podpory (45 mil. Kč)

Zvelebování venkova je každoroční snahou malých obcí, které na různé aktivity mohou čerpat finanční podporu. Pro rok 2023 bylo alokováno 45 milionů korun s tím, že se u některých oblastí výrazně zvýšily maximální výše dotace. Podporovanými oblastmi budou:

  • Obnova a rozvoj venkovské zástavby
  • Chodníky a místní komunikace
  • Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
  • Rozvojový dokument obce
  • Soutěž „Vesnice roku 2023“

Žadateli v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje budou obce do 3 000 obyvatel.

Obchůdek 2021+ bude opět podporovat malé prodejny (4 mil. Kč)

Účelem programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Prodejci mohou nárokovat uznatelné výdaje za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, přičemž dotace pokryje až 100 % celkových uznatelných výdajů. Celková předpokládaná částka určena pro tento program je 4 miliony korun.