Kraj opět vyhlašuje dotační programy v oblasti školství a mládeže

28. 12. 2022 Liberecký kraj Dotace

Volnočasové aktivity, talentované děti nebo prevenci rizikového chování opět podpoří Liberecký kraj ze svého dotačního fondu. Vyhlášení programů schválili krajští zastupitelé letos v prosinci. Podávat žádosti mohou zájemci od 20. ledna do 3. února 2023.

Liberecký kraj

„Formou účelové dotace podpoříme projekty, které se věnují talentovaným dětem nebo prevenci rizikového chování. Pomůžeme také těm, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují například kompenzační pomůcky ve výuce, aby se mohli začlenit do skupiny svých vrstevníků,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Konkrétně krajští zastupitelé schválili vyhlášení těchto programů:

4.1 Program volnočasových aktivit

Kraj z něj podpoří činnost neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní (na úrovni rekreačního sportu) při naplňování a zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora činnosti škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízení zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory). Podporovány budou pouze prokazatelně neziskové aktivity. Pro případné žadatele je v tomto programu připraveno téměř pět milionů korun a podávat mohou maximálně jednu žádost.

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Program nabízí podporu škol všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Také v tomto programu mohou žadatelé podávat pouze jednu žádost a přerozděleno bude 800 tisíc korun.

4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Budou z něj podpořeny aktivity zaměřené na vzdělávání v přírodních a technických oborech cílené na rozvoj potenciálu žáků, zejména nadaných a mimořádně nadaných. Jedná se například o organizaci vědomostních soutěží, vzdělávacích seminářů či soustředění. Celkový finanční objem určený pro tento program činí 500 tisíc korun.

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Kraj z tohoto programu podpoří školy všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem dosažení podpůrných opatření, která byla poradenskými zařízeními doporučena a jsou nezbytná pro vzdělávání těchto žáků. V tomto programu mohou žadatelé podávat až dvě žádosti a přerozděleno bude 500 tisíc korun.